Prezidentė: savivaldybių problemos – skolos ir skaidrumo stoka
Di­džiau­sios sa­vi­val­dos prob­le­mos yra sko­los ir skaid­ru­mo sto­ka, sa­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, pir­ma­die­nį su­si­ti­ku­si su nau­jai­siais sa­vi­val­dy­bių me­rais.

„Pir­miau­sia, aiš­ku, sko­los sa­vi­val­dos, o tai reiš­kia, kad tos sko­los sle­gia ir nė­ra ga­li­my­bės teik­ti pa­slau­gų - ir so­cia­li­nių, ir ke­lių tvar­ky­ti, ir ki­tų funk­ci­jų at­lik­ti. Be jo­kios abe­jo­nės, tai skaid­ru­mas, nes dau­ge­lis sa­vi­val­dy­bių tu­ri bė­dą, kad anks­čiau bent jau sa­vi­val­dy­bės įmo­nės bu­vo val­do­mos taip, kad nau­din­ga bu­vo tik vers­lui ir ne vi­sai skaid­riam vers­lui“, - pir­ma­die­nį žur­na­lis­tams Pre­zi­den­tū­ro­je sa­kė vals­ty­bės va­do­vė.

Pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­bos iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me tei­gia­ma, kad per pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį pen­kis kar­tus pa­di­dė­jo sa­vi­val­dy­bių sko­los, jos pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je sie­kė be­veik 640 mln. eu­rų.

Pa­sak pre­zi­den­tės, Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė yra la­biau­siai įsis­ko­li­nu­si Lie­tu­vo­je ir ta, ku­rio­je „vy­ko dau­giau­sia ne­skaid­rių da­ly­kų“.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę dar­bą pra­dė­jęs sos­ti­nės me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius tei­gia, kad „vi­siš­kai ki­to­kį skaid­ru­mo stan­dar­tą“ sa­vi­val­dy­bė pa­de­mons­truos po maž­daug tri­jų mė­ne­sių, o po­ky­čiai fi­nan­sų sri­ty­je bus ma­to­mi tvir­ti­nant ki­tų me­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą.

„Dėl skaid­ru­mo yra leng­ves­nio­ji da­lis, nes taip, yra ne­ge­ros tra­di­ci­jos, yra įsi­va­žia­vę žmo­nės į to­kią ru­ti­ną, kad rei­kia slėp­ti, o drums­ta­me van­de­ny­je ne­aiš­ku, kas ir vyks­ta. Ši­tą da­ly­ką pa­da­ry­si­me ti­krai ir 100 die­nų yra nor­ma­lus (lai­kas), po ku­rio mes ga­lė­si­me par­ody­ti vi­siš­kai ki­to­kį skaid­ru­mą stan­dar­tą“, - žur­na­lis­tams sa­kė R.Ši­ma­šius.

„Su fi­nan­si­niais da­ly­kais, be abe­jo, yra su­nkes­nė si­tua­ci­ja, nes yra da­lis se­nų­jų įsi­pa­rei­go­ji­mų. Yra 2015 me­tų biu­dže­tas pa­tvir­tin­tas ir yra pi­ni­gai pil­nu tem­pu lei­džia­mi. Tad na­tū­ra­lu, kad šiais me­tais su­nku ti­kė­tis pro­ver­žio. Nuo ki­tų me­tų, be jo­kios abe­jo­nės, ma­tau re­zer­vų, kaip tie­siog ge­riau skai­čiuo­jant, ge­riau tvar­kan­tis su įmo­nė­mis, ir pa­ja­mų da­ly­je ra­cio­na­lius spren­di­mus (...) pri­imant, ga­li­ma iš­spręs­ti da­lį prob­le­mų“, - kal­bė­jo Vil­niaus mies­to me­ras.

Vil­niaus mies­to sko­la šiuo me­tu sie­kia apie 350 mln. eu­rų.

D.Gry­baus­kai­tė pra­ne­ši­me spau­dai pa­brė­žė, kad sa­vi­val­dy­bių sko­loms ma­žin­ti bū­ti­na efek­ty­viau ir ra­cio­na­liau iš­nau­do­ti tu­ri­mus re­sur­sus bei skaid­riai val­dy­ti sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čias įmo­nes.

Ji taip pat tei­gė, kad sie­kiant efek­ty­viai val­dy­ti fi­nan­sus bū­ti­na už­ti­krin­ti vie­šų­jų pir­ki­mų skaid­ru­mą, są­ži­nin­gą kon­ku­ren­ci­ją. Per­nai sa­vi­val­dy­bių or­ga­ni­zuo­ja­mų vie­šų­jų pir­ki­mų ver­tė sie­kė be­veik 700 mln. eu­rų, ta­čiau da­lį jų pa­ti­kri­nu­si Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba bent pu­sė­je nu­sta­tė rim­tų pa­žei­di­mų, tei­gia Pre­zi­den­tū­ra.

Ku­riant re­gio­no ge­ro­vę, pa­sak ša­lies va­do­vės, bū­ti­na efek­ty­viai ir skaid­riai iš­nau­do­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) par­amą. 2014–2020 me­tų ES fi­nan­si­nė­je pers­pek­ty­vo­je sa­vi­val­dy­bėms nu­ma­ty­ta dau­giau kaip mi­li­jar­das eu­rų. Šiuos pi­ni­gus, pa­sak pre­zi­den­tės, bū­ti­na skir­ti nau­joms dar­bo vie­toms kur­ti, žmo­nių vers­lu­mui stip­rin­ti ir dar­bo rin­kai rei­ka­lin­giems spe­cia­lis­tams ruo­šti.

D.Gry­baus­kai­tė taip pat par­agi­no nau­jus sa­vi­val­dy­bių va­do­vus at­sa­kin­gai skirs­ty­ti so­cia­li­nę par­amą ir lė­šas skir­ti tiems žmo­nėms, ku­riems la­biau­siai rei­kia pa­gal­bos. Iki šiol mo­kė­ju­sios tik so­cia­li­nes pa­šal­pas sa­vi­val­dy­bės nuo šių me­tų sa­va­ran­kiš­kai tei­kia vi­są pi­ni­gi­nę par­amą, įskai­tant ir kom­pen­sa­ci­jas už šil­dy­mą bei van­de­nį.