Prezidentė: stipri kariuomenė – laisvos Lietuvos laimėjimas
Mo­der­ni ir au­gan­ti ša­lies ka­riuo­me­nė yra lais­vos Lie­tu­vos lai­mė­ji­mas, sa­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Mes ne­pra­ši­nė­ja­me nie­ko - mes kal­ba­me apie grės­mes, jas ver­ti­na pa­tys NA­TO at­sto­vai. Spren­di­mai Vel­se bu­vo pa­da­ry­ti sa­va­lai­kiai ir tie, ku­rie mums yra rei­ka­lin­gi ir bū­ti­ni. Pa­gal be­si­kei­čian­čią si­tua­ci­ją dau­gė­ja ir pra­ty­bų, ir mū­sų par­tne­rių Lie­tu­vo­je. Taip bus ir to­liau, pri­klau­so­mai nuo to, koks po­rei­kis bus. Tai­gi, sau­gu­mo ga­ran­ti­jų tu­ri­me tiek, kiek jų bū­ti­na“, - sek­ma­die­nį žur­na­lis­tams Ma­ri­jam­po­lė­je sa­kė ša­lies va­do­vė.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės at­sto­vas šią sa­vai­tę pa­tvir­ti­no, kad Lie­tu­va, Lat­vi­ja ir Es­ti­ja pra­šys NA­TO va­do­vy­bės dis­lo­kuo­ti nuo­la­ti­nę bri­ga­dą, taip sie­kiant at­gra­sy­ti Ru­si­ją. Bend­ras Bal­ti­jos vals­ty­bių ka­riuo­me­nių va­dų laiš­kas, ku­ria­me bus pra­šo­ma įsteig­ti po bri­ga­dos dy­džio vie­ne­tą kiek­vie­no­je ša­ly­je, bus iš­siųs­tas NA­TO pa­jė­gų vy­riau­sia­jam va­dui JAV ge­ne­ro­lui Phi­li­pui Breed­lo­ve'ui (Fi­li­pui Bryd­lo­vui).

Bri­ga­dos dy­džio vie­ne­tą pa­pras­tai su­da­ro nuo 2 iki 3 tūkst. ka­rių.

Nuo per­nai Bal­ti­jos ša­ly­se yra dis­lo­kuo­ta po kuo­pą - maž­daug pu­san­tro šim­to - JAV ka­rių. Ka­rius pra­ty­boms vis daž­niau at­siun­čia ir ki­ti są­jun­gi­nin­kai, ta­čiau tai da­ro­ma ne­re­gu­lia­riai.

Kai ku­rios Eu­ro­pos ša­lys, tarp jų Vo­kie­ti­ja, skep­tiš­kai ver­ti­na siū­ly­mus Ry­tų Eu­ro­po­je įkur­ti nuo­la­ti­nes NA­TO są­jun­gi­nin­kų ba­zes, ar­gu­men­tuo­da­mos, kad tai pa­žeis­tų 1997 me­tų su­si­ta­ri­mą tarp Ru­si­jos ir Al­jan­so.

Ma­ri­jam­po­lė­je sek­ma­die­nį su­reng­to­je Ka­riuo­me­nės ir vi­suo­me­nės die­no­je da­ly­va­vu­si ša­lies va­do­vė taip pat pa­brė­žė, kad stip­ri ka­riuo­me­nė - sau­gios, gar­bin­gos ir iš­di­džios Lie­tu­vos pa­grin­das. Kai vi­sas pa­sau­lis iš nau­jo įver­ti­na lais­vės kai­ną ir tai­kai ky­lan­čiais grės­mes, ša­liai ypač svar­bi NA­TO są­jun­gi­nin­kų par­ama. Ak­ty­vus jų da­ly­va­vi­mas ir bend­ra­dar­bia­vi­mas su Lie­tu­vos ka­riais ro­do tvir­tą pa­si­ry­ži­mą gin­ti Bal­ti­jos ša­lis.

„Ka­riuo­me­nės ir vi­suo­me­nės die­na – vie­ny­bės ir lais­vės šven­tė. Di­džiuo­ja­mės mū­sų gink­luo­to­sio­mis pa­jė­go­mis, ka­riais ir kiek­vie­nu pi­lie­čiu, pa­si­ren­gu­siu sau­go­ti ir gin­ti sa­vo vals­ty­bę. Dau­giau kaip tūks­tan­tis sa­va­no­rių, ap­sisp­ren­du­sių tar­nau­ti Lie­tu­vai, ro­do, kad Tė­vy­nės gy­nė­jų ir po­ka­rio par­ti­za­nų dva­sia yra gy­va. Tarp jų – be­veik 100 ma­ri­jam­po­lie­čių. ", – sa­kė pre­zi­den­tė.

Ren­gi­ny­je D.Gry­baus­kai­tė ap­žiū­rė­jo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ir NA­TO są­jun­gi­nin­kų gink­luo­tę bei su­nkią­ją šar­vuo­tą tech­ni­ką – tan­kus „Ab­rams", pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nas „Stry­ker" ir „Bo­xer", šar­vuo­tus trans­por­te­rius „Pan­dur". Taip pat bend­ra­vo su Lie­tu­vo­je dis­lo­kuo­tų JAV, Vo­kie­ti­jos, Por­tu­ga­li­jos, Nor­ve­gi­jos ir Ita­li­jos ka­ri­nių pa­jė­gų ka­riais, pra­ne­šė Pre­zi­den­tū­ra.

Pa­ger­biant po­ka­rio par­ti­za­nų at­mi­ni­mą, šven­tės me­tu bu­vo su­reng­ta is­to­ri­nė ka­ri­nė ope­ra­ci­ja, pri­sta­tan­ti Lais­vės ko­vo­to­jų veiks­mus. Ren­gi­nio da­ly­viai ga­lė­jo ap­žiū­rė­ti par­ti­za­nų bun­ke­rio ma­ke­tą, gink­luo­tę, su­si­pa­žin­ti su par­ti­za­nų bui­ti­mi ir gy­ve­ni­mo są­ly­go­mis.

Šie­met Lie­tu­va mi­ni Kal­niš­kių mū­šio 70-ąsias me­ti­nes. Pie­tų Lie­tu­vo­je vy­ku­sios at­kak­lios kau­ty­nės tarp par­ti­za­nų ir oku­pan­tų įėjo į Lie­tu­vos is­to­ri­ją. Lais­vės gy­nė­jai par­odė iš­skir­ti­nę drą­są ir su­ge­bė­jo at­si­lai­ky­ti prieš de­šim­te­rio­pai di­des­nes prieš­inin­kų pa­jė­gas.