Prezidentė: reikalingas civilinių krizių valdymo centras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­ko, kad į Bal­ti­jos jū­rą nu­kri­tu­sio lėk­tu­vo „An-2“ ir juo skri­du­sių pi­lo­tų pa­ieš­kos ope­ra­ci­ja at­sklei­dė, jog Lie­tu­vai rei­ka­lin­gas ci­vi­li­nių kri­zių val­dy­mo cen­tras, ir to­kio anks­čiau vei­ku­sio cen­tro at­si­sa­ky­mas bu­vo klai­da.

Anot ša­lies va­do­vės, da­bar rei­kė­tų gal­vo­ti ne apie „gal­vų ka­po­ji­mą“, o apie ge­res­nį pa­si­ren­gi­mą kri­zėms.

„Į­var­dy­čiau anks­tes­nius spren­di­mus klai­da, ir jie apsp­ren­dė grei­čiau­siai to­kį su­sis­tum­dy­mą tarp ins­ti­tu­ci­jų. Da­bar ieš­ko­ti (kal­tų) ir ka­po­ti gal­vas tur­būt ne­ver­ta. Mums rei­kia ruo­štis ir bū­ti pa­si­ren­gu­siems, jei­gu at­si­tik­tų ar pa­na­ši si­tua­ci­ja, ar ki­to­kia ci­vi­li­nė ka­tas­tro­fa, nes esa­me įsi­pa­rei­go­ję tiek NA­TO, tiek Eu­ro­pos Są­jun­gai, tiek įvai­rioms tarp­tau­ti­nėms or­ga­ni­za­ci­joms, tiek sa­vo žmo­nėms - kad vi­sa­da su­ge­bė­si­me jiems pa­dė­ti ci­vi­li­nės kri­zės at­ve­ju, ir ma­nau, kad ge­riau rei­kia mo­ky­tis iš klai­dų ne­gu da­bar ieš­ko­ti kal­tų“, - žur­na­lis­tams an­tra­die­nį sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Jos tei­gi­mu, ka­riuo­me­nė ne­tu­rė­tų va­do­vau­ti ci­vi­li­nių kri­zių spren­di­mui.

„Iš ti­krų­jų mes su­si­dū­rė­me su si­tua­ci­ja, kai po 2008 me­tų bu­vo toks ci­vi­li­nių kri­zių cen­tras pa­nai­kin­tas, funk­ci­jos iš­skai­dy­tos, gel­bė­ji­mas jū­ro­je ati­duo­tas ka­riuo­me­nei, sau­su­mo­je - vėl ki­toms struk­tū­roms. Iš­ties ma­to­me, kad dau­ge­ly­je ša­lių iš­li­kę ir to­kiais at­ve­jais da­ro­ma per ci­vi­li­nes or­ga­ni­za­ci­jas. Tai yra tu­ri bū­ti ci­vi­li­nis pre­ven­ci­jos ir kri­zių val­dy­mo cen­tras ir, ma­tyt, bū­tų ge­rai tai tu­rė­ti prie Vy­riau­sy­bės kaip ho­ri­zon­ta­lią skė­ti­nę ins­ti­tu­ci­ją, ku­ri tu­rė­tų įga­lio­ji­mus koor­di­nuo­ti ki­tų ins­ti­tu­ci­jų veiks­mus. Čia, aiš­ku, ir ka­riuo­me­nė ga­lė­tų da­ly­vau­ti, bet ji­nai ne­tu­rė­tų pa­ti spręs­ti, ne­tu­rė­tų pa­ti pri­im­ti to­kių spren­di­mų“, - dės­tė pre­zi­den­tė.

Dis­ku­si­ja dėl gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos koor­di­na­vi­mo ki­lo, kai ge­gu­žės 16 die­ną skris­da­mas virš Bal­ti­jos jū­ros din­go iš Ge­te­bor­go į Klai­pė­dą skri­dęs lėk­tu­vas „An-2“. Po tri­jų par­ų lėk­tu­vas ras­tas Bal­ti­jos jū­ros dug­ne. Dar po dvie­jų par­ų nu­sta­ty­ta, kad or­lai­vy­je yra bent vie­no pi­lo­to kū­nas.

Anks­čiau pre­zi­den­tė yra sa­kiu­si, kad šio or­lai­vio ir pi­lo­tų pa­ieš­ka or­ga­ni­zuo­ta ne­pro­fe­sio­na­liai, ne­ope­ra­ty­viai ir ne­nuo­sek­liai.