Prezidentė švenčių proga kviečia išsaugoti nuoširdų rūpestį vieni kitais
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė šven­čių pro­ga lin­ki iš­sau­go­ti nuo­šir­dų rū­pes­tį vie­ni ki­tais, su­pra­ti­mą ir pa­lai­ky­mą.

Svei­ki­ni­me ša­lies va­do­vė sa­ko, kad Kū­čių va­ka­ras do­va­no­ja ver­tin­giau­sias do­va­nas – bran­giau­sių žmo­nių ar­tu­mą, na­mų ši­lu­mą ir ra­my­bę.

„Jų ver­tas kiek­vie­nas. Tai ge­riau­sias at­ly­gis už nu­ei­nan­čius me­tus, vi­siems drau­ge lau­kiant Ka­lė­dų ry­to. Jis at­ei­na lin­kė­da­mas iš­sau­go­ti nuo­šir­dų rū­pes­tį vie­ni ki­tais, su­pra­ti­mą ir pa­lai­ky­mą. Kad bū­si­mi dar­bai bū­tų leng­ves­ni, tiks­lai – grei­čiau pa­sie­kia­mi, o ke­lias į juos – aiš­kes­nis,“, – tei­gia D.Gry­baus­kai­tė.

„Bū­ki­me šia­me ke­ly­je ne tik bend­ra­ke­lei­viai, bet ir bend­ra­min­čiai. Pa­si­da­lin­ki­me šven­ti­niu džiaugs­mu, kad ge­riau­si lin­kė­ji­mai bū­ti­nai iš­si­pil­dy­tų“, – sa­ko pre­zi­den­tė.

Prem­je­ras lin­ki su­ta­ri­mo sie­kiant per­mai­nų valstybėje

Lie­tu­vai pa­si­tin­kant di­džią­sias me­tų šven­tes, mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko ti­kįs, kad vi­suo­me­nei pa­vyks pa­siek­ti su­ta­ri­mą sie­kiant per­mai­nų vals­ty­bė­je.

Be­si­bai­gian­čius 2016-uo­sius nau­ja­sis prem­je­ras pa­va­di­no kū­ry­bin­gais ir ku­pi­nais per­mai­nų me­tais.

„Var­dan vals­ty­bės ge­ro­vės, mū­sų at­ei­ties, dar­niai veik­da­mi pri­va­lo­me įvyk­dy­ti dau­ge­lį po­ky­čių. Aš esu ti­kras, kad vi­sas tei­gia­mas per­mai­nas ly­dės su­ta­ri­mas, so­cia­li­nis jau­tru­mas, ati­dus įsi­žiū­rė­ji­mas į įvai­rių vi­suo­me­nės at­sto­vų min­tis. Tik veik­da­mi vie­nin­gai, aiš­kiai ži­no­da­mi pa­si­rink­tų re­for­mų pra­smę bū­si­me stip­rūs, su­kur­si­me mo­der­nią ir kles­tin­čią vals­ty­bę“, – svei­ki­ni­me tei­gia S.Skver­ne­lis.

„Te­gul Jū­sų šei­mas, ar­ti­mų­jų bei bi­čiu­lių na­mus ly­di ši­lu­ma ir jau­ki bend­ro pa­lai­ma. At­ei­nan­čių Nau­jų­jų me­tų pro­ga lin­kiu vi­siems stip­rios svei­ka­tos, di­de­lių kū­ry­bi­nių am­bi­ci­jų, te­gul 2017 –ie­ji bū­na dos­nūs, ku­pi­ni san­tar­vės ir di­de­lio ti­kė­ji­mo mū­sų Lie­tu­va“ – lin­ki prem­je­ras.

Sei­mo pir­mi­nin­kas V. Pra­nckie­tis lin­ki šv. Ka­lė­das pa­si­tik­ti su „vil­ties ir ši­lu­mos sugrįžimu“

„Ka­lė­dų pa­lies­ti au­gin­ki­me iš­min­tį, ug­dy­ki­me dva­sin­gu­mą, kad pa­tir­tu­me mums tei­kia­mą gy­ve­ni­mo džiaugs­mą. Pa­si­ti­ki­me šven­tes at­vi­ra šir­di­mi ir tik ma­lo­niais rū­pes­čiais“, – ra­šo par­la­men­to va­do­vas.