Prezidentė siūlo riboti mokyklų direktorių kadencijų skaičių
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė siū­lo, kad mo­kyk­lų va­do­vai ne­ga­lė­tų dirb­ti il­giau nei dvi ka­den­ci­jas po pen­ke­rius me­tus.

„Pre­zi­den­tė šią sa­vai­tę pa­teiks Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis siū­lo­ma ri­bo­ti mo­kyk­lų va­do­vų ka­den­ci­jas to­je pa­čio­je įstai­go­je“, – žur­na­lis­tams ket­vir­ta­die­nį sa­kė D.Gry­baus­kai­tės pa­ta­rė­ja švie­ti­mo klau­si­mais Sau­lė Ma­čiu­kai­tė-Žvi­nie­nė.

Ji kal­bė­jo po ša­lies va­do­vės su­si­ti­ki­mo su Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos, Sei­mo, Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos bei mo­ki­nių at­sto­vais.

D.Gry­baus­kai­tė siū­lo mo­kyk­lų va­do­vus ver­tin­ti kas­met, o dve­jus me­tus iš ei­lės ne­pa­ten­ki­na­mai įver­tin­tas va­do­vas bū­tų at­lei­džia­mas iš par­ei­gų, jis pri­va­lės bū­ti ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos.

Pa­sak pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jos, pa­tai­sos tei­kia­mos sie­kiant „už­ti­krin­ti skaid­res­nį ir efek­ty­ves­nį švie­ti­mo įstai­gų val­dy­mą, di­din­ti va­do­vų at­sa­ko­my­bę ir at­skai­to­my­bę ir stip­rin­ti mo­kyk­los sa­vi­val­dą“.

Pa­gal pre­zi­den­tės tei­kia­mas pa­tai­sas, mo­kyk­lų va­do­vų at­ran­kos ko­mi­si­jos na­riais ne­be­ga­lės bū­ti po­li­ti­kai ir po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jai. Į šias ko­mi­si­jas pri­va­lės bū­ti įtrau­kia­mi tė­vų at­sto­vai ir so­cia­li­niai par­tne­riai. Ko­mi­si­jos na­riams bū­tų tai­ko­mas ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos rei­ka­la­vi­mas.

Ša­lies va­do­vė taip pat siū­lo, kad po­li­ti­kai ne­ga­lė­tų bū­ti ir mo­kyk­lų ta­ry­bų na­riai. Į šias ta­ry­bas bū­tų įtrau­kia­mi mo­ki­nių, mo­ky­to­jų, tė­vų ir vie­tos bend­ruo­me­nių at­sto­vai. Mo­kyk­lų ta­ry­bos na­riai pri­va­lė­tų bū­ti ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos.

Su­si­ti­ki­me su pre­zi­den­te da­ly­va­vu­si švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė reiš­kė par­amą ša­lies va­do­vės siū­lo­moms pa­tai­soms.

„Y­ra la­bai svar­bu, kad rei­ka­la­vi­mai bū­tų ke­lia­mi ne tik bend­rai švie­ti­mo sis­te­mai ir mo­kyk­lai, bet aukš­ti rei­ka­la­vi­mai tu­ri bū­ti ke­lia­mi ir va­do­vams“, – sa­kė mi­nis­trė.

Ka­den­ci­jų ri­bo­ji­mą mo­kyk­lų va­do­vams re­mia ir mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis.

Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Eu­ge­ni­jus Jo­vai­ša tei­gė, kad val­dan­čio­ji Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga taip pat tu­rė­tų svars­ty­ti kas pen­ke­rius me­tus į mo­ky­to­jo par­ei­gas or­ga­ni­zuo­ti kon­kur­sus, pa­na­šius į tai, kaip da­ro­ma aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se.

Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos di­rek­to­rė Ro­ma Ža­kai­tie­nė sa­kė, kad įve­dant ka­den­ci­jų ri­bo­ji­mą rei­kia di­din­ti ir mo­kyk­los va­do­vo pro­fe­si­jos pa­trauk­lu­mą, nes šiuo me­tu kai ku­rio­se sa­vi­val­dy­bė­se no­rin­čių va­do­vau­ti mo­kyk­loms tie­siog ne­at­si­ran­da.

„Ši­tos per­mai­nos, ti­ki­ma­si, duos ne tik ko­ky­biš­ku­mą, bet kar­tu bus pa­gal­vo­ta ir apie mo­kyk­los va­do­vo sta­tu­są, ga­ran­ti­jas, dar­bo už­mo­kes­tį, kad tai bū­tų ti­krai dar­bas, kur no­rė­tų žmo­nės ei­ti ir kad kon­kur­sus lai­mė­tų pa­tys ge­riau­sia“, – kal­bė­jo R.Ža­kai­tie­nė.

Lie­tu­vos moks­lei­vių są­jun­gos lai­ki­no­ji pre­zi­den­tė Do­vi­lė Bi­ke­ly­tė ti­ki­si, kad pre­zi­den­tės pa­tai­sos pri­vers mo­kyk­lų va­do­vus kreip­ti di­des­nį dė­me­sį ne tik į aka­de­mi­nius pa­sie­ki­mus, bet ir emo­ci­nį kli­ma­tą mo­kyk­lo­je.

„Ten­ka pri­pa­žin­ti, kad dėl to, jog jis (mo­ki­nys) jau­čia­si blo­gai, nu­ken­čia ir aka­de­mi­niai re­zul­ta­tai. Pa­pras­čiau­siai žmo­gus ne­no­ri ei­ti į mo­kyk­lą, jis ne­no­ri mo­ky­tis, jis jau­čia­si ten ne­sau­giai ir bū­tent dėl to pa­skui pra­stė­ja aka­de­mi­niai re­zul­ta­tai“, – sa­kė D.Bi­ke­ly­tė.

Emo­ci­nė ap­lin­ka mo­kyk­lo­je yra tarp mo­kyk­lų va­do­vų at­es­ta­vi­mo kri­te­ri­jų. Jį gruo­džio pa­bai­go­je įve­dė ka­den­ci­ją pra­dė­ju­si švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė.