Prezidentė: terorizmo griebiasi bailiai
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė smer­kia te­ro­ro at­aką Lon­do­ne, per ku­rį pei­liu su­ba­dy­tas po­li­ci­nin­kas, žu­vo mo­te­ris, yra su­nkiai su­žeis­tų, ga­li bū­ti dau­giau au­kų.

„Te­ro­riz­mas yra bai­lių gink­las. Griež­tai smer­kiu siau­bin­gą te­ro­ris­ti­nį iš­puo­lį Vest­mins­te­rio šir­dy­je“, – so­cia­li­nia­me tink­le Twit­ter pa­skel­bė D.Gry­baus­kai­tė.

Pre­zi­den­tė taip pat par­eiš­kė nuo­šir­džią užuo­jau­tą Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ka­ra­lie­nei Elž­bie­tai II bei par­eiš­kė tvir­tą so­li­da­ru­mą su Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės žmo­nė­mis.

D.Gry­baus­kai­tė sa­vo ir Lie­tu­vos žmo­nių var­du pa­lin­kė­jo svei­ka­tos nu­ken­tė­ju­siems bei stip­ry­bės jų ar­ti­mie­siems.

Prie Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės Bend­ruo­me­nių Rū­mų tre­čia­die­nį per in­ci­den­tą pei­liu su­ba­dy­tas vie­nas po­li­ci­nin­kas, už­puo­li­ką pa­šo­vė gink­luo­ti po­li­ci­nin­kai. BBC skel­bia, kad už­puo­li­kas nu­kau­tas. Tuo me­tu ant gre­ti­mo Vest­mins­te­rio til­to au­to­mo­bi­lis mir­ti­nai per­va­žia­vo vie­ną mo­te­rį ir su­nkiai su­žei­dė dar ma­žiau­siai de­šimt žmo­nių. Vie­nas me­di­kų sa­kė, kad su­žei­di­mai yra „ka­tas­tro­fiš­ki“.

Bri­tų po­li­ci­ja pra­ne­šė, kad prie par­la­men­to rū­mų įvy­kęs in­ci­den­tas yra ti­ria­mas kaip te­ro­ris­ti­nis.