Prezidentė: sovietinė okupacija neleidžia prarasti budrumo
Lie­tu­vo­je sek­ma­die­nį mi­nint Ge­du­lo ir vil­ties die­ną, ša­lies pre­zi­den­tė sa­ko, kad prieš 75 me­tus pra­si­dė­ju­si so­vie­ti­nė oku­pa­ci­ja ne­lei­džia pra­ras­ti bud­ru­mo ir ra­gi­na sau­go­ti lais­vę.

„Ge­du­lo ir vil­ties die­ną šie­met mi­ni­me at­sig­ręž­da­mi į tra­giš­ką mū­sų is­to­ri­jos su­kak­tį – prieš 75 me­tus pra­si­dė­jo so­vie­ti­nė oku­pa­ci­ja. Rep­re­si­jos, trem­tys, gu­la­gų la­ge­riai, skau­džios ne­tek­tys vi­siems lai­kams įsi­rė­žė į tau­tos at­min­tį, ku­ri ne­lei­džia mums pra­ras­ti bud­ru­mo, ra­gi­na sau­go­ti Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mą ir lais­vę“, - iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me sa­kė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Pa­sak pra­nciš­ko­nų vie­nuo­lio, so­viet­me­čio di­si­den­to Ju­liaus Sas­naus­ko, ma­si­nės 1941-ųjų bir­že­lio rep­re­si­jos bu­vo tik įvy­ku­sios kraš­to oku­pa­ci­jos lo­giš­ka pa­sek­mė. Anot jo, 1940 me­tų bir­že­lio 15-oji yra „skau­džiau­sia ir svar­biau­sia XX am­žiaus Lie­tu­vos is­to­ri­jos da­ta, nuo ku­rios su­vo­ki­mo bei ver­ti­ni­mo pri­klau­so ne tik nuo­sek­lus, tei­sin­gas mū­sų pra­ei­ties pers­kai­ty­mas, bet ir ga­li­my­bė to­liau kur­ti sa­vo vals­ty­bin­gu­mą ir au­gin­ti lais­vus žmo­nes lais­vo­je vals­ty­bė­je".

1941 me­tų bir­že­lio 14-osios nak­tį pra­si­dė­jo pir­ma­sis ma­si­nis Lie­tu­vos gy­ven­to­jų trė­mi­mas į at­šiau­rias So­vie­tų Są­jun­gos vie­tas. Ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro duo­me­ni­mis, vien per pir­muo­sius oku­pa­ci­jos me­tus įka­lin­ta, nu­žu­dy­ta ir iš­trem­ta apie 23 tūkst. žmo­nių, o 1940-1953 me­tais - dau­giau nei 280 tūkst. žmo­nių.

Lie­tu­vos oku­pa­ci­jos 75-me­tis ir pir­mo­sios ma­si­nės trem­tys mi­ni­mos vi­so­je Lie­tu­vo­je - ren­gi­niai vyks­ta bir­že­lio 12-15 die­no­mis Vil­niu­je ir ki­tuo­se mies­tuo­se bei ra­jo­nuo­se.

Sek­ma­die­nį Vil­niaus ar­ki­ka­ted­ro­je ba­zi­li­ko­je bus lai­ko­mos šv. Mi­šios, sos­ti­nės gy­ven­to­jai ir sve­čiai kvie­čia­mi į kon­cer­tus Vil­niaus ar­ki­ka­ted­ro­je ba­zi­li­ko­je ir Šv. Jo­nų baž­ny­čio­je - čia įvyks Sei­mo na­rės, poe­tės Da­lios Tei­šers­ky­tės ir kom­po­zi­to­riaus Ja­ros­la­vo Ce­cha­no­vi­čiaus kū­ri­nio „Re­quiem lais­vės gy­nė­jams“ prem­je­ra.

Pir­ma­die­nį Sei­me vyks iš­kil­min­ga­me mi­nė­ji­mas. Prieš pat vi­dur­die­nį oku­pa­ci­jos au­kos bus pa­gerb­tos ty­los mi­nu­te, o 12 val. Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tė­je bus pa­kel­ta Vals­ty­bės vė­lia­va. Sei­mo Vi­tra­žo ga­le­ri­jo­je bus at­ver­ta Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro par­eng­ta par­oda „12-asis ki­lo­me­tras: 1942–1943 me­tais Sverd­lovs­ke su­šau­dy­ti Lie­tu­vos pi­lie­čiai“.

Pir­ma­die­nį Au­kų gat­vė­je, Vil­niu­je, prie pa­mink­lų po­li­ti­niams ka­li­niams ir trem­ti­niams vyks oku­pa­ci­jos, ge­no­ci­do ir so­viet­me­čio rep­re­si­jų au­kų pa­ger­bi­mo ce­re­mo­ni­ja, prie Nau­jo­sios Vil­nios ge­le­žin­ke­lio sto­ties me­mo­ria­lo - tra­di­ci­nė at­mi­ni­mo va­lan­da. Ūtos kai­me (Va­rė­nos ra­jo­ne) bus pa­gerb­tas pir­mo­sios so­vie­tų oku­pa­ci­jos au­kos – pa­sie­nie­čio, Šau­lių są­jun­gos na­rio Alek­sand­ro Ba­raus­ko – at­mi­ni­mas, An­ta­kal­nio ka­pi­nė­se bus ati­deng­tas mo­nu­men­tas žu­vu­siems už Lie­tu­vos lais­vę.

Pir­ma­die­nį lan­ky­to­jams bus at­vi­ras Sei­mo Sau­sio 13-osios me­mo­ria­las.

Be to, Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro Ge­no­ci­do au­kų mu­zie­ju­je vei­kia Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus par­eng­ta par­oda „Skaus­mo pa­ženk­lin­tas liau­dies me­no gro­žis“.

Šeš­ta­die­nį Lie­tu­vos liau­dies bui­ties mu­zie­ju­je Rum­šiš­kė­se, prie Lap­te­vų jū­ros trem­ti­nių bro­li­jos „Lap­te­vie­čiai“ že­mi­nu­kės-jur­tos, vy­ko pir­mų­jų ma­si­nių trem­čių mi­nė­ji­mas, ati­deng­tas pa­mink­las „Lie­tu­vių kal­bos pa­mo­ka“.

So­vie­tų Są­jun­ga, su­lau­žy­da­ma tarp­tau­ti­nes su­tar­tis, oku­pa­vo Lie­tu­vą 1940 me­tų bir­že­lio 15 die­ną.