Prezidentė ragina susitelkti prieš karą keliuose
Po ne­lai­mės, kai par­trenk­ta ne­blai­vaus vai­ruo­to­jo žu­vo po­li­ci­nin­kė, pre­zi­den­tė ra­gi­na vi­suo­me­nę ir par­ei­gū­nus su­si­telk­ti prieš ka­rą ke­liuo­se.

„Ši skau­di ne­lai­mė įpa­rei­go­ja vi­sus - ir vi­suo­me­nę, ir par­ei­gū­nus - dar la­biau su­si­telk­ti ir bend­ro­mis jė­go­mis su­stab­dy­ti nie­kuo ne­pa­tei­si­na­mą ka­rą ke­liuo­se“, - sa­ko­ma Pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ši­me.

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to par­ei­gū­nė Li­gi­ta Ba­niu­ly­tė žu­vo penk­ta­die­nio nak­tį tar­ny­bos me­tu - ją mir­ti­nai su­ža­lo­jo vil­ki­kas, ku­rį vai­ra­vo ne­blai­vus Pa­kruo­jo ra­jo­no gy­ven­to­jas.

Tiek pre­zi­den­tė, tiek prem­je­ras, tiek vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras par­eiš­kė užuo­jau­tą dėl par­ei­gū­nės žū­ties.

„Nie­ko nė­ra skau­džiau, kai dėl gir­to vai­ruo­to­jo kal­tės žūs­ta jau­nas, gy­ve­ni­mo ke­lią tik pra­dė­jęs žmo­gus. Nuo­šir­džiai už­jau­čiu ne­se­niai prie­sai­ką Tė­vy­nei da­vu­sios par­ei­gū­nės ar­ti­muo­sius ir ko­le­gas“, - pa­brė­žė ša­lies va­do­vė.

„20-me­tė mer­gi­na sie­kė bū­ti nau­din­ga kraš­tui ir vi­suo­me­nei. Jos žū­tis tar­ny­bi­nia­me pos­te – smū­gis vi­siems mums, pra­ra­di­mas vals­ty­bei. Šis trum­pas, bet pra­smin­gas par­ei­gū­nės gy­ve­ni­mas yra ge­riau­sias pa­vyz­dys, kad jau­no­ji Lie­tu­vos kar­ta nuo­šir­džiai ir pa­siau­ko­ja­mai tar­nau­ja ša­liai bei žmo­nėms“, - sa­ko­ma prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus užuo­jau­to­je.

„Y­pač skau­du, kad pra­ra­do­me jau­niau­sios par­ei­gū­nų kar­tos at­sto­vę, ku­ri at­ėjo dirb­ti su di­džiu­liu at­si­da­vi­mu ir nuo­šir­džiai ti­kė­jo, kad ga­li pa­keis­ti si­tua­ci­ją“, - tei­gė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis.

Anot jo, as­me­nims, ku­rie vai­ruo­da­mi ne­blai­vūs su­ke­lia tra­giš­kus au­toį­vy­kius, tu­rė­tų bū­ti tai­ko­ma mak­si­ma­li nu­ma­ty­ta įka­li­ni­mo baus­mė, be to, rei­kė­tų la­bai ati­džiai ver­tin­ti jų ga­li­my­bę anks­čiau iš­ei­ti į lais­vę.

„Tie, ku­rie pa­da­rė įvy­kį su to­kio­mis pa­sek­mė­mis, ne­ma­nau, kad at­ei­ty­je ga­lė­tų aps­kri­tai vai­ruo­ti, jei bū­da­mi ne­blai­vūs nu­žu­dė ki­tą as­me­nį“, - BNS penk­ta­die­nį sa­kė S.Skver­ne­lis.

Mi­nis­tras abe­jo­jo, ar ad­mi­nis­tra­ci­nių nuo­bau­dų griež­ti­ni­mas, pa­vyz­džiui, tei­sės vai­ruo­ti at­ėmi­mas vi­sam lai­kui, bū­tų veiks­min­ga pre­ven­ci­nė prie­mo­nė sau­gan­tis nuo „po­ten­cia­lių žu­di­kų“, nes šiuo me­tu esą yra „ne vie­nas ir ne du“ tra­giš­ki įvy­kiai, ku­riuos su­ke­lia tei­sių ne­tu­rin­tys ar jas pra­ra­dę ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai. Kaip ge­res­nę pre­ven­ci­nę prie­mo­nę S.Skver­ne­lis įver­ti­no Vy­riau­sy­bės svars­ty­mus dėl prie­vo­lės įsi­dieg­ti au­to­mo­bi­liuo­se va­di­na­muo­sius al­ko­lo­kus kar­tą ne­blai­viems prie vai­ro pa­gau­tiems as­me­nims, ku­rie ne­leis­tų už­ves­ti au­to­mo­bi­lio iš­gė­rus.

Žu­vu­sio­ji po­li­ci­jo­je dir­bo tik kiek dau­giau nei mė­ne­sį - nuo šių me­tų lie­pos 24 die­nos.

Po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, šie­met ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai su­kė­lė dau­giau kaip 130 ava­ri­jų, per­nai - 221, už­per­nai - 191.