Prezidentė stabdo Seimo „buldozerį“
Kons­ti­tu­ci­nių ver­ty­bių pu­siaus­vy­ros pa­si­ge­du­si ša­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė va­kar ve­ta­vo nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są. Pre­zi­den­tės spren­di­mas nu­džiu­gi­no prof­są­jun­gas, ta­čiau nu­vy­lė prem­je­rą Al­gir­dą But­ke­vi­čių.

Iš­klau­siu­si vi­sų su­in­te­re­suo­tų ša­lių nuo­mo­nes, D. Gry­baus­kai­tė kons­ta­ta­vo, kad nau­ja­ja­me Dar­bo ko­dek­se (DK) li­ko pa­min­ti pa­žei­džia­miau­sių žmo­nių po­rei­kiai. Kad ba­lan­sas tarp darb­da­vio in­te­re­sų ir dar­buo­to­jų ap­sau­gos bū­tų at­kur­tas, pre­zi­den­tė pa­siū­lė Sei­mui tai­sy­ti 22 nuo­sta­tas iš 260 DK straips­nių.

„A­ki­vaiz­du, kad sku­bo­tai, bul­do­ze­ri­niu pri­nci­pu pri­imant to­kį di­de­lį ir svar­bų do­ku­men­tą bu­vo pa­mirš­tas dar­buo­to­jas ir so­cia­li­nis jau­tru­mas, to­dėl klai­dų ne­iš­veng­ta. Pa­sku­bo­mis nu­ei­ta eks­tre­ma­laus ne­oli­be­ra­liz­mo ke­liu, ku­ris 27-ai­siais ne­prik­lau­so­my­bės me­tais įtei­si­na darb­da­vių do­mi­na­vi­mą ir pa­mi­na pa­žei­džia­miau­sių dar­buo­to­jų po­rei­kius“, – va­kar pa­skel­bė vals­ty­bės va­do­vė.

Jos tei­gi­mu, pri­im­ta­sis DK di­din­tų so­cia­li­nę at­skir­tį, įtam­pą vi­suo­me­nė­je, at­ver­tų nau­jus ke­lius še­šė­li­nei eko­no­mi­kai ir ska­tin­tų emig­ra­ci­ją, užp­rog­ra­muo­tų ne­pa­si­ti­kė­ji­mą vals­ty­be. „Per prie­var­tą pri­mes­tos re­for­mos ne­vei­kia ir ke­lia ne­rei­ka­lin­gą įtam­pą vi­suo­me­nė­je“, – Sei­mui pri­mi­nė pre­zi­den­tė. Jau ki­tą sa­vai­tę pla­nuo­ja­ma šauk­ti ne­ei­li­nę par­la­men­to se­si­ją ir spręs­ti, kaip elg­tis dėl pre­zi­den­tės pa­teik­tų pa­tai­sų.

Dar­buo­to­jai – silp­nes­nė šalis

D. Gry­baus­kai­tė at­krei­pė dė­me­sį į ke­tu­rias la­biau­siai ko­rek­ci­jų rei­ka­lau­jan­čias sri­tis. Pir­miau­sia ji pa­siū­lė grą­žin­ti kons­ti­tu­ci­nę nuo­sta­tą, kad dar­buo­to­jas so­cia­li­niu po­žiū­riu yra silp­nes­nė, ma­žiau de­ry­bi­nių ga­lių tu­rin­ti dar­bo san­ty­kių ša­lis. To­dėl, ki­lus gin­čui, ko­dek­so nuo­sta­tos tu­ri bū­ti aiš­ki­na­mos dar­buo­to­jo nau­dai. Pre­zi­den­tė taip pat ak­cen­ta­vo bū­ti­nu­mą už­ti­krin­ti tin­ka­mą so­cia­liai pa­žei­džia­mų žmo­nių ap­sau­gą. To­dėl, anot jos, ne­įga­lie­siems ir juos pri­žiū­rin­tiems as­me­nims, tė­vams, vie­niems au­gi­nan­tiems vai­kus, ne­pil­na­me­čiams, pen­si­nio am­žiaus su­lau­ku­siems žmo­nėms rei­kia nu­ma­ty­ti di­des­nius sau­gik­lius nu­sta­tant dar­bo lai­ką, ap­mo­kė­ji­mą už dar­bą, at­os­to­gas, iš­ei­ti­nes iš­mo­kas ar įspė­ji­mo ter­mi­nus at­lei­džiant iš dar­bo.

Vals­ty­bės va­do­vė taip pat pa­brė­žė, kad tu­ri bū­ti už­ti­krin­ta Kons­ti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­ta tei­sė lais­vai pa­si­rink­ti dar­bą ir tu­rė­ti sau­gias dar­bo są­ly­gas. „Siū­lau at­si­sa­ky­ti so­cia­liai ne­sau­giau­sių – va­di­na­mų­jų nu­li­nių, ne­nus­ta­ty­tos apim­ties dar­bo su­tar­čių. Jos nė­ra bū­ti­nos ir ga­lio­ja tik tri­jo­se Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­ly­se, te­be­kel­da­mos ir ten daug aš­trių dis­ku­si­jų. Kaip ir dau­ge­ly­je ES ša­lių, siū­lau įtvir­tin­ti lai­ki­no­jo įdar­bi­ni­mo įmo­nių li­cen­ci­ja­vi­mą. Ter­mi­nuo­tas su­tar­tis nuo­la­ti­niam dar­bui siū­lo tai­ky­ti tik ko­lek­ty­vi­nė­se su­tar­ty­se nu­ma­ty­tais at­ve­jais“, – sa­kė D. Gry­baus­kai­tė.

