Prezidentė su ES valstybių vadovais aptars migracijos krizės priežastis
Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trams spren­džiant dėl 120 tūkst. pa­bė­gė­lių pers­kirs­ty­mo, Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­ba gi­lin­sis į Eu­ro­pą iš­ti­ku­sios mig­ra­ci­jos kri­zės prie­žas­tis, sa­ko pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jas už­sie­nio po­li­ti­kos klau­si­mais Re­nal­das Vaisb­ro­das.

„La­bai svar­bu pa­brėž­ti, kad va­do­vai kal­bės apie šios kri­zės prie­žas­tis“, - an­tra­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė R.Vaisb­ro­das.

Pa­sak jo, ES va­do­vai po­sė­dy­je tre­čia­die­nį kon­cen­truo­sis į iš­ori­nių ES sie­nų ap­sau­gą, tar­sis, kaip efek­ty­viau pri­im­ti spren­di­mus dėl mig­ran­tų read­mi­si­jos. Taip pat Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bo­je bus kal­ba­ma apie pa­dė­tį Vi­du­rio Ry­tų re­gio­ne, bend­ra­dar­bia­vi­mą su Tur­ki­ja, Li­ba­nu ir Al­ba­ni­ja ieš­kant spren­di­mų, ku­rie „leis­tų už­ti­krin­ti bė­gan­čių nuo ka­ro as­me­nų sau­gu­mą ir tuo pa­čiu leis­tų juos re­gis­truo­ti bei su­ras­ti jiems tin­ka­mą būs­tą kai­my­ni­nė­se vals­ty­bė­se“.

„Tie, ku­rie bė­ga nuo ka­ro, jie ieš­ko sau­gu­mo, o sau­gu­mo rei­kia ieš­ko­ti ar­čiau­siai na­mų, nes, pa­si­kei­tus pa­dė­čiai Si­ri­jo­je (...), tai leis­tų žmo­nėms su­grįž­ti į na­mus“, - tei­gė R.Vaisb­ro­das.

Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jo tei­gi­mu, Lie­tu­va no­ri ma­ty­ti Eu­ro­pą bū­tent ak­ty­viai spren­džian­čią iš­ori­nių ES sie­nų ap­sau­gą.

„Lie­tu­va yra tuo su­in­te­re­suo­ta kaip vals­ty­bė esan­ti prie iš­ori­nės Eu­ro­pos Są­jun­gos sie­nos“, - sa­kė jis.

Pa­sak R.Vaisb­ro­do, EVT Grai­ki­jos ir Ita­li­jos va­do­vai pri­sta­tys, kaip ga­li­ma ak­ty­viai įgy­ven­din­ti pa­bė­gė­lių per­kė­li­mo pro­ce­dū­ros. Lie­tu­va taip pat pa­si­ren­gu­si pri­si­dė­ti prie šio pro­ce­so, nu­ro­dė pa­ta­rė­jas.

ES vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trai an­tra­die­nį an­trą kar­tą ban­dys ras­ti spren­di­mą, kaip pa­skirs­ty­ti 120 tūkst. pa­bė­gė­lių. Anks­čiau ES ly­giu bu­vo su­tar­ta dėl 40 tūkst. pa­bė­gė­lių, esan­čių Grai­ki­jo­je ir Ita­li­jo­je, pers­kirs­ty­mo.

Su­su­ma­vus šiuos siū­ly­mus, Lie­tu­vai per dve­jus me­tus tek­tų pri­im­ti 1105 pa­bė­gė­lių iš to­kių ša­lių kaip Si­ri­ja, Ira­kas ir Eri­trė­ja. Vals­ty­bė su­tin­ka pri­im­ti to­kį skai­čių at­vy­kė­lių.

Siū­ly­mą pers­kirs­ty­ti 120 tūkst. pa­bė­gė­lių prieš sa­vai­tę svars­čiu­si vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trų ta­ry­ba jam ne­pri­ta­rė, kai pers­kirs­ty­mui pa­sip­rie­ši­no kai ku­rios Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos vals­ty­bės.

Eu­ro­pos Są­jun­ga su­si­du­ria su di­džiau­sia mig­ra­ci­jos kri­ze nuo An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro lai­kų. Šie­met Vi­dur­že­mio jū­rą perp­lau­kė jau dau­giau ne­gu 500 tūkst. žmo­nių, o be­veik 3 tūkst. žu­vo ar­ba din­go pa­ke­liui, ta­čiau Lie­tu­va iki šiol ne­pri­ta­ria siū­ly­mui su­kur­ti nuo­la­ti­nį pri­va­lo­mų kvo­tų me­cha­niz­mą, ku­ris au­to­ma­tiš­kai bū­tų tai­ko­mas ir at­ei­ty­je. Lie­tu­va pa­si­sa­ko už tai, kad kiek­vie­nu at­ve­ju skirs­tant pa­bė­gė­lius iš­lik­tų ša­lių sa­va­no­riš­ku­mo pri­nci­pas.