Prezidentė sutaršė valdančiuosius
Me­ti­nia­me pra­ne­ši­me pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ne­gai­lė­da­ma kri­ti­kos įver­ti­no nau­jo­sios val­džios dar­bus. Anot jos, val­dan­čių­jų ne­pa­reng­tų re­for­mų ma­ni­ja ga­li virs­ti iš­siilg­tų po­ky­čių par­odi­ja, o stum­do­ma at­sa­ko­my­bė prog­no­zuo­ja ne­te­sė­tų po­li­ti­nių pa­ža­dų se­zo­ną ir veik­los im­ita­ci­ją.

Va­kar ša­lies va­do­vė tra­di­ciš­kai Sei­me skai­tė me­ti­nį pra­ne­ši­mą, ku­ria­me įver­ti­no pa­dė­tį vals­ty­bė­je. Anks­čiau „švel­niai“ val­dan­čiuo­sius ver­ti­nu­si D. Gry­baus­kai­tė da­bar jiems pa­žė­rė ne­ma­žai rūs­čių žo­džių. Val­dan­tie­ji „vals­tie­čiai“ kri­ti­kos ne­iš­si­gan­do ir ti­ki­no, kad da­bar­ti­nė val­džia spren­džia de­šimt­me­čius ne­ju­din­tas prob­le­mas. Po­li­to­lo­gų tei­gi­mu, val­dan­tie­ji tu­ri įsik­lau­sy­ti į pre­zi­den­tės žo­džius ir pa­da­ry­ti rim­tas iš­va­das. Prieš­in­gu at­ve­ju nu­si­vy­li­mas po­li­ti­kais ir de­mo­kra­ti­ja tik di­dės.

Rim­toms per­mai­noms rei­kia proto

Kaip sa­kė D. Gry­baus­kai­tė, per­nai kar­tu su rin­ki­mais per ša­lį nu­vil­ni­jo tei­sin­gu­mo, pers­pek­ty­vų, eko­no­mi­nės ge­ro­vės, drą­sių ir lauk­tų per­mai­nų vil­tis. Ją tau­ta sie­jo su at­si­nau­ji­nu­siu Sei­mu ir pro­fe­sio­na­lų Vy­riau­sy­be. Sėk­min­ges­nio ir sau­ges­nio gy­ve­ni­mo lū­kes­tį kė­lė ir pa­sta­rai­siais me­tais pa­si­kei­tę dau­gu­mos po­li­ti­nių par­ti­jų va­do­vai.

Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, iš vie­šo­jo sek­to­riaus re­for­mos žmo­nės lau­kia no­menk­la­tū­ri­nio val­dy­mo pa­bai­gos ir ti­ki­si, kad val­džia ne­ap­sis­ta­tys tik sa­vais, bus at­spa­ri siau­rų in­te­re­sų gru­pių lo­biz­mui. „Ta­čiau už­si­tę­su­si vals­ty­bės val­dy­mo su­maiš­tis ir kai ku­rių re­for­mų ne­apib­rėž­tu­mas jau ke­lia ne­ri­mą. Strin­ga urė­di­jų pert­var­ka, Sei­mas ir sa­vi­val­dy­bės sais­to­si įtar­ti­nais vi­daus san­do­riais, švie­ti­mo re­for­mos pra­džia pri­me­na ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to da­ly­bas. Po­li­ti­nė at­sa­ko­my­bė – tai ne at­ski­ri sek­to­ri­niai pers­tum­dy­mai, o koor­di­nuo­tas dar­bas ir so­li­da­rus ap­sisp­ren­di­mas už ša­lies gy­ven­to­jams bū­ti­nų stra­te­gi­nių spren­di­mų vi­su­mą. Jiems pri­im­ti rei­ka­lin­ga po­li­ti­nė va­lia, bet jos ne­pri­dės nei Tri­ša­lė ta­ry­ba, nei bul­do­ze­ri­nė pseu­do­de­mo­kra­ti­ja. Rim­toms per­mai­noms ir ge­ne­ra­li­niam ap­si­va­ly­mui rei­kia ne tik jė­gos ir drą­sos, bet ir pro­to“, – iš Sei­mo tri­bū­nos kal­bė­jo D. Gry­baus­kai­tė.

