Prezidentė teikia Apeliacinio teismo pirmininko kandidatūrą Seimui
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, va­do­vau­da­ma­si Kons­ti­tu­ci­ja, Teis­mų įsta­ty­mu ir at­siž­velg­da­ma į Tei­sė­jų ta­ry­bos pa­ta­ri­mą, pa­si­ra­šė de­kre­tą, ku­riuo tei­kia Sei­mui pri­tar­ti Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo Al­gi­man­to Va­lan­ti­no sky­ri­mui šio teis­mo pir­mi­nin­ku.

A. Va­lan­ti­nas yra pa­ty­ręs tei­si­nin­kas, tu­rin­tis net 30 me­tų įvai­ria­pu­sės tei­si­nio dar­bo pa­tir­ties, iš ku­rių 16 me­tų yra dir­bęs tei­sė­ju įvai­rių gran­džių teis­muo­se. 54 me­tų A. Va­lan­ti­nas šiuo me­tu yra Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jas, ra­šo­ma Pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ši­me spau­dai.

Tei­sė­jas yra su­kau­pęs di­de­lę ad­mi­nis­tra­ci­nio dar­bo pa­tir­tį – net 20 me­tų yra ėjęs va­do­vau­jan­čias par­ei­gas svar­bio­se vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­se. Kar­je­ros pra­džio­je A. Va­lan­ti­nas yra dir­bęs Šir­vin­tų ra­jo­no pro­ku­ra­tū­ros, taip pat Jo­na­vos ra­jo­no apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­siuo­ju pro­ku­ro­ru, Jo­na­vos ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­ku, vė­liau ėjo Vil­niaus mies­to 2 apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­ko, Ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro par­ei­gas. Taip pat A. Va­lan­ti­nas yra dir­bęs Teis­mų de­par­ta­men­to prie Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos di­rek­to­riu­mi.

Pre­ten­den­tų į tei­sė­jus at­ran­kos ko­mi­si­ja Al­gi­man­tą Va­lan­ti­ną vien­bal­siai įver­ti­no kaip tin­ka­miau­sią kan­di­da­tą Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­ko par­ei­goms užim­ti. Ver­ti­nant pre­ten­den­tų tin­ka­mu­mą bu­vo at­siž­vel­gia­ma į A. Va­lan­ti­no aukš­tą kva­li­fi­ka­ci­ją ir pro­fe­sio­na­lu­mą, il­ga­me­tį tei­si­nio dar­bo sta­žą, įvai­ria­pu­sę ad­mi­nis­tra­ci­nę pa­tir­tį, ge­rus dar­bo ko­ky­bės ro­dik­lius, as­me­ni­nes ir da­ly­ki­nes sa­vy­bes. A. Va­lan­ti­nas api­bū­di­na­mas kaip par­ei­gin­gas, tak­tiš­kas, ko­rek­tiš­kas, ge­rai pla­nuo­jan­tis ir or­ga­ni­zuo­jan­tis sa­vo dar­bą tei­sė­jas.

Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, Ape­lia­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­ką iš šio teis­mo tei­sė­jų ski­ria Pre­zi­den­tas Sei­mo pri­ta­ri­mu.