Prezidentė: Rusija rodo ne galią, o kvailumą
Daž­nė­jan­čios Ru­si­jos pro­vo­ka­ci­jos skrai­dant ša­lia Bal­ti­jos oro erd­vės ro­do „ne ga­lią, o kvai­lu­mą“, sa­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Tur­būt ru­sai no­rė­tų, kad mes ma­ny­tu­mė­me, jog jie de­mons­truo­ja ga­lią. Gal­būt jie no­rė­tų, kad mes ma­ny­tu­mė­me, jog jie yra stip­rūs ir pa­vo­jin­gi. Ir, be abe­jo, jie sie­kia tam ti­krų pro­vo­ka­ci­jų, nes kai ku­rie lėk­tu­vai skrai­do ne­at­sa­ky­da­mi, be iden­ti­fi­ka­ci­jos ar net tu­rė­da­mi tam ti­kras tech­no­lo­gi­jas, kai jų ne­ma­to ra­da­ras. Tai reiš­kia, jog tai yra pa­vo­jin­ga dėl su­si­dū­ri­mų ar prob­le­mų, ku­rios ga­li kil­ti ore“, - an­tra­die­nį per bend­rą Bal­ti­jos ša­lių ir Len­ki­jos va­do­vų spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Es­ti­jo­je sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

„Tai nė­ra ga­lios de­mons­tra­vi­mas, ne­leis­ki­me jiems tuo džiaug­tis - tai kvai­lu­mo de­mons­tra­vi­mo, ne­at­sa­kin­go el­ge­sio - štai, kas tai yra“, - tei­gė pre­zi­den­tė.

Es­ti­jos pre­zi­den­tas Too­mas Hend­ri­kas Il­ve­sas ne­at­me­tė, kad dėl to­kių Ru­si­jos veiks­mų ga­li įvyk­ti pa­na­ši ka­tas­tro­fa, ko­kia įvy­ko Ry­tų Ukrai­no­je su­du­žus Ma­lai­zi­jos ke­lei­vi­niam lėk­tu­vui.

„Tai ke­lia grės­mę ci­vi­li­nei avia­ci­jai. Aš iš tie­sų ti­kiuo­si griež­tes­nės Eu­ro­pos Są­jun­gos po­zi­ci­jos dėl šio da­ly­ko. (...) Kai lėk­tu­vai tai­kos me­tu skren­da be at­sa­kik­lių, ga­li nu­tik­ti di­de­lių ka­tas­tro­fų. Mes jau ži­no­me, kas nu­ti­ko su MH17 (Ma­lai­zi­jos lėk­tu­vo rei­su). Mes ne­no­ri­me, kad lėk­tu­vai kris­tų že­myn Eu­ro­po­je, nes vie­na vals­ty­bė ne­vyk­do sa­vo tarp­tau­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų“, - sa­kė T.H.Il­ve­sas.

Lie­tu­vos va­do­vė su Es­ti­jos, Lat­vi­jos ir Len­ki­jos pre­zi­den­tais Too­mu Hend­ri­ku Il­ve­su, And­riu Bėr­zi­niu ir Bro­nis­la­wu Ko­mo­rows­kiu an­tra­die­nį ap­ta­rė, kaip įgy­ven­din­ti NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo Vel­se spren­di­mus, taip pat ener­ge­ti­nio, ki­ber­ne­ti­nio ir in­for­ma­ci­nio sau­gu­mo klau­si­mus.