Prezidentė tiki, kad įveiksime „sovietinio įšalo likučius“
Sa­ky­da­ma kal­bą Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos pro­ga ša­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­žy­mė­jo, kad nors per 25 ne­prik­lau­so­my­bės me­tus iš nau­jo at­si­tie­sė­me, su­bren­do­me kaip sa­va­ran­kiš­ka vals­ty­bė, 50 me­tų tru­ku­si so­vie­ti­nė oku­pa­ci­ja pa­li­ko daug ne­gy­jan­čių žaiz­dų.

Tri­jų Bal­ti­jos vals­ty­bių vė­lia­vų pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­jo­je Si­mo­no Dau­kan­to aikš­tė­je kal­bė­ju­si D. Gry­baus­kai­tė pri­mi­nė, kad ly­giai prieš 100 me­tų – 1916-ai­siais, pa­verg­tų tau­tų kong­re­se Lo­za­no­je lie­tu­viai pir­mą kar­tą pra­bi­lo apie ke­ti­ni­mus skelb­ti Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę.

„Da­bar iki Va­sa­rio 16-osios šimt­me­čio ju­bi­lie­jaus – gar­bin­go, įkve­pian­čio – yra li­kę dve­ji me­tai. Ei­da­mi į šią su­kak­tį jau pa­mi­nė­jo­me Bal­ti­jos ke­lio, Ko­vo 11-osios, Sau­sio 13-osios dvi­de­šimt­penk­me­čius. Jie žy­mi reikš­min­gą ket­vir­tį am­žiaus, per ku­rį iš nau­jo at­si­tie­sė­me, su­bren­do­me kaip sa­va­ran­kiš­ka vals­ty­bė. Net pen­kias­de­šimt me­tų iš mū­sų šimt­me­čio iš­plė­šė so­vie­ti­nė oku­pa­ci­ja, pa­li­ku­si daug ne­gy­jan­čių žaiz­dų. Kai ku­rių so­vie­ti­nio įša­lo li­ku­čių ne­tirp­do jo­kie pa­va­sa­riai, – pa­brė­žė D. Gry­baus­kai­tė. – Ka­da nors įveik­si­me ir juos, kaip su­rū­di­ju­sias Vil­niaus Ža­lio­jo til­to skulp­tū­ras. Vis dėl­to svar­biau­sia ne vien tai, ko­kius kū­ri­nius šimt­me­čio gar­bei su­kur­si­me, ko­kias kny­gas iš­lei­si­me, pa­mink­lus pa­sta­ty­si­me“.

Pa­sak pre­zi­den­tės, nors mums rei­kia pa­mink­lų, žy­min­čių at­kur­to vals­ty­bin­gu­mo šimt­me­tį, bet daug svar­biau yra tai, ko­kio­mis aki­mis į juos žiū­rė­si­me, ką jau­si­me, skai­ty­da­mi ju­bi­lie­ji­nes kny­gas. Ji ra­gi­no nau­jai pa­žvelg­ti į Lie­tu­vą, į mū­sų vals­ty­bės vie­tą pa­sau­ly­je, į ke­lią, ku­rį nu­ėjo­me.

„Mes ži­no­me: jei­gu Lie­tu­vai vėl rei­kės gin­tis, dau­giau ne­bū­si­me to­kie vie­ni­ši, ko­kie bu­vo­me lem­tin­go­mis is­to­ri­jos aki­mir­ko­mis. Esa­me ir bū­si­me jau ki­to­kie: drą­sūs, verž­lūs, stip­rūs. Ge­riau­sias įro­dy­mas – šių die­nų Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė su šauk­ti­niais – sa­va­no­riais ir vi­suo­me­nės pa­lai­ky­mas jai“, – tvir­ti­no D. Gry­baus­kai­tė.

.