Prezidentė priėmė D. Pavalkio atsistatydinimą
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­si­ra­šė de­kre­tą, ku­riuo pri­ėmė švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro Dai­niaus Pa­val­kio at­sis­ta­ty­di­ni­mą.

Jis at­lei­džia­mas nuo ge­gu­žės 11 die­nos.

Pre­zi­den­tū­ra in­for­ma­vo, kad ša­lies va­do­vė pa­ve­dė tei­sin­gu­mo mi­nis­trui Juo­zui Ber­na­to­niui lai­ki­nai ei­ti švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro par­ei­gas nuo ge­gu­žės 12 die­nos, kol bus pa­skir­tas nau­jas mi­nis­tras.

D.Pa­val­kis pa­si­trauk­ti nu­spren­dė, kai jį de­le­ga­vu­sios Dar­bo par­ti­jos va­do­vy­bė ap­kal­ti­no ne­vyk­dant par­ti­jos ir Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos ir pri­ėmė spren­di­mą at­šauk­ti jį iš par­ei­gų.

D.Gry­baus­kai­tė pir­ma­die­nį D.Pa­val­kio at­sis­ta­ty­di­ni­mo is­to­ri­ją su­kri­ti­ka­vo „kaip la­bai ne­gra­žų po­li­ti­nį pa­vyz­dį, ka­da mi­nis­tras bu­vo ver­čia­mas ir pri­vers­tas pa­dė­ti par­eiš­ki­mą įvai­riais ne­gra­žiais, ne­tgi kri­mi­na­li­niam pa­sau­liui bū­din­gais me­to­dais, ka­da bu­vo ir šan­ta­žuo­ja­ma dau­gu­ma, ir taip pat prem­je­ras“.

Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, mi­nis­trus ski­ria ir at­lei­džia pre­zi­den­tas prem­je­ro tei­ki­mu.