Prezidentė skiepijasi, premjeras – ne
Nuo se­zo­ni­nio gri­po šie­met pa­sis­kie­pi­jo tik pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Sei­mo na­riai nuo šal­tuo­ju me­tu puo­lan­čių vi­ru­sų gi­na­si spor­tuo­da­mi, per­da­mie­si pir­ty­se, val­gy­da­mi me­dų, ger­da­mi vi­ta­mi­nus, ar­ba­tą.

At­ša­lus orams kim­ban­čios per­ša­li­mo li­gos ran­gų ir ti­tu­lų ne­pri­pa­žįs­ta. Ta­čiau po­li­ti­kų jos ne­gąs­di­na. Ne­pai­sy­da­mi gre­sian­čių komp­li­ka­ci­jų, re­tas ku­ris skie­pi­ja­si nuo gri­po. Dau­gu­ma Sei­mo na­rių mie­liau ren­ka­si na­tū­ra­lius grū­di­ni­mo­si ir im­uni­te­to stip­ri­ni­mo me­to­dus. Iš tri­jų aukš­čiau­sių ša­lies va­do­vų tik pre­zi­den­tė šie­met, kaip ir anks­tes­niais me­tais, rin­ko­si skie­pus.

Gelbs­ti ju­dė­ji­mas

Pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­bos tei­gi­mu, D. Gry­baus­kai­tė jau dau­ge­lį me­tų kiek­vie­ną ru­de­nį skie­pi­ja­si nuo gri­po. „Už­si­ti­krin­ti ap­sau­gą nuo su­sir­gi­mo šia li­ga pre­zi­den­tė ra­gi­na ir sa­vo ko­man­dos na­rius – vi­siems pre­zi­den­tū­ros dar­buo­to­jams kas­met su­da­ro­ma ga­li­my­bė pa­sis­kie­py­ti nuo gri­po“, – ra­šo­ma at­sa­ky­me LŽ.

Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė nuo gri­po ne­sis­kie­pi­ja. At­šą­lus orams, par­la­men­to va­do­vė ge­ria daug žo­le­lių ar­ba­tos. Jei vis dėl­to pa­si­jun­ta pra­sčiau, L. Grau­ži­nie­nė mėgs­ta im­bie­rų, ci­tri­nų ir me­daus de­ri­nį.

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos ly­de­ris prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius nuo gri­po ne­sis­kie­pi­ja. Ne­sirg­ti per­ša­li­mo li­go­mis Vy­riau­sy­bės va­do­vui pa­de­da fi­zi­nis krū­vis – jis ak­ty­viai spor­tuo­ja iš­ti­sus me­tus. Kaip ir vi­si, A. But­ke­vi­čius sten­gia­si ne­su­šal­ti. Jei per­ša­li­mas vis dėl­to pra­de­da kib­ti, jis ge­ria dau­giau įvai­rių ar­ba­tų, pa­de­dan­čių ma­žin­ti aukš­tą tem­pe­ra­tū­rą ar slo­pi­nan­čių ko­su­lį.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė so­cial­de­mo­kra­tė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė ap­gai­les­ta­vo kol kas ne­spė­ju­si pa­sis­kie­py­ti nuo gri­po. Tai pa­da­ry­ti ji ke­ti­na ar­ti­miau­siu me­tu. „Vi­sa ma­no šei­ma – vy­ras, du­kros, žen­tai, anū­kai – jau pa­sis­kie­pi­jo“, – LŽ sa­kė mi­nis­trė. So­dų bend­ri­jo­je, ša­lia eže­ro, gy­ve­nan­čios R. Ša­la­še­vi­čiū­tės šei­ma grū­din­tis pra­de­da va­sa­rą – mau­do­si, de­gi­na­si, dir­ba dar­že. Pa­sak mi­nis­trės, ne­se­niai šei­ma įsi­ren­gė pir­te­lę. Da­bar sa­vait­ga­liais vi­si džiau­gia­si jos ma­lo­nu­mais.

Truk­do alergija

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kė kon­ser­va­to­rė Ire­na De­gu­tie­nė nuo gri­po ne­sis­kie­pi­ja dėl vie­nos prie­žas­ties – aler­gi­jos. Bet jei ga­lė­tų, ti­krai skie­py­tų­si. „Pag­rin­di­nis ma­no gink­las – pir­tis, kiek­vie­ną sa­vait­ga­lį ei­nu. An­tras da­ly­kas – kuo il­ges­nis bu­vi­mas gry­na­me ore“, – LŽ sa­kė par­la­men­ta­rė. Ji taip pat pa­sa­ko­jo ru­de­nį pra­de­dan­ti ger­ti vi­ta­mi­ną C ir da­ran­ti tą ke­lis mė­ne­sius. „Gri­pu iš vi­so ne­su sir­gu­si“, – džiau­gė­si I. De­gu­tie­nė.

