Prezidentė: socialinis modelis yra brangus mokslinių pasiūlymų kratinys
Moks­li­nin­kų gru­pės par­eng­tą so­cia­li­nio mo­de­lio pro­jek­tą ša­lies va­do­vė pa­va­di­no bran­giai pirk­tu pa­siū­ly­mų kra­ti­niu. Pa­sak Da­lios Gry­baus­kai­tės, jis ga­li bū­ti tik at­spir­ties taš­ku, for­muo­jant Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ją.

„Iš­ties, ką da­bar ma­to­me, tai yra tik moks­li­nin­kų, įvai­riau­sių gru­pių moks­li­nin­kų pa­siū­ly­mai. Kiek­vie­nu at­ve­ju, net vie­nos prie­mo­nės yra iki 8 va­rian­tų, tai­gi, kaip to­kio mo­de­lio nė­ra. Tai yra bend­ras moks­li­nių pa­siū­ly­mų kra­ti­nys, ku­ris ga­lė­tų ir tu­rė­tų bū­ti tik pa­grin­du Vy­riau­sy­bei pa­da­ry­ti re­for­mų pa­ke­tą ir tik ta­da bū­tų ga­li­ma dis­ku­tuo­ti, kas ge­rai ir kas blo­gai“, - tre­čia­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Ra­gi­na nediskutuoti

So­cia­li­nio mo­de­lio pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mą ša­lies va­do­vė pa­va­di­no lė­šų iš­bars­ty­mu.

„2013 me­tų ge­gu­žės mė­ne­sį bu­vo pa­skelb­tas kon­kur­sas dėl tam ti­krų, sa­ky­ki­me, moks­li­nių idė­jų ir pa­siū­ly­mų ren­gi­mo. 5 mln. li­tų (1,45 mln. eu­rų - BNS), ku­rie bu­vo iš­bars­ty­ti iš­da­lin­ti, kur da­ly­va­vo ir tam ti­krų mi­nis­te­ri­jų par­ei­gū­nai. Iš­ties, ką da­bar ma­to­me, tai yra tik moks­li­nin­kų, įvai­riau­sių gru­pių moks­li­nin­kų pa­siū­ly­mai“, - sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Ji su­kri­ti­ka­vo Vy­riau­sy­bę, kad ji tin­ka­mai ne­pris­ta­tė mo­de­lio vi­suo­me­nei, be to, pa­tei­kė dis­ku­si­joms ne­pa­reng­tą pro­jek­tą .

„Va­rian­tai nė­ra pri­sta­ty­ti vi­suo­me­nei, Vy­riau­sy­bė ne­pa­da­rė sa­vo na­mų dar­bo, ne­priė­mė spren­di­mų dėl mo­de­lio ir bu­vo pa­leis­ta vis­kas į vie­šu­mą - iš pri­nci­po tai pro­duk­tas, ku­ris ne­tu­rė­tų dar bū­ti to­kio­je sta­di­jo­je dis­ku­tuo­ja­mas. To­dėl ir ge­ros idė­jos da­bar yra žlug­do­mos. To­dėl tie­siog lin­kė­čiau ža­lio, ne­pa­ruoš­to pa­ke­to (...) da­bar ne­dis­ku­tuo­ti. Tu­ri bū­ti Vy­riau­sy­bės lyg­me­ny­je ap­sisp­ręs­ta, ko­kį pa­siū­ly­mų pa­ke­tą Vy­riau­sy­bė po­li­tiš­kai bū­ti­na dieg­ti ir tik ta­da pra­dė­ti dis­ku­si­ją. Bet ko­kiu at­ve­ju, tai yra po­li­ti­kų ir Vy­riau­sy­bės at­sa­ko­my­bė. Moks­li­nin­kai da­rė tai, kas jiems bu­vo už­sa­ky­ta už 5 mi­li­jo­nus, bet šiaip tą tu­rė­jo da­ry­ti Vy­riau­sy­bė. Ne­mo­ka­mai“, - tvir­ti­no D.Gry­baus­kai­tė.

