Prezidentė: reikia pasitikėjimo savo valstybe
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė svei­ki­na Lie­tu­vos žmo­nes Ko­vo 11-osios pro­ga.

„Bran­gūs lais­vos Lie­tu­vos žmo­nės,

svei­ki­nu vi­sus su Ko­vo vie­nuo­lik­tą­ja!

Ši die­na reiš­kia di­džiau­sios vil­ties iš­si­pil­dy­mą.

Už jį vi­sa­da bū­si­me dė­kin­gi Są­jū­džio kar­tai ir vi­siems, ku­rie oku­pa­ci­jos me­tais ti­kė­jo lais­va Lie­tu­va ir da­rė vis­ką, kad to­kia die­na iš­auš­tų.

Dai­nuo­jan­ti re­vo­liu­ci­ja ta­po le­gen­da, bet ji gy­va, nes gy­va ir mū­sų ne­prik­lau­so­my­bė – štai jau dvi­de­šimt še­še­rius me­tus.

Šian­dien vėl dai­nuo­ja­me Ko­vo vie­nuo­lik­to­sios dai­nas ir gir­di­me jo­se be­ga­li­nį ti­kė­ji­mą Lie­tu­va.

Mums kas­dien – kaip ir anuo­met – rei­kia to­kio pa­ties pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vo jė­go­mis, sa­vo vals­ty­be, vie­ni ki­tais.

Lais­vos Lie­tu­vos pi­lie­čiai,

pa­svei­kin­ki­me vie­ni ki­tus su Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­na.

Su Ko­vo vie­nuo­lik­tą­ja!“