Prezidentė: spręs ne politologai, o žmonės
Ne po­li­to­lo­gai, o žmo­nės lems, kas su­da­rys val­dan­čią­ją dau­gu­mą po Sei­mo rin­ki­mų, sa­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Ji par­agi­no pi­lie­čius da­ly­vau­ti par­la­men­to rin­ki­muo­se.

„Pir­miau­sia no­rė­čiau pa­sa­ky­ti žmo­nėms, kad spren­di­mus, ko­kia bus val­džia, pri­ims jie, de­mo­kra­ti­nė­je vals­ty­bė­je val­džią ren­ka žmo­nės ir tu­ri žmo­nės ei­ti bal­suo­ti, ir bū­tent jie, tik jie, apsp­ręs, ko­kia bus val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja, Nei po­li­to­lo­gai, nei dis­ku­tan­tai, net ne pre­zi­den­tė, o pa­tys žmo­nės. Ir čia di­džiau­sia per ket­ve­rius me­tus žmo­nėms ga­li­my­bė pa­sa­ky­ti vis­ką apie sa­ve, apie ki­tus ir apie sa­vo at­ei­tį“, – ket­vir­ta­die­nį pa­skelb­ta­me in­ter­viu LRT ra­di­jui sa­kė pre­zi­den­tė.

D.Gry­baus­kai­tė Sei­mo rin­ki­muo­se bal­sa­vo iš anks­to, tre­čia­die­nį. Iš­anks­ti­nis bal­sa­vi­mas tę­sia­si ir ket­vir­ta­die­nį, rin­ki­mų die­ną į apy­lin­kę at­vyk­ti ne­ga­lin­tys rin­kė­jai sa­vo va­lią ga­li par­eikš­ti nuo 8 iki 20 va­lan­dos vi­sų ša­lies sa­vi­val­dy­bių pa­tal­po­se.

„A­be­jin­gu­mas bau­džia pir­miau­sia pa­čius žmo­nes, no­rė­čiau, kad žmo­nės su­pran­tų, kad lik­ti abe­jin­gam ar­ba taip pro­tes­tuo­ti iš tie­sų ne­ver­ta, nes taip pro­tes­tuo­ja­ma prieš pa­čius sa­ve. (...) Pa­si­rin­ki­mas di­džiu­lis, tu­ri­me per 1400 kan­di­da­tų ir to­kio­je gau­sy­bė­je ga­li­ma ras­ti, kuo pa­si­ti­kė­ti. Jei ne­pa­tin­ka par­ti­jų ly­de­riai, rei­tin­guo­ki­te, vis­kas jū­sų ran­ko­se“, – bal­suo­ti ra­gi­no pre­zi­den­tė.

Per pir­mą­ją iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo die­ną da­ly­je did­mies­čių iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo vie­to­se sa­vi­val­dy­bė­se bu­vo su­si­da­riu­sio­se ei­lės. Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Lau­ra Mat­jo­šai­ty­tė pa­žy­mi, kad nors apy­lin­kės už­si­da­ro 20 va­lan­dą, bus pri­ima­mi vi­si bal­suo­ti at­ėję rin­kė­jai.

„Jei be pen­kių mi­nu­čių aš­tuo­nios plūs­te­lės mi­nia rin­kė­jų, mes ti­krai vi­sus rin­kė­jus pri­im­sim ir lauk­sim, kol pa­sku­ti­nis at­ėjęs rin­kė­jas pa­bal­suos“, – BNS sa­kė VRK pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja.

Rin­ki­mai į Sei­mą vyks sek­ma­die­nį, rin­kė­jų są­ra­šuo­se įra­šy­ti 2 mln. 504 tūkst. 267 rin­kė­jai, iš jų bal­suo­ti už­sie­ny­je už­si­re­gis­tra­vo per 13 tūkst. Lie­tu­vos pi­lie­čių.

Iš vi­so rin­ki­mų biu­le­te­ny­je dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je yra 14 są­ra­šų. Dvy­li­ka par­ti­jų sa­va­ran­kiš­kai da­ly­vaus rin­ki­muo­se, o ke­tu­rios yra su­da­riu­sios dvi koa­li­ci­jas.

Kad pa­tek­tų į Sei­mą, par­ti­ja tu­ri su­rink­ti ne ma­žiau kaip 5 proc. rin­kė­jų bal­sų, koa­li­ci­jai bar­je­ras yra aukš­tes­nis – 7 pro­cen­tai.