Prezidentė su krikščionių dvasininkais kalbėjo ir apie karus
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė su Lie­tu­vos tra­di­ci­nių krikš­čio­niš­kų­jų bend­ruo­me­nių va­do­vais dis­ku­ta­vo apie bend­rą dar­bą sie­kiant vie­ny­bės bei san­tar­vės ša­ly­je ir pa­sau­ly­je.

„Mes vi­si la­bai po­zi­ty­viai pa­si­sa­kė­me apie bū­ti­nu­mą dirb­ti kar­tu sie­kiant vie­ny­bės ir san­tar­vės vi­suo­me­nė­je, žiū­rint kas da­ro­si ir už­sie­nio tarp­tau­ti­nė­je po­li­ti­ko­je, ir Lie­tu­vos si­tua­ci­jo­je“, - po su­si­ti­ki­mo žur­na­lis­tams sa­kė Lie­tu­vos Vys­ku­pų Kon­fe­ren­ci­jos pir­mi­nin­kas, Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pas me­tro­po­li­tas Gin­ta­ras Gru­šas.

Pa­klaus­tas, ar Lie­tu­vos krikš­čio­niš­kų bend­ruo­me­nių va­do­vai tu­ri vie­nin­gą po­žiū­rį į Ukrai­nos įvy­kius, Kry­mo oku­pa­ci­ją, G.Gru­šas pa­žy­mė­jo, kad su ša­lies va­do­ve apie tai­ką kal­bė­ta bend­riau.

„Mes kal­bė­jo­me bend­rai apie įvai­rias si­tua­ci­jas pa­sau­ly­je, ka­ro si­tua­ci­jas, pre­zi­den­tės tvir­tą po­zi­ci­ją, mū­sų NA­TO pa­lai­ky­mą (dėl) grės­mių, kur ga­li at­ei­ti į Lie­tu­vą, bet dar svar­biau - kal­bė­jo­me apie pa­bė­gė­lius, mig­ran­tus ir pa­gal­bą to­kiems žmo­nėms. Mū­sų po­zi­ci­jos iš ti­krų­jų su­tam­pa, kad rei­kia iš ti­krų­jų pa­dė­ti žmo­nėms, ypač bė­gan­tiems nuo ka­ro sau­gant sa­vo gy­vy­bę“, - sa­kė jis.

Or­to­dok­sų baž­ny­čios Lie­tu­vo­je va­do­vas ar­ki­vys­ku­pas Ino­ken­ti­jus sa­vo ruo­žtu žur­na­lis­tams tei­gė, kad su­si­ti­ki­me iš­sa­kė dė­kin­gu­mą už vals­ty­bės ir vie­tos val­džios dė­me­sį šios re­li­gi­jos iš­pa­ži­nė­jams. Kar­tu jis pa­žy­mė­jo be­si­mel­džian­tis už tai­ką.

„Mes ne tik jos no­ri­me tai­kos, bet ir nuo­lat mel­džia­mės už tai­ką vi­sur pa­sau­ly­je“, - tei­gė ar­ki­vys­ku­pas Ino­ken­ti­jus.

Pa­sak pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­bos, D.Gry­baus­kai­tė su dva­si­nin­kais kal­bė­jo­si apie ti­kin­čių­jų bend­ruo­me­nių in­dė­lį, stip­ri­nant vi­suo­me­nės san­tar­vę, baž­ny­čios ini­cia­ty­vas spren­džiant opias so­cia­li­nes prob­le­mas ir pri­si­de­dant prie ko­vos su al­ko­ho­liz­mu, smur­tu, vyk­dant sa­vi­žu­dy­bių ir ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­ją.

„Lie­tu­vos ti­kin­čių­jų bend­ruo­me­nių vaid­muo yra svar­bus stip­ri­nant žmo­nių dva­sią ir tel­kiant vi­suo­me­nę. Ak­ty­vi baž­ny­čios veik­la pa­de­da at­kreip­ti dė­me­sį ir spręs­ti skau­džiau­sias vi­suo­me­nės prob­le­mas. Žmo­giš­ku­mas ir ge­ra va­lia tam­pa tvir­ta at­ra­ma su­nku­mus iš­gy­ve­nan­tiems žmo­nėms", - pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė pre­zi­den­tė.

Pa­sak jos, Lie­tu­vos krikš­čio­niš­ko­sios bend­ruo­me­nės yra tai­kaus su­gy­ve­ni­mo ir pa­gar­bos ki­to įsi­ti­ki­ni­mams pa­vyz­dys. Šios ver­ty­bės ypač ak­tua­lios pa­sau­liui su­si­du­riant su nau­jo­mis grės­mė­mis.

Po­kal­bio su tra­di­ci­nių krikš­čio­niš­kų­jų bend­ruo­me­nių va­do­vais pre­zi­den­tė su­si­tin­ka kas­met.