Prezidentė: reikalavimai šiai valdančiajai daugumai – minimalūs
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­ko ne­si­ti­kin­ti daug iš da­bar­ti­nės val­dan­čio­sios dau­gu­mos, to­dėl ma­žiau ją kri­ti­kuo­ja ir ke­lia mi­ni­ma­lius rei­ka­la­vi­mus. Ša­lies va­do­vė tei­gia, jog pa­sta­ro­jo me­to ko­rup­ci­jos ar pikt­nau­džia­vi­mo skan­da­lus įver­tins pa­tys rin­kė­jai.

„Aš tie­siog ne­si­ti­kiu ir ne­si­ti­kė­jau daug iš ši­tos val­dan­čio­sios dau­gu­mos, aš tą sa­kiau nuo pat pra­džių. To­dėl rei­ka­la­vi­mai šiai val­dan­čia­jai dau­gu­mai yra mi­ni­ma­lūs. Ne ma­no ga­lio­je pa­keis­ti val­dan­čią­ją dau­gu­mą, ją iš­rin­ko rin­kė­jai, aš tu­riu dirb­ti su tuo Sei­mo kon­tin­gen­tu, ko­kį pa­tvir­ti­no pa­tys rin­kė­jai. (...) Ir iš to va­rian­to, koks yra da­bar Sei­me val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je, kol kas tai yra ma­žiau­sia blo­gy­bė iš ga­li­mų ir to­dėl aš kri­ti­kuo­ju daug ma­žiau. Kaip ten sa­ko­ma – ar­ba ge­rai, ar­ba nie­ko“, – sek­ma­die­nį trans­liuo­ta­me in­ter­viu te­le­vi­zi­jos ka­na­lo In­fo TV lai­dai „Diag­no­zė – val­džia“ sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Ji pri­pa­ži­no, jog ste­bė­da­ma da­bar­ti­nės Vy­riau­sy­bės dar­bą į daug ką nu­mo­jo ran­ka, at­ski­rų mi­nis­trų veik­lą va­di­no „la­bai ne­sėk­min­ga“, ta­čiau kon­kre­čių mi­nis­trų ne­įvar­di­jo.

„Aš, pa­vyz­džiui, A.Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bę kri­ti­ka­vau la­bai daž­nai, taip pat ir pa­tį prem­je­rą. Ti­kė­jau­si, ir tą pa­si­ti­kė­ji­mą jie di­de­le da­li­mi pa­tei­si­no, nes jie tai­sė­si. De­ja, čia (da­bar­ti­nę vy­riau­sy­bę – BNS) į daug ką nu­mo­jau ran­ką, nes jei pra­dė­ti var­din­ti ir kri­ti­kuo­ti at­ski­rų mi­nis­trų veik­lą, tai la­bai aiš­kiai ma­to­me, kad kai ku­rie yra tie­siog la­bai ne­sėk­min­gi, pert­var­kos ir re­for­mos ne­vyks­ta, tai rei­kė­tų pra­ktiš­kai vos ne pu­sę vy­riau­sy­bės la­bai.... (juo­kia­si)“, – kal­bė­jo D.Gry­baus­kai­tė.

Ji tei­gė, jog pa­sta­ro­jo me­to ko­rup­ci­jos, pikt­nau­džia­vi­mo par­ei­go­mis ir pri­vi­le­gi­jo­mis skan­da­lus įver­tins pa­tys rin­kė­jai.

„Na aš ti­kiuo­si, kad žmo­nės gir­di ir do­mi­si. At­sa­ko­my­bė la­bai di­de­lė, po­li­ti­kai rink­ti ir pri­va­lo tar­nau­ti žmo­nėms, o ne sa­vo no­menk­la­tū­ri­nėms pri­vi­le­gi­joms. Jie ne­ga­li nė ma­ny­ti, kad ne­mo­ka­mas ma­sa­žas ar pa­slau­gos, tai net nė­ra ko­rup­ci­ja, ką aš gir­džiu. Žmo­nėms tai jau nu­si­kal­ti­mas ir ko­rup­ci­ja.(...) Pir­miau­sia kal­bė­ki­me ne apie žmo­nes, ku­rie ren­ka po­li­ti­kus. Bet apie mi­nis­trus, val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vus, ne­tgi bu­vu­sius STT va­do­vus. Šie žmo­nės ne­sup­ran­ta, kad rea­liai pri­ima ky­šį“, – tvir­ti­no pre­zi­den­tė.

