Prezidentė susitiko su Tailando princese
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė su­si­ti­ko su ofi­cia­laus vi­zi­to į Lie­tu­vą at­vy­ku­sia Tai­lan­do pri­nce­se Ma­ha Cha­kri Si­rind­horn. 

Pre­zi­den­tė su Tai­lan­do pri­nce­se ap­ta­rė, kaip su­tvir­tin­ti dvi­ša­lius eko­no­mi­nius, moks­lo, kul­tū­ros ry­šius, Lie­tu­vos ir Tai­lan­do bend­ra­dar­bia­vi­mą Jung­ti­nė­se Tau­to­se bei ki­to­se or­ga­ni­za­ci­jo­se, sie­kiant su­stip­rin­ti tarp­tau­ti­nį sau­gu­mą, ge­rin­ti vi­suo­me­nės svei­ka­tą, mo­te­rų ir vai­kų tei­sių ap­sau­gą pa­sau­ly­je.

Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, Lie­tu­vos ir Tai­lan­do ry­šiai dar tik plė­to­ja­si, to­dėl šis vi­zi­tas at­ve­ria nau­jų ga­li­my­bių su­stip­rin­ti mū­sų žmo­nių ir vers­lo bend­ra­dar­bia­vi­mą. Lie­tu­vai Tai­lan­das ga­li at­ver­ti ke­lią į au­gan­čią Pie­try­čių Azi­ją, o pa­žan­gias tech­no­lo­gi­jas ir iš­vys­ty­tą inf­ras­truk­tū­rą tu­rin­ti Lie­tu­va ga­li tap­ti Tai­lan­do til­tu į Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ną.

Ša­lies va­do­vė su Tai­lan­do pri­nce­se ap­ta­rė ga­li­my­bes ska­tin­ti dvi­ša­lę pre­ky­bą ir in­ves­ti­ci­jas. Tai­lan­das yra dau­giau­sia į Lie­tu­vą in­ves­ta­vu­si Pie­try­čių Azi­jos vals­ty­bė. Klai­pė­do­je jau dau­giau nei de­šimt­me­tį vei­kia Tai­lan­do ka­pi­ta­lo plas­ti­ko gra­nu­lių ga­myk­la, ku­rio­je tai­ko­mos aukš­to­sios tech­no­lo­gi­jos ir dir­ba 120 žmo­nių. Ta­čiau, Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bių yra ir dau­giau.

Lie­tu­vo­je vei­kian­čiuo­se 5 in­teg­ruo­tuo­se moks­lo ir vers­lo slė­niuo­se plė­to­ja­mos mo­der­niau­sios me­di­ci­nos, far­ma­ci­jos, la­ze­rių tech­no­lo­gi­jos, ku­rios ga­li bū­ti pri­tai­ky­tos ir Tai­lan­do vers­lo reik­mėms. Lie­tu­va ir Tai­lan­das taip pat ga­lė­tų bend­ra­dar­biau­ti že­mės ūkio, mais­to pra­mo­nės, lo­gis­ti­kos ir trans­por­to sri­ty­se. Lie­tu­vos sau­lės mo­du­lių ga­min­to­jai jau sėk­min­gai vyk­do veik­lą ki­to­se Pie­try­čių Azi­jos vals­ty­bė­se, to­dėl at­si­nau­ji­nan­ti ener­ge­ti­ka taip pat ga­lė­tų tap­ti vie­na iš Lie­tu­vos ir Tai­lan­do eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo sri­čių.

Pre­zi­den­tė su Tai­lan­do pri­nce­se ap­ta­rė ir dvi­ša­lių ry­šių stip­ri­ni­mą švie­ti­mo, moks­lo ir ino­va­ci­jų plė­tros sri­ty­se. Lie­tu­va Tai­lan­do stu­den­tams ir moks­li­nin­kams ga­li pa­siū­ly­ti vi­sa­me pa­sau­ly­je pri­pa­žįs­ta­mas svei­ka­tos moks­lų, in­ži­ne­ri­jos, vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo stu­di­jas, bend­ra­dar­bia­vi­mą at­lie­kant moks­li­nius ty­ri­mus.

Tai­lan­do pri­nce­sė Ma­ha Cha­kri Si­rind­horn ak­ty­viai už­sii­ma hu­ma­ni­ta­ri­ne ir lab­da­rin­ga veik­la švie­ti­mo, vi­suo­me­nės svei­ka­tos, mo­te­rų ir vai­kų tei­sių ap­sau­gos sri­ty­se. Su­si­ti­ki­me Mo­te­rų pa­sau­lio ly­de­rių ta­ry­bai va­do­vau­jan­ti Pre­zi­den­tė ir Tai­lan­do ka­ra­liš­ko­sios šei­mos na­rė pa­si­da­li­jo abie­jų ša­lių pa­tir­ti­mi ko­vo­jant su smur­tu ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, ma­ži­nant pri­klau­so­my­bes, ska­ti­nant sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­ją.

Su­si­ti­ki­me ap­tar­ta ir mo­te­rų pa­dė­tis Pie­try­čių Azi­jo­je bei kaip pa­ska­tin­ti dau­giau mo­te­rų įsi­trauk­ti į po­li­ti­nį ir eko­no­mi­nį gy­ve­ni­mą vi­sa­me pa­sau­ly­je. 2017 me­tais Vil­niu­je vyks Azi­jos ir Eu­ro­pos su­si­ti­ki­mo (ASEAM) ren­gia­ma tarp­tau­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja, ku­rio­je bus ta­ria­ma­si, kaip pa­ge­rin­ti mo­te­rų pa­dė­tį glo­ba­lio­je dar­bo rin­ko­je. Į šį ren­gi­nį kvie­čia­mi da­ly­vau­ti ir Tai­lan­do at­sto­vai.

Pri­nce­sė Ma­ha Cha­kri Si­rind­horn yra pir­mo­ji Tai­lan­do ka­ra­liš­ko­sios šei­mos na­rė, ap­si­lan­kiu­si mū­sų ša­ly­je.