Prezidentė šaukia Valstybės gynimo tarybą
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė an­tra­die­nį šau­kia Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bos po­sė­dį dėl ka­riuo­me­nės komp­lek­ta­vi­mo klau­si­mų.

Ša­lies va­do­vės dar­bot­var­kė­je nu­ma­ty­ta, kad po­sė­dis pra­si­dės 13 va­lan­dą.

Šį mė­ne­sį pri­sta­ty­da­mas veik­los gai­res, kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas tei­gė, kad ka­riuo­me­nė kas­met di­dės po 450 ka­rių.

Šiuo me­tu Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je tar­nau­ja apie 8 tūkst. pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių, apie 4,5 tūkst. ka­rių sa­va­no­rių, dir­ba apie 2,3 tūkst. ci­vi­lių.

Ka­riuo­me­nė ne­se­niai su­stip­ri­no prieš­lėk­tu­vi­nės ir prieš­tan­ki­nės gy­ny­bos pa­jė­gu­mus, šiuo me­tu svars­to­mas ar­ti­le­ri­jos pa­būk­lų ir šar­vuo­čių įsi­gi­ji­mas.

Šie­met Lie­tu­vos gy­ny­bos biu­dže­tas sie­kia 425 mln. eu­rų, tai su­da­ro 1,11 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to. Po­li­ti­nės par­ti­jos yra su­ta­ru­sios, kad 2020 me­tais iš­lai­dos kraš­to ap­sau­gai pa­siek­tų 2 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to, kaip nu­ma­ty­ta NA­TO įsi­pa­rei­go­ji­muo­se.