Prezidentė susitiko su kaimyninių šalių lietuvių mokyklų mokiniais
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė su­si­ti­ko su Bal­ta­ru­si­jo­je, Len­ki­jo­je, Lat­vi­jo­je ir Ru­si­jos Ka­ra­liau­čiaus sri­ty­je vei­kian­čių lie­tu­viš­kų mo­kyk­lų mo­ki­niais ir jų mo­ky­to­jais.

Vals­ty­bės va­do­vė pa­svei­ki­no sve­čius ar­tė­jan­čių šven­čių pro­ga, do­va­no­jo jiems kny­gų, kal­bė­jo su mo­ki­niais apie lie­tu­viš­kas ka­lė­di­nes tra­di­ci­jas bei ste­bė­jo jų par­eng­tus pa­si­ro­dy­mus.

Su­si­ti­ki­mas su ap­lin­ki­nė­se vals­ty­bė­se gy­ve­nan­čiais lie­tu­viais - tra­di­ci­nis prieš­ka­lė­di­nis Lie­tu­vos va­do­vės ren­gi­nys. Šian­dien įvy­ku­sia­me su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo per 130 mo­ki­nių iš 4 Lie­tu­vos kai­my­nys­tė­je esan­čių ša­lių.