Anot D.Gry­bau­sa­ki­tės, tarp da­bar­ti­nių val­dan­čių­jų – daug su­in­te­re­suo­tų, kad nau­jas ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras ne­bū­tų pa­skir­tas. Tai, pre­zi­den­tės tei­gi­mu, su­si­ję su pro­ku­ra­tū­ros at­lie­ka­mais ty­ri­mais, ku­riuo­se fi­gū­ruo­ja ir ke­lios val­dan­čio­sios par­ti­jos.

„Šiuo me­tu tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­se yra virš de­šim­ties by­lų, lie­čian­čių val­dan­čią­ją dau­gu­mą ir tai, ma­nau, vie­nin­te­lė ir pa­grin­di­nė prie­žas­tis, ko­dėl pro­ku­ro­ro pa­sky­ri­mas yra su­dė­tin­gas“, – sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

„Ma­to­me la­bai daug by­lų bū­tent val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je. Ga­liu tie­siog pri­min­ti, kad Dar­bo par­ti­jos ke­li va­do­vai yra tei­sia­mų­jų suo­le, iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pra­dė­tas „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ at­ski­rų ga­na aukš­tų va­do­vų at­žvil­giu. Taip pat ma­to­me vie­ną po ki­to skan­da­lus so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos ap­lin­ko­je. Tai­gi yra la­bai daug su­in­te­re­suo­tų, kad pro­ku­ra­tū­ra gal­būt ir ne­tu­rė­tų nau­jo ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro su ti­ki­my­be, kad gal iki rin­ki­mų bus ga­li­ma ty­liau iš­gy­ven­ti, ma­žiau tų ty­ri­mų bū­tų“, – kal­bė­jo D.Gry­baus­kai­tė.

„Tai yra prob­le­ma šio­je dau­gu­mo­je kaip kal­bė­jo­me nuo pat rin­ki­mų pra­džios. Mes tu­ri­me su­dė­tin­gą val­dan­čią­ją dau­gu­mą, su daug prob­le­mų, daug by­lų tei­sė­sau­go­je. De­ja, ma­to­me re­zul­ta­tą ir ma­to­me da­bar, kai Sei­mo na­riai pri­si­den­gę slap­tu bal­sa­vi­mu mė­gi­na in­tri­guo­ti, spręs­ti sa­vo prob­le­mė­les, ir pa­sis­lė­pę už slap­to bal­sa­vi­mo el­gia­si, sa­ky­čiau, ne­la­bai at­sa­kin­gai“, – pri­dū­rė pre­zi­den­tė.

Ji taip pat pei­kė val­dan­čių­jų par­eng­tą ki­tų me­tų biu­dže­to pro­jek­tą, ku­ria­me iš­lai­dos be­veik pu­se mi­li­jar­do eu­rų vir­šys pa­ja­mas.

Pa­sak D.Gry­baus­kai­tės, esa­me ant tos ri­bos ka­da fis­ka­li­nės draus­mės įsta­ty­mas ga­li bū­ti ne­be­vyk­do­mas, nes „de­fi­ci­tas, de­ja ir 2014, ir 2015, ir 2016 me­tais pa­laips­niui di­dė­ja, vie­to­je to, kad ma­žė­tų“.

„Aiš­ku, tai prieš­rin­ki­mi­nis biu­dže­tas ir yra daug la­bai įvai­rių no­rų įtik­ti ar­ba nu­pirk­ti rin­kė­jus. Bet iš­ties esa­me jau ant tos ri­bos, ka­da jau per­žen­gę pa­žeis­tu­me ne tik sau­gaus au­gi­mo at­ei­tį sa­vo ša­ly­je, bet ir sa­vo tarp­tau­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus. Aš siū­lau at­sa­kin­giau elg­tis ir ma­žiau da­ly­ti pa­ža­dus, nes pri­me­nu is­to­ri­ją – 2008 me­tais pen­si­jos bu­vo ke­lia­mos 3 kart per me­tus, bet so­cial­de­mo­kra­tai rin­ki­mų ne­lai­mė­jo. Tai­gi , rin­kė­jų ne­nu­pirk­si taip pri­mi­ty­viai ir pa­pras­tai“, – kal­bė­jo D.Gry­baus­kai­tė.

Val­dan­čią­ją dau­gu­mą Sei­me su­da­ro so­cial­de­mo­kra­tų, Dar­bo ir „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos. Sei­mo rin­ki­mai vyks ki­tų me­tų ru­de­nį.