Ša­lies va­do­vė kri­ti­ka­vo Vy­riau­sy­bės pla­nuo­ja­mą švie­ti­mo sis­te­mos re­for­mą, kai vie­toj rei­kia­mų ko­ky­bi­nių pert­var­kų de­šim­čia die­nų bu­vo pa­il­gin­ti moks­lo me­tai, kur­pia­mi pa­sta­tų pers­kirs­ty­mo ir par­ce­lia­vi­mo pla­nai. „Pa­na­šu į re­for­mos im­ita­ci­ją. Ne­apib­rėž­tu­mas ir chao­sas, koks yra da­bar, pa­smer­kia re­for­mą jai net ne­pra­si­dė­jus. Po­li­ti­nės va­lios sto­ka dėl gy­vy­biš­kai svar­bių spren­di­mų ir murk­dy­ma­sis smulk­me­no­se tam­pa rim­ta prob­le­ma“, – ak­cen­ta­vo ji.

Saulius Skvernelis: „Tikrai nemanau, kad tai buvo kritika Vyriausybei. Mums tiesiog reikia daugiau dirbti, jei norime pasiekti rezultatų."

Ko­va su al­ko­ho­liz­mu – gar­bės reikalas

D. Gry­baus­kai­tė me­tė ak­me­nį ir į Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos dar­žą, ne­tie­sio­giai už­si­min­da­ma apie ne­si­bai­gian­čią is­to­ri­ją dėl Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro va­do­vo Gin­tau­to Kė­vi­šo at­lei­di­mo. „Be­bai­mius spren­di­mus ga­li da­ry­ti tik lais­va, ne­su­si­sais­čiu­si ran­ka. Kai ją ve­džio­ja ne­ma­to­mi in­te­re­sai, net ir vie­no di­rek­to­riaus pa­kei­ti­mas tam­pa su­dė­tin­ges­nis nei vi­sa šimt­me­čio kul­tū­ri­nė prog­ra­ma“, – sa­kė ji.

Tei­sin­gu­mo jaus­mas vals­ty­bė­je, anot pre­zi­den­tės, su­stip­rė­tų, jei nu­sto­tų buk­suo­ti ne­tei­sė­to pra­tur­tė­ji­mo ty­ri­mai. Esą lai­kas di­din­ti ir mo­kes­ti­nes bau­das už ne­aiš­kios kil­mės tur­tą ar pa­ja­mas bei mi­li­jo­ni­nių mo­kes­čių ven­gi­mą, jos ne­ga­li bū­ti to­kios pat kaip už smul­kią va­gys­tę.

„Tvir­tos lai­ky­se­nos rei­kia ir jau pra­si­dė­ju­siam per­vers­mui vais­tų rin­ko­je. Ji de­šimt­me­čius ba­lan­suo­ja tarp far­ma­ci­nin­kų go­du­mo ir vais­tų ne­įper­kan­čio žmo­gaus. Jei­gu Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos stu­bu­ras at­lai­kys spau­di­mą, o Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos bei Vals­ty­bės kon­tro­lės re­ko­men­da­ci­jos bus įgy­ven­din­tos, kai­nų sver­tai pa­ga­liau ti­krai pa­kryps žmo­gaus nau­dai. Ir ko­rup­ci­jos šio­je gy­vy­biš­kai svar­bio­je sri­ty­je liks ma­žiau“, – samp­ro­ta­vo D. Gry­baus­kai­tė.

Ji svei­ki­no „sun­kiai iš­spaus­tą par­ašą“, tvir­ti­nan­tį įsta­ty­mą, ku­riuo drau­džia­ma muš­ti vai­kus. Taip pat pre­zi­den­tė pa­brė­žė, kad ne­ei­li­nė­je Sei­mo se­si­jo­je pa­lai­min­ta vai­ko tei­sių ap­sau­gos sis­te­mos pert­var­ka jau tu­rė­tų įgau­ti rea­lų pa­grei­tį.

Ko­vą su al­ko­ho­liz­mu D. Gry­baus­kai­tė įver­ti­no kaip mū­sų gar­bės rei­ka­lą, tu­rin­tį telk­ti, o ne skal­dy­ti vi­suo­me­nę. „Na­cio­na­li­nis žy­gis prieš gir­tuok­lys­tę nė­ra tik nuo­sta­tos, ku­rios įsi­ga­lios po 2020-ųjų. Ne­leis­ti, užd­raus­ti, ati­mti, apt­ver­ti, ap­mo­kes­tin­ti – tai pri­mi­ty­vus ir pa­pras­tas ke­lias, ta­čiau jis ve­da tik į še­šė­lį ir pog­rin­dį. Mū­sų už­duo­tis – ug­dy­ti, pa­dė­ti, su­teik­ti šan­są, par­ody­ti ki­to­kį gy­ve­ni­mą – štai mū­sų at­sa­ko­my­bė. Jei­gu jos kra­ty­si­mės, prob­le­mos ne­iš­sisp­ręs ir tik gi­lės“, – pa­žy­mė­jo ji.

