Prezidentė su D.Vilyte ir A.Dulkiu aptars KAM viešuosius pirkimus
Ry­toj, penk­ta­die­nį, pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ren­gia pa­si­ta­ri­mą dėl Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (KAM) vyk­do­mų vie­šų­jų pir­ki­mų.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė su­si­tiks su Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos va­do­ve Dia­na Vi­ly­te ir Vals­ty­bės kon­tro­lie­riu­mi Arū­nu Dul­kiu ap­tar­ti ne­ati­dė­lio­ti­nų prie­mo­nių, ku­rios pa­dė­tų už­kar­dy­ti sis­te­mi­nius ir be­si­kar­to­jan­čius vie­šų­jų pir­ki­mų pa­žei­di­mus kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je, pra­ne­ša Pre­zi­den­tū­ra.