Prezidentė: profesinės mokyklos ruošia emigrantus
Pro­fe­si­nės mo­kyk­los ruo­šia spe­cia­lis­tus ne vie­tos eko­no­mi­kai, o emig­ra­ci­jai, an­tra­die­nį par­eiš­kė pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, par­agi­nu­si Vy­riau­sy­bę re­for­muo­ti pro­fe­si­nio ug­dy­mo sis­te­mą.

„Lie­tu­vo­je pro­fe­si­nio ug­dy­mo sis­te­ma yra dar blo­ges­nia­me sto­vy­je ne­gu aukš­to­jo moks­lo sis­te­ma. Tu­ri­me virš 70 pro­fe­si­nių mo­kyk­lų, jų prog­ra­mos orien­tuo­tos dau­giau­sia į dvi spe­cia­ly­bes – vieš­bu­čiai ir gro­žis“, – skelb­da­ma Na­cio­na­li­nės kar­je­ros sa­vai­tės pra­džią Kar­mė­la­vo­je sa­kė ša­lies va­do­vė.

„Prak­tiš­kai ruo­šia­me spe­cia­lis­tus ne sa­vo eko­no­mi­kai, nes sa­vo vers­lui, o emig­ra­ci­jai“, – pri­dū­rė ji.

D.Gry­baus­kai­tė sa­kė, kad daž­niau­siai pro­fe­si­nės mo­kyk­los tu­ri di­džiu­lius pa­sta­tus, ta­čiau „dir­ba kaip Dar­bo bir­žos – daug dar­buo­to­jų ir ma­žai re­zul­ta­tų“. Pa­sak jos, pro­fe­si­nės ir aukš­to­sios mo­kyk­los šiuo me­tu „ren­gia spe­cia­lis­tus į orą, kad pa­grįs­tų sa­vo le­gi­ti­mu­mą“.

„Ši vy­riau­sy­bė tu­ri (...) ne­ar­tus dir­vo­nus ir re­zul­ta­tų ti­krai ga­li­ma pa­siek­ti ir ga­li­ma par­ody­ti, ką ga­li­me pa­da­ry­ti tiek pro­fe­si­nia­me iš­si­la­vi­ni­me, tiek aukš­ta­ja­me moks­le. Tai la­bai daug kai­nuo­jan­čios sri­tys, bet la­biau­siai ne­re­for­muo­tos ir la­biau­siai at­si­li­ku­sios sri­tys“, – tei­gė pre­zi­den­tė.

Švie­ti­mo mi­nis­trės Jur­gi­tos Pe­traus­kie­nės tei­gi­mu, prob­le­mų esa­ma su įvai­rių pa­ko­pų stu­di­jų ir dar­bo rin­kos pa­klau­sos su­de­ri­ni­mu.

„Lie­tu­va yra kri­ti­kuo­ja­ma dėl švie­ti­mo pa­siū­los ir dar­bo rin­kos pa­klau­sos ne­ati­tik­ties. Mes čia kal­ba­me apie įvai­rių pa­ko­pų spe­cia­lis­tus: apie pro­fe­si­nį mo­ky­mą, ko­le­gi­jas, uni­ver­si­te­tus“, – žur­na­lis­tams sa­kė mi­nis­trė.

Ji pa­brė­žė, kad nu­ma­ty­ta švie­ti­mo sis­te­mos pert­var­ka api­ma ne tik aukš­tą­jį moks­lą, bet ir pro­fe­si­nį mo­ky­mą.

„Ko la­bai rei­kia (...) – lanks­čių bū­dų par­eng­ti spe­cia­lis­tus: tu­ri­me la­bai daug žmo­nių, ku­rie yra įgi­ję iš­si­la­vi­ni­mą – auš­tą­jį ar pro­fe­si­nį – ir ne­ran­da sa­vęs dar­bo rin­ko­je Lie­tu­vo­je. Tai tas re­sur­sas, ku­rį mes ti­krai tu­ri­me iš­nau­do­ti efek­ty­viai, su­teik­da­mi lanks­čias stu­di­jų for­mas, su­teik­da­mi ga­li­my­bes per­sik­va­li­fi­kuo­ti ar grei­tai įgy­ti su darb­da­vio pa­gal­ba no­ri­mą spe­cia­ly­bę“, – kal­bė­jo J.Pe­traus­kie­nė.

Na­cio­na­li­nės kar­je­ros sa­vai­tės pra­džią pre­zi­den­tė pa­skel­bė Kar­mė­la­vo­je vei­kian­čio­je „Rya­nair“ or­lai­vių re­mon­to ir prie­žiū­ros ba­zė­je.