Kir­čiai valdantiesiems

Kri­ti­kos val­dan­tie­siems ša­lies va­do­vė pa­žė­rė ir dėl Dar­bo ko­dek­so, kai po­li­ti­nę at­sa­ko­my­bę val­džia per­me­tė Tri­ša­lei ta­ry­bai. „Nors ga­liau­siai, po di­de­lių dis­ku­si­jų ir var­gų, ko­dek­sas iš da­lies bu­vo pa­tai­sy­tas. Į jį įtrauk­ta dau­gu­ma ma­no ve­tuo­tų nuo­sta­tų. Ko­dek­sas bu­vo pri­im­tas, bet nu­ken­tė­jo vi­si – ir žmo­nių su­pra­ti­mas apie ko­dek­są, ir pats pro­ce­sas, ir po­li­ti­nės at­sa­ko­my­bės su­pra­ti­mas“, – kal­bė­jo D. Gry­baus­kai­tė.

Dar vie­no smū­gio val­dan­tie­ji su­lau­kė dėl pa­nai­kin­tos pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio leng­va­tos šil­dy­mui. Tai, pa­sak pre­zi­den­tės, ne­pa­ge­rins žmo­nių gy­ve­ni­mo. „Daug ša­lies gy­ven­to­jų ir taip ne­iš­ga­li su­si­mo­kė­ti ko­mu­na­li­nių mo­kes­čių. Su­lig šil­dy­mo se­zo­nu ši­lu­mi­nis skur­das dar pa­di­dės, ke­lis kar­tus iš­plės­da­mas po­ten­cia­lių pa­šal­pų ga­vė­jų ra­tą. Ar esa­me kri­zi­nė­je si­tua­ci­jo­je, kad rei­kia to­kių prie­mo­nių?“ – klau­sė ji.

Ša­lies va­do­vė pa­sa­kė, ką gal­vo­ja apie Vy­riau­sy­bės su­dė­lio­tą mo­kes­čių re­for­mą: mo­kes­čių pers­tum­dy­mas, iš vie­nų ati­mant ir do­va­no­jant ki­tiems, so­cia­li­nio tei­sin­gu­mo ti­krai ne­pri­dės. „To­dėl ne­pa­ruoš­tų re­for­mų ma­ni­ja, ku­ri ma­to­ma da­bar, ga­li virs­ti iš­siilg­tų po­ky­čių par­odi­ja. Stum­do­ma at­sa­ko­my­bė prog­no­zuo­ja ne­te­sė­tų po­li­ti­nių pa­ža­dų se­zo­ną ir tik veik­los im­ita­ci­ją“, – par­eiš­kė D. Gry­baus­kai­tė.

Ino­va­to­riai ar pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių kraš­tas?

D. Gry­baus­kai­tė kir­to ir par­ti­joms. Ji tei­gė, kad iš­plau­ta par­ti­nė at­sa­ko­my­bė ir at­skai­to­my­bė lei­džia su­ve­šė­ti įvai­rioms po­pu­liz­mo at­mai­noms. Tra­di­ci­nių par­ti­jų už­da­ru­mas, sa­va­nau­diš­ku­mas ar net kri­mi­na­li­za­ci­jos at­ve­jai at­ve­ria ke­lią vis ma­žiau pa­si­ren­gu­siems po­li­ti­kos nau­jo­kams.

Kal­bė­da­ma apie ša­lies gy­ny­bą, D. Gry­baus­kai­tė ak­cen­ta­vo, kad dėl šio rei­ka­lo ir po­li­ti­kai, ir vi­suo­me­nė kal­ba vie­nu bal­su, ne­ptryp­čio­ja­me ir da­ro­me ką rei­kia. Be to, mus pa­lai­ko NA­TO – Lie­tu­vo­je šie­met dis­lo­kuo­tas Vo­kie­ti­jos va­do­vau­ja­mas są­jun­gi­nin­kų ba­ta­lio­nas.

Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, ino­va­ci­jos ir aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos žmo­nės tam­pa nau­jo­jo šimt­me­čio Lie­tu­vos ski­ria­muo­ju ženk­lu pa­sau­ly­je. Nuo šian­die­nos žings­nių pri­klau­sys, ko­kia at­ei­ty­je bus mū­sų ša­lis – ino­va­to­rių Lie­tu­va ar iš­tuš­tė­jęs pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių kraš­tas.

Da­lia Gry­baus­kai­tė: „Rim­toms per­mai­noms ir ge­ne­ra­li­niam ap­si­va­ly­mui rei­kia ne tik jė­gos ir drą­sos, bet ir pro­to.“

„E­mig­ra­ci­jos mas­tas tam­pa skaus­min­giau­sia prob­le­ma, to­dėl mė­gin­ki­me pir­miau­sia su­sig­rą­žin­ti sa­vus žmo­nes. Es­ti­jo­je jau an­trus me­tus žmo­nės grįž­ta na­mo, va­di­na­si juos ap­suk­ti ga­li­ma. Są­ly­gos pa­na­šios, iš­si­vys­ty­mo lyg­muo pa­na­šus, gal tik dau­giau op­ti­miz­mo jie tu­ri nei lie­tu­viai ir ge­riau šne­ka apie sa­ve nei mes. Gal­būt tai yra di­džiau­sias skir­tu­mas. To­dėl la­bai rem­čiau ir pa­lai­ky­čiau Tarp­tau­ti­nės mig­ra­ci­jos or­ga­ni­za­ci­jos pro­jek­tą „Ren­kuo­si Lie­tu­vą“, nes jie ži­no, ko­kios pa­gal­bos rei­kia tau­tie­čiams, grįž­tan­tiems iš emig­ra­ci­jos. Grį­ži­mu do­mi­si kas an­tras mū­sų emig­ran­tas. Pa­leng­vin­ki­me jiems ke­lio­nę na­mo“, – kal­bė­jo D. Gry­baus­kai­tė.

Dirbs ir sieks rezultatų

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis pre­zi­den­tės me­ti­nį pra­ne­ši­mą įver­ti­no kaip pra­ėju­sių me­tų apž­val­gą ir iš­sa­ky­tas vil­tis, ką tu­ri nu­veik­ti ši Vy­riau­sy­bė bei val­dan­čio­ji dau­gu­ma. D. Gry­baus­kai­tės žo­džiuo­se jis ne­įž­vel­gė kri­ti­kos da­bar­ti­niam mi­nis­trų ka­bi­ne­tui. „Ti­krai ne­ma­nau, kad tai bu­vo kri­ti­ka Vy­riau­sy­bei. Bu­vo kal­ba­ma ir apie val­dan­čią­ją dau­gu­mą aps­kri­tai, iš­sa­ky­ti lū­kes­čiai, ir aš ver­ti­nu kiek­vie­ną pa­ste­bė­ji­mą ir tei­gia­mą kri­ti­ką, ir, ma­tyt, Vy­riau­sy­bė dar ryž­tin­giau ir kryp­tin­giau tuos dar­bus pri­va­lės da­ry­ti“, – tei­gė prem­je­ras.

S. Skver­ne­lis aiš­ki­no, kad jo va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė ėmė­si ke­lis de­šimt­me­čius ne­spręs­tų prob­le­mų. „Kal­bant apie švie­ti­mą, tur­būt nie­kas ne­truk­dė tuos pro­ce­sus pra­dė­ti ir prieš dve­jus me­tus, ir prieš de­šimt me­tų, bet nie­ko ne­bu­vo pa­da­ry­ta. Kai pri­ėjo­me prie kri­ti­nės si­tua­ci­jos, mes ir­gi ga­lė­tu­me im­ituo­ti nie­ko ne­vei­ki­mą, bet ėmė­mės tei­sin­gų žings­nių, re­for­ma pra­dė­ta, tei­sin­ga kryp­tis, orien­tuo­ta į ko­ky­bę, ne į tink­lą, kaip ak­cen­tuo­ja­ma. Mums tie­siog rei­kia dau­giau dirb­ti, jei no­ri­me pa­siek­ti re­zul­ta­tų, tu­ri­me su­telk­tai dirb­ti“, – sa­kė jis.

