Prezidentė suteikė malonę 4 asmenims
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, at­siž­vel­gu­si į Ma­lo­nės ko­mi­si­jos re­ko­men­da­ci­jas, pa­si­ra­šė de­kre­tą dėl ma­lo­nės su­tei­ki­mo 4 as­me­nims.

Kaip pra­ne­ša Pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba, 4 as­me­nims su­teik­ta ma­lo­nė po ko­mi­si­jos po­sė­džio, ku­ris įvy­ko ket­vir­ta­die­nį, gruo­dio 22 die­ną. Po­sė­dy­je bu­vo svars­to­mi 144 nu­teis­tų­jų pra­šy­mai.

Vie­nas as­muo bu­vo at­leis­tas nuo pi­ni­gi­nės bau­dos, pri­imant spren­di­mą bu­vo at­siž­velg­ta į su­nkią ma­te­ria­li­nę pa­dė­tį ir pra­stą svei­ka­tą.

Ki­tam as­me­niui teis­mo pa­skir­ta pi­ni­gi­nė bau­da su­ma­žin­ta de­šim­čia tūks­tan­čių eu­rų. Pri­imant spren­di­mą bu­vo at­siž­velg­ta į tai, kad as­muo iš­lai­ko ne­pil­na­me­tę du­krą ir yra su­nkios svei­ka­tos būk­lės.

Dviems as­me­nims lais­vės at­ėmi­mo baus­mė su­ma­žin­ta dve­jais me­tais. Pri­imant spren­di­mą bu­vo at­siž­velg­ta į nu­teis­to­jo as­me­ny­bę, am­žių ir nu­si­kal­ti­mo po­bū­dį. Nu­teis­to­jo prie­žiū­ros rei­kia da­lies dar­bin­gu­mo ne­te­ku­siai žmo­nai. O ki­tu at­ve­ju – bu­vo at­siž­velg­ta į nu­teis­to­jo as­me­ny­bę ir nu­si­kal­ti­mo po­bū­dį. Nu­teis­ta­sis tu­ri ma­ža­me­tį vai­ką, su­nkiai ser­ga.

Ma­lo­nės ga­li pra­šy­ti vi­si Lie­tu­vos ir ki­tų vals­ty­bių teis­mų nu­teis­ti Lie­tu­vos pi­lie­čiai. Pra­šan­čia­jam ma­lo­nės ga­li bū­ti do­va­no­ta lais­vė, su­trum­pin­tas lais­vės at­ėmi­mo lai­kas ar­ba su­ma­žin­ta ki­ta teis­mo skir­ta baus­mė.

Ma­lo­nės ko­mi­si­ją su­da­ro Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo ir Ape­lia­ci­nio Teis­mų pir­mi­nin­kai, tei­sin­gu­mo mi­nis­tras, ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras, Ka­li­nių glo­bos drau­gi­jos, Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­jos, Lie­tu­vos nu­si­kal­ti­mų au­kų rė­mi­mo aso­cia­ci­jos at­sto­vai, Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jai tei­sės klau­si­mais.