Prezidentė: teismų sistemoje įvyko lūžis
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė da­ly­va­vo kar­tą per ket­ve­rius me­tus vyks­tan­čia­me Vi­suo­ti­nia­me tei­sė­jų su­si­rin­ki­me, ku­ris yra aukš­čiau­sia teis­mų sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­ja.

Kreip­da­ma­si į ša­lies tei­sė­jus pre­zi­den­tė pa­brė­žė, kad teis­mų sis­te­mo­je įvy­ko es­mi­nis lū­žis – tą ro­do ir au­gan­tis vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mas tei­sin­gu­mu, ir reikš­min­gi po­ky­čiai teis­muo­se, ra­šo­ma Pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

„Per­mai­nos teis­mų sis­te­mo­je įvy­ko tik pa­tiems tei­sė­jams su­pra­tus, kad be pri­nci­pin­go po­žiū­rio į sa­vo veik­lą ne­įma­no­ma su­sig­rą­žin­ti žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mo. Iš už­da­ro kla­no tei­sė­jai ta­po at­vi­ra ir skaid­ria bend­ruo­me­ne, į ku­rią ly­giuo­ja­si ir tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos. Tei­sė­jų bend­ruo­me­nė tam­pa ne­pa­kan­ti ko­rup­ci­jai, ap­lai­džiam ko­le­gų dar­bui, tei­sė­jo var­do že­mi­ni­mui. Tei­sin­gu­mo už­ti­kri­ni­mui svar­bu ne tik įsta­ty­mo rai­dė, bet ir aukš­ta tei­sė­jų mo­ra­lė, eti­ka, žmo­giš­ku­mas“, – sa­ko pre­zi­den­tė.

Teis­mų sis­te­mos skaid­ru­mas ir veik­los to­bu­li­ni­mas nuo pir­mo­sios ka­den­ci­jos pra­džios yra vie­nas svar­biau­sių pre­zi­den­tės pri­ori­te­tų. Per šį lai­ką teis­mų sis­te­ma at­si­nau­ji­no, ta­po at­vi­res­nė ir skaid­res­nė, bu­vo pa­di­din­ti tei­sė­jų re­pu­ta­ci­jos ir kom­pe­ten­ci­jos rei­ka­la­vi­mai, teis­mai dir­ba efek­ty­viau. Per pa­sta­ruo­sius 7 me­tus pa­si­kei­tė net 80 proc. teis­mų va­do­vų, į sis­te­mą at­ėjo dau­giau ne­gu 25 proc. nau­jų tei­sė­jų. Tei­sė­jų kor­pu­so at­nau­ji­ni­mas lau­kia Aukš­čiau­sia­ja­me ir Ape­lia­ci­nia­me teis­muo­se.

Taip pat bu­vo ge­ro­kai pa­kel­ta tei­sė­jų re­pu­ta­ci­jos kar­te­lė – už tei­sė­jo var­do pa­že­mi­ni­mą nuo 2009 me­tų bu­vo at­leis­ta 19 tei­sė­jų, kai iki tol per vi­są ne­prik­lau­so­my­bės dvi­de­šimt­me­tį to­kių tei­sė­jų bu­vo at­leis­ta 14.

Pa­ti pre­zi­den­tė yra ini­ci­ja­vu­si daug įsta­ty­mų pa­kei­ti­mų, ku­rie reikš­min­gai pri­si­dė­jo prie teis­mų sis­te­mos to­bu­li­ni­mo, at­vi­ru­mo, ko­ky­biš­kes­nio ir spar­tes­nio tei­sin­gu­mo vyk­dy­mo. Pre­zi­den­tės ini­cia­ty­va pa­kei­tus Teis­mų įsta­ty­mą, vi­suo­me­nės at­sto­vai bu­vo įtrauk­ti į draus­mės by­lų nag­ri­nė­ji­mą. Pa­to­bu­li­nus tei­sė­jų at­ran­kos kri­te­ri­jus ir su­stip­ri­nus Pre­ten­den­tų į tei­sė­jus at­ran­kos ko­mi­si­jos veik­lą tei­sė­jų sky­ri­mo pro­ce­sas ta­po ne tik spar­tes­nis, bet ir ko­ky­biš­kes­nis – tei­sė­jo kar­je­rą da­bar le­mia kom­pe­ten­ci­ja, o ne for­ma­lūs dar­bo sta­žo rei­ka­la­vi­mai.

