Prezidentė pradeda susitikimus su pateiktais kandidatais į ministrus
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ga­vu­si pa­skir­to­jo Mi­nis­tro Pir­mi­nin­ko Sau­liaus Skver­ne­lio tei­ki­mą dėl Vy­riau­sy­bės su­dė­ties pra­de­da dar­bi­nius su­si­ti­ki­mus su pa­teik­tais kan­di­da­tais į mi­nis­trus.

Pre­zi­den­tė ket­vir­ta­die­nį, lap­kri­čio 24 d., 14 val. su­si­tiks su pa­teik­tu kan­di­da­tu į ap­lin­kos mi­nis­trus Kęs­tu­čiu Na­vic­ku, 14.45 val. su pa­teik­ta kan­di­da­te į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tres Jur­gi­ta Pe­traus­kie­ne, 15.30 val. su pa­teik­ta kan­di­da­te į kul­tū­ros mi­nis­tres Lia­na Ruo­ky­te – Jons­son, 16.15 val. su pa­teik­tu kan­di­da­tu į su­si­sie­ki­mo mi­nis­trus Ro­ku Ma­siu­liu.