Me­ti­nį pre­zi­den­tės pra­ne­ši­mą iš­klau­sęs Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis sa­kė, kad D. Gry­baus­kai­tė vi­sai kaip „vals­tie­čiai“ su­pran­ta tai, kas tu­ri bū­ti pa­da­ry­ta vals­ty­bė­je, tik gal­būt ski­ria­si jos po­žiū­ris dėl veiks­mų. Ša­lies va­do­vės kri­ti­ką dėl strin­gan­čių re­for­mų jis at­rė­mė sa­ky­da­mas, kad Vy­riau­sy­bei rei­kia stip­res­nio pa­lai­ky­mo iš abie­jų koa­li­ci­jos frak­ci­jų. „Kai ku­riais klau­si­mais jau­čia­mės kaip ma­žu­mos frak­ci­ja, kaip ma­žu­mos Vy­riau­sy­bė. Pre­zi­den­tės bu­vo pa­mi­nė­ta miš­kų re­for­ma. Šio­je si­tua­ci­jo­je ne­tu­ri­me sa­vo ko­le­gų par­amos. Gal­būt per ma­žai kal­bė­jo­me, bet dar kar­tą ir dar kar­tą kal­bė­si­me. Ta­čiau jei­gu opo­zi­ci­ja ma­to taip pat kaip pre­zi­den­tė, tik ku­riai nors iš frak­ci­jų rei­kia mus par­em­ti, mums už­tek­tų bal­sų. Mes tos re­for­mos no­ri­me, mes vi­si iki vie­no bal­sa­vo­me, bet mums trūks­ta bal­sų. Tu­ri­me 58 bal­sus, bet ne­tu­ri­me 71“, – aiš­ki­no R. Kar­baus­kis.

Opo­zi­ci­nių kon­ser­va­to­rių ly­de­rio Gab­rie­liaus Lands­ber­gio ma­ny­mu, D. Gry­baus­kai­tė pa­ly­gin­ti san­tū­riai su­kri­ti­ka­vo val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos veik­lą, nes nu­veik­tų reikš­min­gų dar­bų ne­pa­mi­nė­jo be­veik nė vie­no. „Pre­zi­den­tė at­krei­pė dė­me­sį į dau­ge­lį prob­le­mų, į ku­rias mes, bū­da­mi opo­zi­ci­nė par­ti­ja, nuo­lat baks­no­jo­me pirš­tais. Jos bu­vo pa­mi­nė­tos ir me­ti­nia­me ša­lies va­do­vės pra­ne­ši­me. Nors ir ža­dė­jo­me par­amą es­mi­nėms, vals­ty­bę į prog­re­są ve­dan­čioms re­for­moms, ma­tė­me tik kos­me­ti­nius pa­kei­ti­mus ir vi­suo­me­nės su­prie­ši­ni­mą“, – kal­bė­jo jis.

Ramūnas Karbauskis: "Dalia Grybauskaitė visai kaip „valstiečiai“ supranta tai, kas turi būti padaryta, tik galbūt skiriasi jos požiūris dėl veiksmų."

Val­džia yra iš­gle­bu­si

My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to do­cen­to Vir­gio Va­len­ti­na­vi­čiaus nuo­mo­ne, pre­zi­den­tė de­ra­mai įver­ti­no pra­stos Vy­riau­sy­bės būk­lės įta­ką žmo­nių nuo­tai­koms, dva­si­nei, mo­ra­li­nei ir psi­chi­nei ša­lies svei­ka­tai. Pa­sak jo, S. Skver­ne­lis ir R. Kar­baus­kis po to­kio pra­ne­ši­mo tu­rė­tų ge­ro­kai su­ne­rim­ti, nes la­bai aiš­kiai bu­vo pa­sa­ky­ta, kad „ši­ta Vy­riau­sy­bė, ši­ta val­dan­čio­ji dau­gu­ma la­bai stip­riai buk­suo­ja“.

