Prezidentė: Seimas paliko landą korupcijai
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­ko, kad Sei­mas, ket­vir­ta­die­nį nu­spren­dęs pa­lik­ti ga­li­my­bę sa­vi­val­dy­bių įmo­nėms su­da­ry­ti vi­daus san­do­rius, pa­li­ko lan­dą ko­rup­ci­jai.

„Sei­mas pa­li­ko at­vi­rą lan­dą ko­rup­ci­jai sa­vi­val­dy­bė­se. Tai reiš­kia, kad ir šia­me Sei­me nė­ra po­li­ti­nės va­lios ko­vo­ti su ko­rup­ci­ja be jo­kių iš­ly­gų. Vi­sos prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­jos, Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba ir STT ra­gi­na at­si­sa­ky­ti vi­daus san­do­rių kaip ne­skaid­riau­sių ir la­biau­siai ko­rum­puo­tų pir­ki­mų“, – BNS per­duo­da­me ko­men­ta­re tei­gė D.Gry­baus­kai­tė.

Sei­mas pa­si­sa­kė už vi­daus sandorius

Įmo­nių vi­daus san­do­riai ne­bus drau­džia­mi, ket­vir­ta­die­nį ga­lu­ti­nai nu­ta­rė Sei­mas, bal­sa­vęs dėl vi­so įsta­ty­mo. Ta­čiau nau­ja tvar­ka nu­ma­to kai ku­rias iš­im­tis – to­kių san­do­rių ne­ga­lės su­da­ry­ti vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nės, ak­ci­nės ir už­da­ro­sios ak­ci­nės bend­ro­vės, ku­rio­se vals­ty­bei pri­klau­so dau­giau kaip pu­sė ak­ci­jų.

Vi­daus san­do­riai sa­vi­val­dy­bių įmo­nė­se bus lei­džia­mi su są­ly­ga, kai per­kant vie­šai, bū­tų ne­įma­no­ma už­ti­krin­ti pa­slau­gos ne­per­trau­kia­mu­mo, ko­ky­bės ir prie­ina­mu­mo.

Už to­kias Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo pa­tai­sas ket­vir­ta­die­nį bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai, prieš –7, o su­si­lai­kė 11. Kai ku­rie par­la­men­ta­rai jau ža­da kreip­tis į pre­zi­den­tę, kad vi­daus san­do­riai sa­vi­val­dy­bė­se bū­tų drau­džia­mi. Kon­ser­va­to­rė Ag­nė Bi­lo­tai­tė BNS sa­kė, kad jau ra­šo­mas krei­pi­mo­si teks­tas.

Sei­mas ne­pa­lai­kė Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko „vals­tie­čio“ Ar­vy­do Ne­kro­šiaus pa­siū­ly­mo draus­ti vi­sus vi­daus san­do­rius – tiek vals­ty­bės, tiek ir sa­vi­val­dy­bių įmo­nių.

A.Ne­kro­šius tei­gė, kad pa­tai­są tei­kė at­siž­vel­giant į Vals­ty­bės kon­tro­lės, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos, Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos, Vie­šų­jų pir­ki­mų ta­ry­bos (VPT) nuo­mo­nę, jog vi­daus san­do­riais nau­do­ja­ma­si ne­skaid­riai, pa­žei­džiant kon­ku­ren­ci­jos pri­nci­pus ir su­ku­riant prie­lai­dų ko­rup­ci­jai.

Pa­sak jo, Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas dar 2015 me­tais kons­ta­ta­vo, kad to­kie san­do­riai pa­žei­džia ly­gios ir są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ci­jos ga­li­my­bes: „To­kie san­do­riai pri­va­lo vyk­ti vie­šo kon­kur­so bū­du“.

Tuo me­tu „vals­tie­tis“ Gin­tau­tas Kin­du­rys ti­ki­no, kad to­kie san­do­riai „įt­vir­tin­ti tarp­tau­ti­niu ly­giu“.

Sei­mas nu­ta­rė, kad iki šiol su­da­ry­ti vi­daus san­do­riai ga­lios iki su­tar­ties pa­bai­gos, bet vė­liau­siai iki 2018-ųjų pa­bai­gos – nuo ta­da jie tu­rės bū­ti su­da­ro­mi pa­gal nau­ją tvar­ką.

„Jos bus per­žiū­rė­tos pa­gal nau­jus rei­ka­la­vi­mus ir sa­vi­val­dy­bės tu­rės įro­dy­ti, ko da­bar nė­ra, kad ki­taip ne­įma­no­ma no­rint už­tik­ti pa­slau­gos tei­ki­mo ne­per­trau­kia­mu­mą, ge­rą ko­ky­bę, prie­ina­mu­mą“, – BNS tei­gė A.Bi­lo­tai­tė. Ji taip pat prog­no­za­vo, kad „bus ne vie­nas teis­mo pro­ce­sas“.

Au­di­to ko­mi­te­to va­do­vė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė par­eiš­kė, kad lei­dus vi­daus san­do­rius su­da­ry­ti tik sa­vi­val­dy­bių įmo­nėms, pa­žei­džia­ma Kons­ti­tu­ci­ja,

„Tu­ri­me, at­ro­do, ir kons­ti­tu­ci­nę prob­le­mą, į ku­rią dė­me­sį at­krei­pia Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­tas, kai tik vie­na da­lis su­bjek­tų yra iš­skir­ta kaip tu­rin­ti tei­sę vyk­dy­ti vi­daus san­do­rius, tuo tar­pu ki­tai da­liai su­bjek­tų ši tei­sė bū­tų ne­priei­na­ma“, – tei­gė ji.

VPT duo­me­ni­mis 5,5 proc. vi­daus san­do­rių su­da­ro­mi 3–4 me­tams, 3,4 proc. – 4–6 me­tams, 0,1 proc. – ne­ter­mi­nuo­tai. Su­tar­tys taip pat ga­li bū­ti pra­tę­sia­mos.

VPT skai­čia­vi­mais, 2011–2016 me­tais vi­daus san­do­rių su­da­ry­ta už 1,005 mlrd. eu­rų, iš jų vien sa­vi­val­dy­bė­se – už 420,7 mln. eu­rų.

A.Ne­kro­šiaus duo­me­ni­mis, 2013 me­tais sa­vi­val­dy­bės su­da­rė vi­daus san­do­rių už dau­giau ne­gu 16 mln. eu­rų (9 proc. vi­sų vi­daus san­do­rių), 2014 –ai­siais – ati­tin­ka­mai 74 mln. eu­rų (59 proc. ), o 2015 me­tais – 206 mln. eu­rų (68 proc.). Pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, 2016 me­tais sa­vi­val­dy­bių su­da­ry­tų vi­daus san­do­rių ver­tė sie­kia be­veik 70 mln. eu­rų ir tai su­da­rė apie 50 proc. vi­sų vi­daus san­do­rių ver­tės.