Anot jos, pri­va­lu įtvir­tin­ti, o ne ig­no­ruo­ti ir so­cia­li­nių par­tne­rių Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je pa­siek­tus su­si­ta­ri­mus. Kar­tu D. Gry­baus­kai­tė at­krei­pė dė­me­sį, kad jos siū­ly­mai ra­di­ka­liai ne­pa­keis bū­ti­nos re­for­mos reg­la­men­tuo­jant dar­bo san­ty­kius. Esą dau­gu­ma pri­im­to DK nuo­sta­tų yra rei­ka­lin­gos ir tu­ri bū­ti kaip ga­li­ma grei­čiau įgy­ven­din­tos, nes se­na­sis DK stab­do vals­ty­bės pa­žan­gą.

Kon­kre­tūs siūlymai

Pre­zi­den­tės nuo­mo­ne, tu­rė­tų bū­ti il­gi­na­mi įspė­ji­mo ter­mi­nai at­lei­džiant iš dar­bo darb­da­vio ini­cia­ty­va so­cia­liai jau­trių gru­pių at­sto­vus: tri­jų, o ne dvie­jų mė­ne­sių įspė­ji­mas vai­kus iki 14 me­tų au­gi­nan­tiems dar­buo­to­jams, taip pat au­gi­nan­tiems ne­įga­lų ne­pil­na­me­tį vai­ką. Šioms gru­pėms tu­rė­tų bū­ti nu­ma­ty­tos ir il­ges­nes – 27 dar­bo die­nų – kas­me­ti­nės at­os­to­gos.

Ša­lies va­do­vė taip pat siū­lo nu­ma­ty­ti, kad aps­kai­ti­nis lai­ko­tar­pis, skai­čiuo­jant virš­va­lan­di­nį dar­bą, bū­tų vie­nas mė­nuo, o ne trys, ga­ran­tuo­tas dvi­gu­bas ap­mo­kė­ji­mas dar­buo­to­jui už dar­bą per poil­sio die­ną. D. Gry­baus­kai­tė ma­no, kad to­liau tu­ri ga­lio­ti se­na­ja­me DK esan­ti nuo­sta­ta, už­ti­kri­nan­ti dar­buo­to­jams, dir­ban­tiems su­trum­pin­tą dar­bo lai­ką kenks­min­go­mis są­ly­go­mis, ap­mo­kė­ji­mą už dar­bą kaip už vi­są dar­bo lai­ką. Taip pat siū­lo­ma nu­ma­ty­ti ne­ri­bo­tą ne­te­sy­bų dy­dį, kai, dar­bo san­ty­kiams pa­si­bai­gus, darb­da­vys del­sia at­sis­kai­ty­ti su dar­buo­to­ju ne dėl jo kal­tės.

So­vie­ti­nis re­lik­tas

Prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das But­ke­vi­čius par­eiš­kė ap­gai­les­tau­jąs dėl pre­zi­den­tės spren­di­mo. „A­ki­vaiz­du, kad vals­ty­bės va­do­vė ne­iš­gir­do moks­li­nin­kų, pa­žan­gaus vers­lo at­sto­vų, tarp­tau­ti­nių ins­ti­tu­ci­jų, Lie­tu­vos jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų, darb­da­vių ir vi­soms po­li­ti­nėms jė­goms at­sto­vau­jan­čių par­la­men­ta­rų ar­gu­men­tuo­to bal­so“, – sa­kė jis. A. But­ke­vi­čius at­krei­pė dė­me­sį, kad Vy­riau­sy­bės pa­stan­gas pri­im­ti lanks­tes­nį DK pa­gy­rė Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jos, į ku­rios du­ris bel­džia­si Lie­tu­va, ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius. „Pre­zi­den­tei at­me­tus tai, kas pri­im­ta Sei­me, lik­si­me prie so­vie­ti­nio re­lik­to – se­no­jo Dar­bo ko­dek­so“, – ap­gai­les­ta­vo prem­je­ras. Jis ne­su­ti­ko su pre­zi­den­tės kri­ti­ka, kad kai ku­rios ko­dek­so nuo­sta­tos ska­tin­tų mig­ra­ci­ją, dar­buo­to­jai tap­tų so­cia­liai pa­žei­džia­mi.

A. But­ke­vi­čius ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, ar pre­zi­den­tės ve­to Sei­me bus sie­kia­ma at­mes­ti, ta­čiau pats lai­kė­si nuo­mo­nės, jog tai tu­rė­tų bū­ti pa­da­ry­ta.

Ta­čiau Sei­mo So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė spė­jo, kad pre­zi­den­tės siū­ly­mai grei­čiau­siai bus pri­im­ti. „Ne­ma­nau, kad jie kei­čia ko­dek­so es­mę. Pa­tai­sy­si­me, ti­krai nie­ko ne­nu­ti­ko“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė par­la­men­ta­rė.

Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius taip pat ma­no, kad D. Gry­baus­kai­tės pa­tai­sos ga­li bū­ti pri­im­tos. Po­li­ti­kas sa­kė ra­gin­siąs frak­ci­jas joms pri­tar­ti. A. Ku­bi­liaus nuo­mo­ne, po me­tų vis tiek teks grįž­ti prie DK pa­tai­sų. „Kai ku­rias nuo­sta­tas ti­krai kei­si­me siek­da­mi ar­ba dar di­des­nio lanks­tu­mo, ar­ba so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų“, – tei­gė opo­zi­ci­jos ly­de­ris.