Po­li­to­lo­go žo­džiais, pre­zi­den­tė la­bai adek­va­čiai įver­ti­no si­tua­ci­ją: di­de­lių rin­kė­jų lū­kes­čių ne­pa­tei­si­nę po­li­ti­kos nau­jo­kai iš­ju­di­no „skau­daus ir kar­taus nu­si­vy­li­mo pro­ce­sus“. „Ša­lies va­do­vė, sa­ky­da­ma, kad tai la­bai blo­gai de­mo­kra­ti­jai, pa­si­ti­kė­ji­mui vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms, yra tei­si. Jei ši­ta Vy­riau­sy­bė baigs taip, kaip pra­de­da – itin pra­stai ir mė­gė­jiš­kai, žmo­nės dar ma­žiau ti­kės sa­vo ga­li­my­be pa­veik­ti po­li­ti­ką, sa­vo bal­so ga­lia. Ta­da ga­li pra­si­dė­ti so­vie­ti­nių lai­kų aiš­ku­mo nos­tal­gi­ja. La­bai blo­gai, kai de­mo­kra­ti­ja de­mons­truo­ja to­kį be­jė­giš­ku­mą, iš­gle­bi­mą ir pa­si­me­ti­mą, ką da­ro da­bar­ti­nė val­džia. Ir pre­zi­den­tė į tai dū­rė pirš­tu“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė V. Va­len­ti­na­vi­čius. Jis spė­jo, kad pre­zi­den­tei grei­čiau­siai ne­bu­vo leng­va vi­sa tai pa­sa­ky­ti, nes ji „stip­riai pa­lai­kė šią Vy­riau­sy­bę, kaip la­bai tei­gia­mą per­mai­ną, pa­ly­gin­ti su stag­na­vu­sia ir ko­rum­puo­ta Al­gir­do But­ke­vi­čiaus Vy­riau­sy­be“.

Sau­lius Skver­ne­lis: „Ti­krai ne­ma­nau, kad tai bu­vo kri­ti­ka Vy­riau­sy­bei. Mums tie­siog rei­kia dau­giau dirb­ti, jei no­ri­me pa­siek­ti re­zul­ta­tų.“

Eks­per­to tei­gi­mu, ša­lies va­do­vė gy­rė pro­fe­sio­na­lu­mo pri­nci­pą, ta­čiau da­bar ta „pro­fe­sio­na­lų Vy­riau­sy­bė skam­ba iro­niš­kai“. „Ma­nau, ga­li­ma tik pa­gir­ti pre­zi­den­tę už tai, kad ji pri­si­mi­nė par­ti­nės at­sa­ko­my­bės reikš­mę ir par­ti­jų svar­bą de­mo­kra­ti­nė­je po­li­ti­ko­je. Šios Vy­riau­sy­bė prob­le­ma – iš­plau­ti par­la­men­ti­nės par­amos pa­ma­tai Sei­me. Ir aps­kri­tai vi­sa Vy­riau­sy­bė su­sis­kal­džiu­si – la­bai aiš­kūs pre­zi­den­tės mi­nis­trai, ku­rie, tie­są sa­kant, ir dir­ba ge­riau­siai – kraš­to ap­sau­gos, už­sie­nio rei­ka­lų, su­si­sie­ki­mo. Ir yra va­di­na­mie­ji pro­fe­sio­na­lai. Vi­si mi­nis­trai, ku­riuos „vals­tie­čiai“ ga­lė­tų lai­ky­ti sa­vais, at­ro­do la­bai liūd­nai ir ap­gai­lė­ti­nai. Ma­nau, pre­zi­den­tė la­bai de­ra­mai įver­ti­no to­kios pra­stos Vy­riau­sy­bė būk­lės įta­ką žmo­nių nuo­tai­koms, dva­si­nei, mo­ra­li­nei, psi­chi­nei ša­lies svei­ka­tai“, – sa­kė V. Va­len­ti­na­vi­čius.