Svar­bus žings­nis efek­ty­ves­niam tei­sin­gu­mo vyk­dy­mui bu­vo ženg­tas 2013 me­tais pra­si­dė­jus teis­mų re­for­mai, ku­ri su­jun­gė di­džių­jų mies­tų apy­lin­kių teis­mus. To­les­nis šios re­for­mos eta­pas leis pa­spar­tin­ti by­lų nag­ri­nė­ji­mą, su­vie­no­din­ti tei­sė­jų dar­bo krū­vį, su­ma­žin­ti ad­mi­nis­tra­vi­mo iš­lai­das.

Taip pat teis­mai ta­po mo­der­nes­ni – įves­tas elek­tro­ni­nis by­lų skirs­ty­mas, pri­va­lo­mais ta­pę teis­mo po­sė­džių gar­so įra­šai įpa­rei­go­jo tei­sė­jus elg­tis pa­gar­biai ir etiš­kai teis­mo po­sė­džių me­tu. Teis­mai tam­pa pa­to­ges­ni žmo­nėms – teis­mams do­ku­men­tus ga­li­ma pa­teik­ti ne­išei­nant iš na­mų, elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je su­si­pa­žin­ti su by­lų me­džia­ga, gau­ti in­for­ma­ci­ją apie įvy­kius by­lo­se trum­pą­ja te­le­fo­ni­ne ži­nu­te.

Pa­spar­tė­jo ir by­lų nag­ri­nė­ji­mas – pa­vyz­džiui, pa­gal ci­vi­li­nių by­lų nag­ri­nė­ji­mo ter­mi­nus ir at­vi­ru­mą vi­suo­me­nei Lie­tu­vos teis­mai yra vie­ni pir­mau­jan­čių Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Bau­džia­mo­sio­se by­lo­se pre­zi­den­tės ini­cia­ty­va bu­vo ap­ri­bo­ta per­trau­kų truk­mė, kas už­kir­to ke­lią by­lų vil­ki­ni­mui. Sie­kiant už­ti­krin­ti ne­ša­liš­ku­mą, įtvir­tin­tas ko­le­gia­lus skun­dų dėl su­ėmi­mo nag­ri­nė­ji­mas. Griež­ti pro­fe­sio­na­lu­mo rei­ka­la­vi­mai, efek­ty­ves­nis tei­sin­gu­mo vyk­dy­mas da­vė sa­vo re­zul­ta­tų-pa­gal vi­suo­me­nės apk­lau­sas pir­mą kar­tą po daug me­tų pa­si­ti­kin­čių teis­mais žmo­nių yra dau­giau nei ne­pa­si­ti­kin­čių.

Pre­zi­den­tė pa­brė­žia, kad ap­si­va­liu­si ir at­si­nau­ji­nu­si teis­mų sis­te­ma tu­ri to­liau tęs­ti re­for­mas, už­ti­krin­ti gar­bin­gą ir pro­fe­sio­na­lų tei­sin­gu­mo vyk­dy­mą, kel­ti aukš­čiau­sios re­pu­ta­ci­jos rei­ka­la­vi­mus. Pre­zi­den­tė pa­lin­kė­jo vi­siems tei­sė­jams iš­si­rink­ti at­sa­kin­gai dirb­sian­čią Tei­sė­jų ta­ry­bą ir pa­tei­sin­ti žmo­nių lū­kes­čius, lai­ky­tis pri­nci­pin­go po­žiū­rio į ko­le­gų el­ge­sį ir dar­bą. Šiuo me­tu ša­ly­je tei­sin­gu­mą vyk­do be­veik 800 tei­sė­jų.