Prezidentė tikisi, kad sankcijos Rusijai bus pratęstos
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ti­ki­si, kad po po­ros sa­vai­čių po­sė­džiau­jan­ti Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­ba (EVT) nu­spręs at­ski­riems Ru­si­jos eko­no­mi­kos sek­to­riams pra­tęs­ti sank­ci­jas, ga­lio­jan­čias nuo per­nai lie­pos.

„Prie­žas­čių, ko­dėl bū­tų ga­li­ma keis­ti eu­ro­pi­nės po­li­ti­kos kryp­tį, ti­krai nė­ra. At­virkš­čiai, es­ka­la­ci­ja ka­ri­nių veiks­mų te­be­vyks­ta, Mins­ko su­si­ta­ri­mai (...) pra­ktiš­kai ne­įgy­ven­di­na­mi, o tai bent jau duo­da pa­grin­dą pra­tęs­ti sank­ci­jas il­ges­niam lai­kui“, - žur­na­lis­tams penk­ta­die­nį Vil­niu­je sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Ji ne­siė­mė ver­tin­ti, ar Eu­ro­pos va­do­vai nu­spręs sank­ci­jas su­griež­tin­ti. Pa­sak pre­zi­den­tės, tai pri­klau­sys nuo pa­čios Ru­si­jos elg­se­nos.

Per­nai lie­pos pa­bai­go­je Eu­ro­pa įve­dė sank­ci­jas Ru­si­jos fi­nan­sų, gink­lų ir ener­ge­ti­kos sek­to­riams už šios ša­lies vaid­me­nį ka­re Ukrai­no­je. Jos bu­vo pa­skelb­tos po to, kai virš Ry­tų Ukrai­nos bu­vo nu­muš­tas ke­lei­vi­nis „Ma­lay­sia Air­li­nes“ or­lai­vis.

Eu­ro­pos Są­jun­gos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trai šių me­tų pra­džio­je še­šiems mė­ne­siams pra­tę­sė per­nai ko­vą pa­skelb­tas sank­ci­jas, taip pat ir iš­plės­da­ma as­me­nų, ku­riems tai­ko­mos var­žo­mo­sios prie­mo­nės, są­ra­šą. Pa­sta­ro­sios sank­ci­jos bu­vo pa­skelb­tos po to, kai Ru­si­ja anek­sa­vo Kry­mą.