Prezidentė susitiko su kandidatu į sveikatos apsaugos ministrus
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tre­čia­die­nį su kan­di­da­tu į svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trus so­cial­de­mo­kra­tu Ju­ru Po­že­la ap­ta­rė ko­vos su ko­rup­ci­ja, ei­lių gy­dy­mo įstai­go­se ma­ži­ni­mo ir ki­tas klau­si­mus bei tei­gia­mai įver­ti­no po­li­ti­ko pa­tir­tį bei ak­ty­vu­mą.

Spren­di­mą, ar skir­ti R.Po­že­lą į par­ei­gas, pre­zi­den­tė ža­da pa­skelb­ti ar­ti­miau­siu me­tu.

„Pre­zi­den­tė ti­krai ver­ti­na kan­di­da­to tu­ri­mą pa­tir­tį dir­bant svei­ka­tos klau­si­mais kon­kre­čiai Sei­me ir pre­zi­den­tė la­bai po­zi­ty­viai ver­ti­na kan­di­da­to ak­ty­vu­mą, ka­dan­gi tai yra vie­nas iš ti­krai tur­būt ak­ty­viau­sių Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rių, ka­da mes kal­ba­me apie įsta­ty­mi­nes ini­cia­ty­vas. Jau­nas po­li­ti­kas, tu­rin­tis ir ad­mi­nis­tra­vi­mo dar­bo pa­tir­ties – tur­būt ga­li­ma sa­ky­ti, kad tvar­ko­je“, – tre­čia­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė pre­zi­den­tės vy­riau­sio­ji pa­ta­rė­ja Li­na An­ta­na­vi­čie­nė.

33-ejų J.Po­že­la yra So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas, Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rys.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro pos­tas li­ko lais­vas, kai iš jo at­sis­ta­ty­di­no so­cial­de­mo­kra­tė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė. Ji su­lau­kė kri­ti­kos, kai pri­si­pa­ži­no, kad yra da­vu­si ky­šį me­di­kams ir bu­vo apk­laus­ta iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me.

Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, mi­nis­trus Lie­tu­vo­je ski­ria pre­zi­den­tas prem­je­ro tei­ki­mu.