Prezidentė siūlo Seimui atleisti AT teisėją V. Ranonį
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė penk­ta­die­nį pa­tei­kė Sei­mui svars­ty­ti Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo Vla­dis­lo­vo Ra­no­nio at­lei­di­mą, pa­si­bai­gus jo įga­lio­ji­mų lai­kui.

V.Ra­no­nis šio teis­mo tei­sė­ju Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riu­je dir­bo nuo 2008 me­tų. Aukš­čiau­sia­me Teis­me jis yra dir­bęs ir 1990 – 1993 me­tais.

V.Ra­no­nis anks­čiau taip pat yra dir­bęs ad­vo­ka­tu, pro­ku­ro­ru ir Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo tei­sė­ju.

Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas yra vie­nin­te­lis ka­sa­ci­nis teis­mas įsi­tei­sė­ju­siems bend­ro­sios kom­pe­ten­ci­jos teis­mų spren­di­mams per­žiū­rė­ti.

Šis teis­mas nag­ri­nė­ja by­las tik tei­sės tai­ky­mo as­pek­tu. Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo, kaip ka­sa­ci­nio, pa­grin­di­nė pa­skir­tis – ka­sa­ci­nė­se nu­tar­ty­se su­for­muo­jant pre­ce­den­tus už­ti­krin­ti vie­no­dą bend­ro­sios kom­pe­ten­ci­jos teis­mų pra­kti­ką vals­ty­bė­je.