Prezidentė tikisi, kad Seimas per neeilinę sesiją investuos į vaikų saugumą
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ti­ki­si, kad par­la­men­tas per ne­ei­li­nę se­si­ją ki­tą sa­vai­tę im­sis rim­tų žings­nių dėl di­des­nės vai­kų ap­sau­gos.

„Neei­li­nė se­si­ja bū­tent ir bu­vo su­šauk­ta ir tu­rė­tų bū­ti skir­ta po­kal­biams ir spren­di­mams, kaip už­ti­krin­ti vai­ko tei­ses. Tu­ri­me daug įvai­rių įsta­ty­mų ir pa­kel­tų, taip pat ir ma­no pa­teik­tą aš­tuo­nių įsta­ty­mų pa­ke­tą, la­bai ti­kiuo­si, kad Sei­mas rim­tai į tai at­siž­velgs“, – žur­na­lis­tams penk­ta­die­nį lan­ky­da­ma­si Kau­ne sa­kė Lie­tu­vos va­do­vė.

Nors par­la­men­te strin­ga D.Gry­baus­kai­tės pa­tai­sų dėl vai­kų glo­bos svars­ty­mas, ji vi­lia­si, kad šis Sei­mas in­ves­tuos į vai­kų sau­gu­mą.

„Ak­tua­li­jos yra ne tik svar­bios, bet ir grės­min­gos, ma­to­me, kad per tiek me­tų vai­ko tei­sės, vai­ko sau­gu­mas, net vai­ko gy­vy­bė ir jai ski­ria­mas dė­me­sys bu­vo ti­krai men­kes­nis ne­gu mes su­au­gę apie sa­ve gal­vo­ja­me ir sa­ve sau­go­me. Tai­gi ma­nau, kad šis Sei­mas ti­krai tu­ri vi­sas ga­li­my­bes pa­ga­liau in­ves­tuo­ti į vai­ko sau­gu­mą, į vai­ko gy­vy­bės ap­sau­go­ji­mą, ir la­bai ti­kiuo­si, kad šis Sei­mas tai ir da­rys“, – kal­bė­jo pre­zi­den­tė.

Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas (TTK) ket­vir­ta­die­nį ne­priė­mė spren­di­mo dėl pre­zi­den­tės D.Gry­baus­kai­tės tei­kia­mų Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­sų, reg­la­men­tuo­jan­čių iš šei­mų pa­im­tų vai­kų glo­bą ir ki­tus su vai­kų sau­gu­mu su­si­ju­sius klau­si­mus. Ko­mi­te­to spren­di­mas reiš­kia, kad da­lis pre­zi­den­tės tei­kia­mo pa­ke­to pro­jek­tų ne­ga­lės bū­ti pri­im­ti Sei­me per ne­ei­li­nę se­si­ją va­sa­rio 14 die­ną.

„Kaip sa­ko liau­dies iš­min­tis, sku­ba tin­ka tik blu­soms gau­dy­ti, čia ne­išei­na sku­bė­ti“, – ko­mi­te­to spren­di­mą BNS aiš­ki­no TTK pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas kon­ser­va­to­rius Sta­sys Šed­ba­ras.

Jo tei­gi­mu, TTK dėl pre­zi­den­tės pa­tai­sų rengs klau­sy­mus, nes pa­tai­so­se daug ne­nuo­sek­lu­mo.

Ki­tą da­lį pre­zi­den­tės pa­tai­sų svars­tan­tis Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas (SRDK) sa­vo ruo­žtu ket­vir­ta­die­nį joms pri­ta­rė ir jos ga­lė­tų bū­ti pa­teik­tos per ne­ei­li­nę se­si­ją, nors, pa­sak S.Šed­ba­ro, klau­si­mų ke­lia vi­sas pa­ke­tas.

„Ar SRDK ga­li at­sa­ky­ti į klau­si­mą, kas yra bu­din­tis glo­bė­jas? Jei­gu vai­kui nak­tį pa­si­da­rys blo­ga, jį rei­kės nu­vež­ti į li­go­ni­nę ir pa­im­ti krau­ją, ar ga­lės bu­din­tis glo­bė­jas pa­si­ra­šy­ti? Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se par­ašy­ta, kad glo­bė­jas tu­ri to­kią tei­sę, bet bu­din­tis pa­gal vi­sus pa­teik­tus įsta­ty­mus nė­ra glo­bė­jas, net taip va­din­ti jo ne­ga­li­ma, jis ne­tu­ri to­kio sta­tu­so. Kas pri­siim­tų at­sa­ko­my­bę už spren­di­mą dėl in­va­zi­jos į kū­ną, kai tai rei­kia pa­da­ry­ti per ke­lias mi­nu­tes? Li­go­ni­nė to ne­da­rys. Štai kiek iš­ky­la klau­si­mų vien dėl sta­tu­so – su­teik­ti ar ne­su­teik­ti“, – dės­tė kon­ser­va­to­rius.

Anot jo, ne­sku­bė­da­mi po­li­ti­kai ga­lė­tų pri­im­ti ge­res­nius spren­di­mus.

„Į­si­ga­lio­ji­mas rei­ka­lau­ja pa­pil­do­mų pi­ni­gų, ku­rių biu­dže­te nė­ra, tad vis tiek įsi­ga­lio­ji­mas bus nuo ki­tų me­tų sau­sio 1 die­nos. Tai gal su­sės­ki­me, su­sit­var­ky­ki­me, ko­vo mė­ne­sį pri­ima­me, įtrau­kia į biu­dže­tą Vy­riau­sy­bė ir nuo sau­sio 1 die­nos star­tuo­ja nau­jas mo­de­lis“, – ra­gi­no S.Šed­ba­ras.

Da­lį pre­zi­den­tės pa­tai­sų svars­tant SRDK, taip pat ki­lo dis­ku­si­jų, ta­čiau pa­tai­soms ga­liau­siai pri­tar­ta. Dau­giau­siai klau­si­mų šia­me ko­mi­te­te ki­lo dėl siū­ly­mo il­ges­nes at­os­to­gas įtė­viams ap­mo­kė­ti iš „Sod­ros“ biu­dže­to.

Pre­zi­den­tės pa­teik­tas įsta­ty­mų pa­ke­tas, be ki­ta ko, vė­lin­tų ir ga­lin­čių įsi­vai­kin­ti am­žių (nuo 50 iki 55 me­tų), at­leis­tų įsi­vai­kin­ti no­rin­čius as­me­nis nuo žy­mi­nio mo­kes­čio teis­me, įpa­rei­go­tų tar­ny­bas ope­ra­ty­viau rea­guo­ti į vai­kams grės­min­gas si­tua­ci­jas, reg­la­men­tuo­tų bu­din­čio glo­bė­jo ins­ti­tu­tą, il­ges­nes at­os­to­gas įtė­viams ir ki­tus su vai­kų sau­gu­mu su­si­ju­sius klau­si­mus.