Nie­ka­dos ne­sis­kie­pi­ja ir ki­tas Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas. „Ma­nau, kad or­ga­niz­mas tu­ri gau­ti na­tū­ra­lių vi­ru­sų ir ko­vo­ti pats“, – sa­vo pa­si­rin­ki­mą mo­ty­va­vo par­la­men­ta­ras. Kar­tu jis pri­si­pa­ži­no tu­rįs aler­gi­ją šal­čiui, nuo jos joks skie­pas ne­ap­sau­go. „Sten­giuos svei­kai gy­ven­ti, grū­din­tis na­tū­ra­liai“, – pa­sa­ko­jo A. Sy­sas. Kiek­vie­ną ry­tą jis mau­do­si už po­ros ki­lo­me­trų nuo na­mų esan­čia­me eže­re, žie­mą – eke­tė­je. Nors su svei­ka gy­ven­se­na la­biau de­rė­tų dar­žo­vės, A. Sy­sas la­biau mėgs­ta ce­pe­li­nus su spir­gu­čiais. Vi­ce­pir­mi­nin­ko nuo­mo­ne, bū­tų pri­im­ti­na, jei siau­čiant epi­de­mi­jai į po­sė­džių sa­lę sir­gu­liuo­jan­tys Sei­mo na­riai at­ei­tų su kau­kė­mis. „Ap­si­sau­go­ti ir ap­sau­go­ti ki­tus tu­rė­tų rū­pė­ti kiek­vie­nam. Bet pas mus to su­pra­ti­mo trūks­ta“, – sa­kė po­li­ti­kas. Skie­pų nuo gri­po ne­pri­pa­žįs­ta ir li­be­ra­las Ar­mi­nas Ly­de­ka. „Ma­nau, kad tai ne­veiks­min­ga“, – tei­gė jis. Pa­sak po­li­ti­ko, rei­kia svei­kai gy­ven­ti – spor­tuo­ti, pa­lai­ky­ti fi­zi­nę for­mą, svei­kai mai­tin­tis, bū­ti­nai ei­ti į pir­tį. „Tuo­met or­ga­niz­mas ne­įsi­leis jo­kių ba­ci­lų. Aš ser­gu ne­daž­nai“, – LŽ sa­kė A. Ly­de­ka.

As­me­ni­nis rei­ka­las

Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to (SRK) pir­mi­nin­kė „dar­bie­tė“ Dan­gu­tė Mi­ku­tie­nė taip pat nė­ra skie­pų ša­li­nin­kė. „Anks­čiau kaž­ka­da skie­pi­jau­si, bet ma­tau, kad nė­ra jo­kio re­zul­ta­to. Aš im­uni­te­tą stip­ri­nu na­tū­ra­lio­mis prie­mo­nė­mis: spor­tuo­ju, ge­riu įvai­rių žo­lių ar­ba­tą, val­gau me­dų, im­bie­rus. Sten­giuo­si ne­per­šal­ti, at­sa­kin­gai el­giuo­si“, – LŽ sa­kė Sei­mo na­rė. Skie­py­tis ar ne, D. Mi­ku­tie­nės nuo­mo­ne, kiek­vie­no žmo­gaus pa­si­rin­ki­mo rei­ka­las.

SRK vi­ce­pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius An­ta­nas Ma­tu­las šie­met pa­kar­to­ti­nai skie­pi­jo­si pneu­mo­ko­ki­ne vak­ci­na. „Ka­dan­gi bu­vau skie­pi­ję­sis prieš ket­ve­rius me­tus ir per šį lai­ko­tar­pį ne­sir­gau, skie­pą at­nau­ji­nau“, – LŽ sa­kė po­li­ti­kas. A. Ma­tu­las pri­si­pa­ži­no „la­bai įti­kė­jęs „ bū­tent šia vak­ci­na, ku­ri, anot jo, pa­de­da iš­veng­ti įvai­rių komp­li­ka­ci­jų. „Anks­čiau nuo­lat tu­rė­jau prob­le­mų su gerk­le, puo­lė si­nu­si­tai, ko­su­lys, vis šnarpš­da­vau ir šnarpš­da­vau. To­dėl pa­tar­čiau vi­siems, ypač darž­nai ser­gan­tiems, po gri­po ne­iš­ven­gian­tiems įvai­rių komp­li­ka­ci­jų, pa­sis­kie­py­ti“, – sa­kė Sei­mo na­rys. Sa­vait­ga­liais, grį­žęs į na­mus ne­to­li Pa­sva­lio, po­li­ti­kas pa­sa­ko­jo daug lai­ko ski­rian­tis ūkio dar­bams. „Tu­riu di­džiu­lį dar­žą, kie­mą, na­mą, vie­nas ir liuo­biu. Jo­kio pa­pil­do­mo ju­dė­ji­mo ne­be­rei­kia“, – sa­kė A. Ma­tu­las. Prieš ke­le­rius me­tus po­li­ti­kas iš es­mės pa­kei­tė ir sa­vo mi­ty­bą. Be ki­ta ko, prie jos pui­kiai tin­ka pa­ties au­gi­na­mų viš­tų kiau­ši­niai. SRK vi­ce­pir­mi­nin­kas at­si­sa­kė ka­vos, ge­ria tik ža­lią­ją ar­ba­tą, ne­val­go E rai­de žy­mi­mų pro­duk­tų – sau­sai­nių, py­ra­gų, duo­nos. „Jau­čiuo­si ne­pa­ly­gin­ti ge­riau nei anks­čiau, kai vi­sur gel­da­vo, svaig­da­vo gal­va, ne­mie­go­da­vau“, – ti­ki­no A. Ma­tu­las.