Prezidentė: remti Ukrainą įkvepia Islandijos pavyzdys
Rem­ti Ukrai­ną Lie­tu­vą įkve­pia Is­lan­di­jos pa­vyz­dys, kai ji, ne­pai­sy­da­ma Mask­vos spau­di­mo, 1991 me­tais pir­mo­ji pri­pa­ži­no Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę nuo So­vie­tų Są­jun­gos, an­tra­die­nį sa­kė Lie­tu­vos va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė, Vil­niu­je pri­ėmu­si Is­lan­di­jos pre­zi­den­tą.

D.Gry­baus­kai­tė pa­brė­žė, kad 1991 me­tų va­sa­rį Is­lan­di­ja pa­de­mons­tra­vo ypa­tin­gą drą­są ir par­odė pa­vyz­dį ki­toms ša­lims.

„Tai mums pa­dė­jo la­bai ne tik pra­lauž­ti le­dus tarp­tau­ti­nio pri­pa­ži­ni­mo sri­ty­je, bet tai mus pa­lai­ke ir mo­ra­liš­kai. Mes pa­ma­tė­me, kad mes ne vie­ni“, - sa­kė D.Gry­baus­kai­tė bend­ro­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je su Is­lan­di­jos pre­zi­den­tu Ola­fu­ru Rag­na­ru Grims­so­nu.

„Toks mo­ra­li­nis pa­lai­ky­mas yra svar­bus bet ku­riai vals­ty­bei, ku­ri ko­vo­ja už sa­vo su­ve­re­ni­te­tą, už lais­vę ir ne­prik­lau­so­my­bę. To­dėl Lie­tu­va šian­dien, rem­da­ma­si tuo pa­vyz­džiu, mė­gi­na taip pat, kar­tais net bū­da­ma be­veik vie­na, par­em­ti Ukrai­ną“, - pri­dū­rė D.Gry­baus­kai­tė.

O.R.Grims­so­nas at­vy­ko į Lie­tu­vą da­ly­vau­ti ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-me­čio ren­gi­niuo­se.

Lie­tu­va Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) yra vie­na iš ak­ty­viau­sių Ukrai­nos rė­mė­jų, jos vy­riau­sy­bės pa­jė­goms ko­vo­jant su Ru­si­jos re­mia­mais se­pa­ra­tis­tais ša­lies ry­tuo­se.