Prezidentė su ekspertais aptars mokslo ir inovacijų politikos gaires
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė šian­dien su­si­tiks su vers­lo ir aka­de­mi­nės bend­ruo­me­nės, Sei­mo, Švie­ti­mo ir moks­lo bei Ūkio mi­nis­te­ri­jų at­sto­vais ap­tar­ti moks­lo ir ino­va­ci­jų po­li­ti­ką. 

Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, ša­lis ga­li ir pri­va­lo tu­rė­ti so­li­džią, am­bi­cin­gą ir kryp­tin­gą ino­va­ci­jų po­li­ti­ką.

Kaip ra­šo­ma pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­bos iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai, D.Gry­baus­kai­tės tei­gi­mu, tu­ri­me ap­sib­rėž­ti, ko­kio­se sri­ty­se esa­me stip­riau­si, kur vals­ty­bė ga­li pa­siek­ti pro­ver­žį ap­gal­vo­tai nau­do­jant fi­nan­si­nius ir žmo­giš­kuo­sius iš­tek­lius. To­dėl pre­zi­den­tės ini­cia­ty­va su­tel­kus dau­giau nei pen­kias­de­šimt aka­de­mi­nės ir vers­lo bend­ruo­me­nės, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, eks­per­tų, mi­nis­te­ri­jų at­sto­vų par­eng­tos Lie­tu­vos moks­lo ir ino­va­ci­jų po­li­ti­kos kai­tos gai­rės. Jas pri­ėmus tai bū­tų pir­mas, bet gy­vy­biš­kai svar­bus žings­nis sie­kiant už­ti­krin­ti grei­tes­nį eko­no­mi­kos au­gi­mą, ša­lies kon­ku­ren­cin­gu­mo di­di­ni­mą.

Gai­rės apims 5 sri­tis – moks­li­nių ty­ri­mų pert­var­ką, ino­va­ci­jų kū­ri­mo ir die­gi­mo ska­ti­ni­mą, švie­ti­mo sis­te­mos pert­var­ką, ino­va­ci­jų po­li­ti­kos koor­di­na­vi­mą bei ste­bė­se­ną.

Ty­ri­mai ro­do, kad Lie­tu­vos švie­ti­mo sis­te­ma at­si­lie­ka tiek nuo rin­kos, tiek nuo pa­sau­li­nių moks­lo pa­žan­gos ten­den­ci­jų. Dėl ne­veiks­min­gos ino­va­ci­jų po­li­ti­kos koor­di­na­vi­mo, švie­ti­mo sis­te­mos ne­ati­ti­ki­mo rin­kos po­rei­kiams, Lie­tu­va nuo­lat su­lau­kia pa­sta­bų iš Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ir Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jos.

Da­bar Lie­tu­va pir­mau­ja Eu­ro­pos Są­jun­go­je pa­gal dip­lo­muo­tų spe­cia­lis­tų skai­čių, ta­čiau pa­gal ino­va­ci­jas esa­me tik 25 vie­to­je iš 28 Eu­ro­pos Są­jun­gos na­rių. Moks­lui ski­ria­ma vos 1 proc. BVP – tai dvi­gu­bai ma­žiau ne­gu ES vi­dur­kis. Lie­tu­vos pa­žan­gą stab­do ir iki šiol Lie­tu­vo­je ne­pert­var­ky­tas ir rin­kos po­rei­kių ne­ati­tin­kan­tis aukš­tų­jų mo­kyk­lų tink­las, už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų į moks­li­nius ty­ri­mus sto­ka, ne­pa­kan­ka­mi vers­lo ino­va­ci­niai ge­bė­ji­mai.

Su­si­ti­ki­me da­ly­vaus Vil­niaus uni­ver­si­te­to ta­ry­bos pir­mi­nin­kė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė, Na­cio­na­li­nio gy­vy­bės moks­lų cen­tro val­dy­bos pir­mi­nin­kas Eu­ge­ni­jus But­kus, Lie­tu­vos moks­lų ta­ry­bos at­sto­vė Rū­ta Pe­traus­kai­tė, Rek­to­rių kon­fe­ren­ci­jos pre­zi­den­tas Al­fon­sas Da­niū­nas bei vers­lo at­sto­vai Ro­ber­tas Dar­gis, Žil­vi­nas Mar­ti­nai­tis, Al­gi­man­tas Mar­kaus­kas, Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Rai­mun­das Pa­liu­kas, ūkio mi­nis­tras Eval­das Gus­tas, švie­ti­mo ir moks­lo vi­ce­mi­nis­trė Svet­la­na Kau­zo­nie­nė, Vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­ris Ri­man­tas Vait­kus.