Prezidentė teikia Kainų ir energetikos kontrolės komisijos narį
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­si­ra­šė de­kre­tą, ku­riuo tei­kia Sei­mui skir­ti Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jos (VKEKK) na­riu Do­na­tą Ja­są.

Lie­tu­vos pre­zi­den­tū­ra pra­ne­ša, jog šiuo me­tu D. Ja­sas ei­na di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo par­ei­gas įmo­nė­je, ku­ri tei­kia kon­sul­ta­ci­nes pa­slau­gas Lie­tu­vos ir už­sie­nio ener­ge­ti­kos sek­to­riaus įmo­nėms ir or­ga­ni­za­ci­joms, pa­ta­ria ener­gi­jos efek­ty­vu­mo, taip pat elek­tros, ši­lu­mos, du­jų tie­ki­mo, pla­na­vi­mo ir re­gu­lia­vi­mo klau­si­mais. Taip pat D. Ja­sas yra Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos kon­sul­tan­tų aso­cia­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas, at­sa­kin­gas už ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo klau­si­mus.

D. Ja­sas tu­ri ener­ge­ti­ko in­ži­nie­riaus iš­si­la­vi­ni­mą, yra pri­si­dė­jęs ren­giant ir to­bu­li­nant su ener­ge­ti­ka, at­si­nau­ji­nan­čiais iš­tek­liais, na­cio­na­li­nės ši­lu­mos ūkio plė­tros prog­ra­ma su­si­ju­sius įsta­ty­mus ir tei­sės ak­tus. Spe­cia­lis­to pa­tir­tis ir ži­nios su­stip­rins VKEKK ge­bė­ji­mus pri­žiū­rint ener­ge­ti­kos sek­to­riaus veik­lą, to­bu­li­nant ši­lu­mos, elek­tros, du­jų ir van­dens ūkio re­gu­lia­vi­mo me­to­di­kas.

Pre­zi­den­tė, va­do­vau­da­ma­si Kons­ti­tu­ci­ja ir Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos įsta­ty­mu, pa­si­ra­šė de­kre­tą, ku­riuo tei­kia Sei­mui at­leis­ti Žil­vi­ną Klim­ką iš VKEKK na­rio par­ei­gų, pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai.

VKEKK pir­mi­nin­ką ir jos na­rius Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tės tei­ki­mu ski­ria Sei­mas. Šios ko­mi­si­jos na­rių ka­den­ci­ja yra pen­ke­ri me­tai.