Prezidentė ragina įvertinti rizikas
Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė an­tra­die­nį par­agi­no Lie­tu­vos vers­lą rim­tai įver­tin­ti ri­zi­kas Ru­si­jo­je, ku­ri, pa­sak ša­lies va­do­vės, yra ne­prog­no­zuo­ja­ma ša­lis ir ne­pa­ti­ki­ma eko­no­mi­nė par­tne­rė.

Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, Lie­tu­vos trans­por­to prie­mo­nėms ap­ri­bo­ji­mus Mask­va įve­dė dėl po­li­ti­nių prie­žas­čių, ir šios prob­le­mos spren­di­mu tu­rė­tų rū­pin­tis Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES).

„Tai yra po­li­ti­nės prob­le­mos, ku­rios šiuo me­tu su­si­da­ro bū­tent dėl to, kad Ru­si­ja ta­po ag­re­sy­via vals­ty­be, ne­prog­no­zuo­ja­ma vals­ty­be“, - žur­na­lis­tams Klai­pė­do­je sa­kė pre­zi­den­tė.

„Mū­sų vers­las tu­ri la­bai rim­tai pa­sver­ti, nes ži­no­me, kad kol kas Ru­si­ja yra ne­pa­ti­ki­ma eko­no­mi­nė par­tne­rė. To­dėl vers­las tu­ri ap­sisp­ręs­ti, ar ri­zi­kuo­ti ir pri­siim­ti vi­są ri­zi­ką, ar vis dėl­to mė­gin­ti di­ver­si­fi­kuo­ti ir ieš­ko­ti nau­jų rin­kų“, - kal­bė­jo D.Gry­baus­kai­tė.

Pa­sak ša­lies va­do­vės, į Mask­vos kal­ti­ni­mus, kad per Lie­tu­vą į Ru­si­ją ga­be­na­mi užd­raus­ti pro­duk­tai, tu­ri rea­guo­ti ES.

„Šian­dien kiek gir­dė­jau yra ofi­cia­lus Ru­si­jos mui­ti­nės par­eiš­ki­mas, kad ne­va per Lie­tu­vą yra ga­be­na­ma eu­ro­pi­nė kon­tra­ban­da. Tai reiš­kia, mes­tas kal­ti­ni­mas vi­sai Eu­ro­pai. Tai reiš­kia, kad tai jau yra Eu­ro­pos prob­le­ma ir Eu­ro­pa tu­rės spręs­ti“, - tei­gė ji.

D.Gry­baus­kai­tė da­bar­ti­nius ri­bo­ji­mus su­sie­jo su per­nai Lie­tu­vai įves­to­mis pa­na­šio­mis prie­mo­nė­mis ir ES pri­tai­ky­tu mais­to pro­duk­tų em­bar­gu.

„Mes esa­me pa­ty­rę daug pa­na­šaus po­bū­džio blo­ka­dų. Be jo­kios abe­jo­nės, vi­sos šios blo­ka­dos tu­ri po­li­ti­nę po­teks­tę. Mes jau prieš me­tus tu­rė­jo­me gry­nai prieš Lie­tu­vą nu­tai­ky­tas sank­ci­jas, kai Lie­tu­va pir­mi­nin­ka­vo ES, o šią va­sa­rą bu­vo pri­tai­ky­tos sank­ci­jos vi­sai Eu­ro­pai“, - tei­gė ji.

Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė ve­žė­jų au­to­mo­bi­liais aso­cia­ci­ja „Li­na­va“ an­tra­die­nį pra­ne­šė tu­rin­ti duo­me­nų, kad Ru­si­jos mui­ti­nė pir­ma­die­nio va­ka­rą iš­pla­ti­no vi­di­nį do­ku­men­tą, ku­riuo nu­ro­do­ma trans­por­to prie­mo­nėms bei kro­vi­niams iš Lie­tu­vos tai­ky­ti su­griež­tin­tą, pil­ną pa­ti­krą.

Ru­si­jos mui­ti­nės va­do­vas And­re­jus Bel­ja­ni­no­vas par­eiš­kė, kad pa­ti­kra su­griež­tin­ta, nes Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ja esą „nau­do­ja­ma drau­džia­mos į Ru­si­ją im­por­tuo­ti pro­duk­ci­jos ga­be­ni­mo marš­ru­tams pa­keis­ti“.

Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos duo­me­ni­mis, lie­tu­vių au­to­mo­bi­liai im­ti griež­čiau ti­krin­ti penk­ta­die­nio va­ka­rą, pra­ėjus die­nai po to, kai D.Gry­baus­kai­tė Ru­si­ją vie­šai pa­va­di­no te­ro­ris­ti­ne vals­ty­be, nes ji siun­čia ka­rius be ski­ria­mų­jų ženk­lų į Ry­tų Ukrai­ną.