Prezidentė: registrų cenrtras neturi lobti iš valstybės
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė siū­lo, kad ins­ti­tu­ci­jos ga­lė­tų ne­mo­ka­mai nau­do­tis vals­ty­bės re­gis­trais.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė siū­lo, kad ins­ti­tu­ci­jos ga­lė­tų ne­mo­ka­mai nau­do­tis vals­ty­bės re­gis­trais.

„Tai su­ma­žins ir įkai­nius gy­ven­to­jams, ir biu­ro­kra­ti­nę naš­tą – žmo­nės ne­bus siun­ti­nė­ja­mi iš vie­nos ins­ti­tu­ci­jos į ki­tą įvai­rių pa­žy­mų. To­kia pra­kti­ka yra ir kai­my­ni­nė­se Es­ti­jo­je, Lat­vi­jo­je, Len­ki­jo­je, taip pat Ai­ri­jo­je, Por­tu­ga­li­jo­je, Slo­va­ki­jo­je ir Slo­vė­ni­jo­je“, – ra­šo­ma pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­bos an­tra­die­nį iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me.

Vals­ty­bė va­do­vė tei­kia Sei­mui ati­tin­ka­mas Vals­ty­bės in­for­ma­ci­nių iš­tek­lių val­dy­mo, Ci­vi­li­nio ko­dek­so, Ak­ci­nių bend­ro­vių, Ma­žų­jų bend­ri­jų bei Vie­šų­jų įstai­gų įsta­ty­mų pa­tai­sas.

Da­bar di­džio­ji da­lis vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų pri­va­lo mo­kė­ti už tei­kia­mus ir už gau­na­mus duo­me­nis iš vals­ty­bės re­gis­trų.

Pa­sak pre­zi­den­tės, to­kia si­tua­ci­ja, kai vals­ty­bė pri­vers­ta pirk­ti duo­me­nis pa­ti iš sa­vęs, yra ab­sur­diš­ka, pra­si­len­kia ne tik su vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo pri­nci­pais, bet ir su Eu­ro­pos Są­jun­gos re­ko­men­da­ci­jo­mis dėl ne­mo­ka­mo kei­ti­mo­si in­for­ma­ci­ja.

Ša­lies va­do­vės tei­gi­mu, už nau­do­ji­mą­si re­gis­trais vals­ty­bė ir žmo­nės smar­kiai per­mo­ka, to­dėl ji siū­lo nu­ma­ty­ti, kad vals­ty­bės re­gis­trų tvar­ky­to­jų, tarp jų ir Re­gis­trų cen­tro, są­nau­das bei įkai­nius per­žiū­rė­tų ne­prik­lau­so­ma ins­ti­tu­ci­ja.

Pre­zi­den­tū­ros duo­me­ni­mis, per­nai vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos už duo­me­nų tei­ki­mą ir ga­vi­mą Re­gis­trų cen­trui su­mo­kė­jo 3,2 mln. eu­rų. Vien Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba tam iš­lei­do 2,1 mln. eu­rų, Vil­niaus, Kau­no ir Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės – 0,5 mln. eu­rų, o vi­sos miš­kų urė­di­jos per dau­giau kaip de­šimt­me­tį yra su­mo­kė­ję net 25 mln. eu­rų.

Re­gis­trų cen­trui kas­met tūks­tan­čius eu­rų iš­lei­džia net ir ne­įga­lių­jų, vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos, li­go­ni­nės, pa­tai­sos na­mai, ka­riuo­me­nė, tei­gia­ma Pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ši­me.