Prezidentė pradeda vizitą Turkijoje
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, pir­ma­die­nį pra­de­dan­ti ofi­cia­lų vi­zi­tą Tur­ki­jo­je, sa­ko, kad ša­liai tai svar­bus įvy­kis, nes Tur­ki­ja kaip NA­TO na­rė pri­ima svar­bius re­gio­nui spren­di­mus, ji taip pat svar­bi kaip pre­ky­bos par­tne­rė.

„Lie­tu­vai tai svar­bu (vi­zi­tas - BNS), nes ši ša­lis yra NA­TO na­rė, ku­ri taip pat da­ly­vau­ja, pri­imant sau­gu­mo spren­di­mus mū­sų re­gio­ne, yra pa­ti da­ly­va­vu­si oro po­li­ci­jos mi­si­jo­je bei eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo reikš­mė“, - LRT ra­di­jui sa­kė pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė.

Jos tei­gi­mu, Tur­ki­ja yra svar­bi vers­lo par­tne­rė, nes vien tik pir­mą­jį pus­me­tį eks­por­tas į šią ša­lį pa­di­dė­jo treč­da­liu, to­dėl pre­zi­den­tė ža­da pa­dė­ti vers­lui ieš­ko­ti nau­jų rin­kų ir įsit­vir­tin­ti Tur­ki­jo­je, nes po­ten­cia­las - di­džiu­lis.

Pa­grin­di­nis vi­zi­to tiks­las - stip­rin­ti ša­lių po­li­ti­nį, eko­no­mi­nį, kul­tū­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą ir ieš­ko­ti nau­jų ga­li­my­bių pa­ska­tin­ti abi­pu­sę pre­ky­bą, pra­ne­šė Pre­zi­den­tū­ra.

Lie­tu­vos va­do­vė su­si­tiks su šios ša­lies pre­zi­den­tu Re­ce­pu Tayyi­pu Er­do­ga­nu, ati­da­rys Lie­tu­vos ir Tur­ki­jos vers­lo fo­ru­mą. Pre­zi­den­tę ly­di 22 vers­li­nin­kų de­le­ga­ci­ja iš Lie­tu­vos - mais­to pra­mo­nės, pa­slau­gų vers­lo, trans­por­to sek­to­riaus, bio­tech­no­lo­gi­jų, la­ze­rių ga­my­bos at­sto­vai.

„Tur­ki­ja yra svar­bi Lie­tu­vos eko­no­mi­nė par­tne­rė. Lie­tu­vą ir Tur­ki­ją sie­ja pre­ky­bos, in­ves­ti­ci­jų, trans­por­to ir tu­riz­mo ry­šiai. Per ket­ve­rius me­tus pre­ky­ba su šia ša­li­mi iš­au­go 40 pro­cen­tų“, - ra­šo­ma Pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ši­me.

Vi­zi­to me­tu ūkio mi­nis­tras Eval­das Gus­tas ir Tur­ki­jos eko­no­mi­kos mi­nis­tras Ni­ha­tas Zey­bek­cis ke­ti­na pa­si­ra­šy­ti dek­la­ra­ci­ją dėl bend­ros Lie­tu­vos ir Tur­ki­jos pre­ky­bos ko­mi­si­jos įkū­ri­mo. Taip pat bus ap­tar­tos kon­tei­ne­ri­nio trau­ki­nio „Vi­kin­gas“ bei Klai­pė­dos uos­to pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bės.

Su Tur­ki­jos va­do­vu D.Gry­baus­kai­tė ke­ti­na ap­tar­ti glo­ba­laus sau­gu­mo klau­si­mus, abie­jų ša­lių bend­ra­dar­bia­vi­mą tarp­tau­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se ir dvi­ša­lius san­ty­kius. Per su­si­ti­ki­mą taip pat bus ap­tar­ta Tur­ki­jos pa­žan­ga, kaip įgy­ven­di­na­mos svar­bios re­for­mos sie­kiant na­rys­tės ES.

Per­nai ba­lan­dį Vil­niu­je lan­kė­si tuo­me­ti­nis Tur­ki­jos pre­zi­den­tas Ab­dul­lah Gu­las.