Prezidentė ragina stiprinti ESBO misiją Ukrainoje
Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pir­ma­die­nį par­agi­no su­stip­rin­ti Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) ste­bė­ji­mo mi­si­ją Ukrai­no­je, kur, ne­pai­sant pa­liau­bų, tę­sia­si Ru­si­jos re­mia­mų se­pa­ra­tis­tų su­si­rė­mi­mai su Ukrai­nos vy­riau­sy­bės pa­jė­go­mis.

Šį klau­si­mą pre­zi­den­tė ap­ta­rė Vil­niu­je su­si­ti­ku­si su ES­BO ge­ne­ra­li­niu se­kre­to­riu­mi Lam­ber­to Zan­nie­ru.

„Su­si­ti­ki­me bu­vo ap­tar­tas re­gio­ni­nis sau­gu­mas ir ES­BO vaid­muo už­ti­kri­nant Mins­ko su­si­ta­ri­mų įgy­ven­di­ni­mą. Pa­sak ša­lies va­do­vės, bū­ti­na stip­rin­ti spe­cia­lią­ją ES­BO mo­ni­to­rin­go mi­si­ją, už­ti­kri­nant jos ju­dė­ji­mo lais­vę ir sau­gu­mą“, - pra­ne­šė pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba.

D.Gry­baus­kai­tė „pab­rė­žė, jog konf­lik­to spren­di­mas yra ne­įma­no­mas, kol ne­bus už­ti­krin­tas Ukrai­nos – Ru­si­jos sie­nos tarp­tau­ti­nis ste­bė­ji­mas“, tei­gia­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

ES­BO va­do­vas at­vy­ko į Lie­tu­vą da­ly­vau­ti ES­BO ir Jung­ti­nių Tau­tų kon­fe­ren­ci­jo­je Pre­zi­den­tū­ro­je, ku­rio­je ap­ta­ria­mas mo­te­rų vaid­muo už­ti­kri­nant tarp­tau­ti­nę tai­ką ir sau­gu­mą.

Ma­to pro­gą už­ti­krin­ti taiką

ES­BO va­do­vas sa­ko ma­tan­tis ge­rą pro­gą už­ti­krin­ti tai­ką Ry­tų Ukrai­no­je, įsi­ga­lio­jus pa­liau­boms stra­te­giš­kai svar­bia­me Šy­ro­ky­nės mies­te­ly­je ne­to­li Ma­riu­po­lio.

„Šio ry­to nau­jie­na yra tai, kad tar­pi­nin­kau­jant mū­sų ste­bė­to­jams su­tar­ta dėl pa­liau­bų Šy­ro­ky­nė­je prie Ma­riu­po­lio, ir šios pa­liau­bos, re­gis, vei­kia. Per pa­sku­ti­nes va­lan­das ten ne­bu­vo su­si­rė­mi­mų“, - in­ter­viu BNS pir­ma­die­nio ry­tą sa­kė L. Zan­nie­ras.

„Šią aki­mir­ką yra ge­ra pro­ga tai­kai, ir tu­ri­me į tai in­ves­tuo­ti kiek tik ga­li­me. Bet vi­suo­met yra ri­zi­ka grįž­ti at­gal į konf­lik­tą“, - pri­dū­rė ES­BO va­do­vas.

ES­BO ste­bė­to­jai vai­di­na svar­bų vaid­me­nį, sie­kiant už­ti­krin­ti, kad Ry­tų Ukrai­no­je bū­tų lai­ko­ma­si pa­liau­bų tarp Ru­si­jos re­mia­mų se­pa­ra­tis­tų ir vy­riau­sy­bės ko­vo­to­jų.

L.Zan­nie­rio ver­ti­ni­mu, „aps­kri­tai si­tua­ci­ja da­bar yra ge­res­nė nei bu­vo prieš ke­lias sa­vai­tes“, ati­trauk­ta di­džio­ji da­lis su­nkio­sios gink­luo­tės, ta­čiau da­bar svar­bu už­ti­krin­ti, kad bū­tų ati­trauk­ti ir leng­ves­ni gink­lai.

Pa­sak ge­ne­ra­li­nio se­kre­to­riaus, ES­BO šiuo me­tu ieš­ko ste­bė­to­jų, ku­rie tu­ri ka­ri­nės pa­tir­ties. Jis sa­kė ti­kįs, kad iki va­sa­ros pra­džios ES­BO mi­si­ja tu­rės bent 600 ste­bė­to­jų, da­bar jų yra ma­žiau nei 500.

Pa­liau­bų su­tar­tis, ku­rią pa­dė­jo su­da­ry­ti Vo­kie­ti­ja ir Pra­ncū­zi­ja, bu­vo pa­tvir­tin­ta va­sa­rio 12 die­ną, ta­čiau su­si­rė­mi­mai tarp vy­riau­sy­bės pa­jė­gų ir se­pa­ra­tis­tų iki šiol ne­si­lio­vė.

Ukrai­nos gink­luo­tų­jų pa­jė­gų ge­ne­ra­li­nio šta­bo vir­ši­nin­kas šeš­ta­die­nį pir­mą­kart kon­kre­čiai iš­var­di­jo Ru­si­jos ka­ri­nius da­li­nius, ku­rie, pa­sak jo, pa­de­da ko­vo­ti pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams.

Ru­si­ja ne kar­tą ne­igė Ki­je­vo ir Va­ka­rų ša­lių par­eiš­ki­mus, kad Mask­va gink­luo­ja se­pa­ra­tis­tus ir siun­čia jiems į pa­gal­bą sa­vo ka­rius.

Ta­čiau ne­prik­lau­so­mi ka­ry­bos eks­per­tai sa­ko, kad se­pa­ra­tis­tų nau­do­ja­ma mo­der­ni gink­luo­tė ir pro­fe­sio­na­lios ka­riuo­me­nės me­to­dų nau­do­ji­mas įro­do, kad re­gio­ne vei­kia ne tik vie­ti­nės se­pa­ra­tis­tų pa­jė­gos.

Jau me­tus vyks­tan­tis konf­lik­tas nu­si­ne­šė dau­giau ne­gu 6 tūkst. žmo­nių gy­vy­bių, skel­bia Jung­ti­nės Tau­tos.