D.Gry­baus­kai­tė tre­čia­die­nį lan­kė­si Mo­lė­tuo­se , kur do­mė­jo­si, su ko­kio­mis prob­le­mo­mis su­si­du­ria šei­my­nos ir ko­kios pa­gal­bos rei­kė­tų, kad vai­kų glo­bai ryž­tų­si ir dau­giau šei­mų.

Ša­lies va­do­vė kri­ti­ka­vo vai­kų glo­bos na­mų sis­te­mą bei ža­dė­jo pa­teik­ti įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rios ska­tin­tų vai­kų glo­bą šei­mo­se ir šei­my­no­se.

Siū­lo trum­pin­ti at­lei­di­mo terminą

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė so­cia­li­nio mo­de­lio pro­jek­tą jau ge­gu­žę no­ri teik­ti svars­ty­ti Sei­mui, o dau­gy­bė pa­kei­ti­mų dar­bo san­ty­kių ir so­cia­li­nio drau­di­mo sri­ty­je įsi­ga­lio­tų nuo 2016 me­tų pra­džios.

So­cia­li­nio mo­de­lio pro­jek­tą ypač kri­ti­kuo­ja pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vai, ku­rių nuo­mo­ne, iš dar­buo­to­jų ke­ti­na­ma ati­mti dau­gy­bę ga­ran­ti­jų, to­dėl re­for­ma ga­li lem­ti ne­ra­mu­mus vi­suo­me­nė­je. Šią sa­vai­tę mo­de­lis pir­mą kar­tą bu­vo pri­sta­ty­tas Tri­ša­lei ta­ry­bai, ku­ri prie jo grįš ba­lan­dį, kai bus ban­do­ma su­de­rin­ti po­zi­ci­jas.

Mo­de­lį ruo­šu­si moks­li­nin­kų gru­pė siū­lo at­lei­di­mo iš dar­bo ap­ri­bo­ji­mus ir ga­ran­ti­jas iš Dar­bo ko­dek­so per­kel­ti į na­cio­na­li­nes ko­lek­ty­vi­nes su­tar­tis, su­trum­pin­ti įspė­ji­mo apie at­lei­di­mą ter­mi­ną ir su­vie­no­din­ti iš­ei­ti­nę iš­mo­ką bei su­ma­žin­ti ją iki 1 mė­ne­sio. Be to, re­ko­men­duo­ja­ma pa­lik­ti 40 va­lan­dų per sa­vai­tę.

Gru­pė siū­lo įtei­sin­ti pro­jek­ti­nio dar­bo, dar­bi­nės veik­los mo­ky­mo, ne­nu­ma­ty­tos apim­ties dar­bo, dar­bo ke­liems darb­da­viams, dar­bo vie­tos da­li­ni­mo­si su­tar­tis.

Pa­sak pro­jek­to, sie­kiant pa­ska­tin­ti vai­kus au­gi­nan­čius tė­vus grei­čiau grįž­ti į dar­bą, siū­lo­ma dir­ban­tiems an­trai­siais me­tais mo­kė­ti iš­mo­ką tik už­dir­bant ma­žiau nei iki vai­ko gi­mi­mo ir tik 40 proc. pra­ras­tų pa­ja­mų. Pir­mai­siais me­tais siū­lo­ma mo­kė­ti 70 proc. pra­ras­tų pa­ja­mų, jei mo­ti­na ar tė­vas dir­ba.

Dar­bo gru­pė siū­lo be­dar­biams mo­kė­ti iki 50 proc. al­gos ne­dar­bo iš­mo­ką pir­mus tris mė­ne­sius ir ją ma­žin­ti ne­įsi­dar­bi­nu­siems il­ges­nį lai­ką - iki 9 mė­ne­sių, vė­liau iš­mo­ka aps­kri­tai ne­bū­tų mo­ka­ma.