Abe­jo­ti­nos permainos

Pa­sak Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to pro­fe­so­riaus To­mo Ja­ne­liū­no, iš pre­zi­den­tės me­ti­nės at­as­kai­tos ga­li­ma su­pras­ti, kad vis dar ti­ki­ma, jog ši Vy­riau­sy­bė tu­ri ga­li­my­bių įvyk­dy­ti ža­dė­tas re­for­mas. Kaip jis pa­žy­mė­jo, per­nai ir už­per­nai to­kiu me­tu skai­ty­tuo­se ša­lies va­do­vės pra­ne­ši­muo­se bu­vo jun­ta­mas kur kas di­des­nis nu­si­vy­li­mas tuo­me­ti­ne so­cial­de­mo­kra­tų val­džia. „Ki­ta ver­tus, ir šį kar­tą aiš­kiai ir tiks­lin­gai pirš­tu bu­vo par­ody­ta, kur re­for­mos pra­si­dė­jo gal­būt ne nuo to ga­lo. Taip pat bu­vo pri­min­ta, jog nau­jo­ji val­džia, da­bar­ti­nė dau­gu­ma su­si­for­ma­vo ne šiaip sau, o bū­tent dėl vi­suo­me­nės lū­kes­čių, kad bus im­ta­si es­mi­nių pert­var­kų jau­triau­sio­se sri­ty­se. Kol kas tos pert­var­kos yra abe­jo­ti­nos. Tai bu­vo nors ir ne­la­bai griež­tas, bet aki­vaiz­dus par­agi­ni­mas im­tis svar­biau­sių klau­si­mų, o ne blaš­ky­tis dėl at­si­tik­ti­nių rei­ka­lų ar aiš­kin­tis vi­di­nius konf­lik­tus“, – sa­kė T. Ja­ne­liū­nas. Kar­tu jis pa­brė­žė D. Gry­baus­kai­tės kal­bo­je pa­si­ge­dęs pla­tes­nio žvilgs­nio į at­ei­tį. „Bu­vo už­si­min­ta apie par­ti­jų ly­de­rių kai­tą, ap­si­va­ly­mą ti­kin­tis, kad tai su­stip­rins pa­si­ti­kė­ji­mą po­li­ti­kais aps­kri­tai“, – pa­brė­žė po­li­to­lo­gas.

Ra­mū­nas Kar­baus­kis: „Da­lia Gry­baus­kai­tė vi­sai kaip „vals­tie­čiai“ su­pran­ta tai, kas tu­ri bū­ti pa­da­ry­ta, tik gal­būt ski­ria­si jos po­žiū­ris dėl veiks­mų.“

Pra­ras­tas laikas

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Lau­ro Bie­li­nio nuo­mo­ne, šis pra­ne­ši­mas nuo anks­tes­nių sky­rė­si tuo, kad ja­me „ne­bu­vo to­kio ryš­kaus smer­kian­čio ir griež­to, kri­tiš­ko kal­bė­ji­mo“. „Taip, kri­ti­nių pa­ste­bė­ji­mų bu­vo. Ta­čiau pre­zi­den­tė nu­ro­dė ir tam ti­kras per­pek­ty­vas, ga­li­my­bes, spren­di­mų kryp­tis, o tai yra la­bai svar­bu“, – sa­kė po­li­to­lo­gas. Di­džio­ji da­lis pra­ne­ši­mo bu­vo skir­ta val­dan­čio­sios dau­gu­mos veik­lai įver­tin­ti. „Ke­li val­džios mė­ne­siai bu­vo api­bū­din­ti kaip ne­te­sė­tų pa­ža­dų se­zo­nas. D. Gry­baus­kai­tė pa­sa­kė, kad jos ne­ten­ki­na re­for­mos, ku­rios da­ro­mos ne­mąs­tant, for­ma­liai. Rea­liai si­tua­ci­ja dar la­biau su­pai­nio­ja­ma, ly­gio­je vie­to­je su­ke­liant vi­siš­ką chao­są“, – sa­kė L. Bie­li­nis.

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Min­dau­go Jur­ky­no tei­gi­mu, tai, kad pre­zi­den­tė si­tua­ci­ją api­bū­di­no kaip chao­są, ne­apib­rėž­tu­mą bei su­maiš­tį, ro­do la­bai griež­tą Vy­riau­sy­bės ir vi­sos val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos, ypač „vals­tie­čių“ veik­los kri­ti­ką. D. Gry­baus­kai­tės kal­bos idė­ją po­li­to­lo­gas sa­kė ga­lįs pa­ly­gin­ti su pra­ncū­zų ra­šy­to­jo Mar­ce­lio Prous­to ro­ma­no pa­va­di­ni­mu „Pra­ras­to lai­ko beieš­kant“. „Tai yra pra­ras­tas re­for­mų ini­cia­ty­vos lai­kas. Ir pre­zi­den­tė aiš­kiai pa­sa­kė, kad ma­to dau­giau su­maiš­ties, ne­apib­rėž­tu­mo, bet ne re­for­mų, ku­rių no­ras virs­ta par­odi­ja“, – sa­kė M. Jur­ky­nas. Jo nuo­mo­ne, val­dan­tie­ji tu­rė­tų at­kreip­ti dė­me­sį į D. Gry­baus­kai­tės žo­džius, nes di­džiuo­tis iš tie­sų ne­tu­ri kuo.