Prezidentė: pieno kainas sureguliuoti gali rinka
Ne­pai­sant su­dė­tin­gos si­tua­ci­jos ša­lies pie­no sek­to­riu­je, pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tvir­ti­na, kad kai­nos tu­ri bū­ti re­gu­liuo­ja­mos ne dirb­ti­nai, o rin­kos są­ly­go­mis.

Pre­zi­den­tės nuo­mo­ne, pie­no ga­min­to­jai ga­lė­tų koo­pe­ruo­tis ir taip di­din­ti sa­vo de­ry­bi­nę ga­lią. „Ma­ny­čiau, kad ga­min­to­jai pir­miau­siai tu­rė­tų stip­rė­ti pa­tys, su­si­jun­gi­nė­ti ir tu­rė­ti stip­res­nes de­ry­bi­nes ga­li­my­bes. Apie bet ko­kią in­ter­ven­ci­ją re­gu­liuo­jant kai­nas ga­liu tie­siai pa­sa­ky­ti, kad kai­nų re­gu­lia­vi­mas ne rin­kos są­ly­go­mis ves­tų tik į kai­nų di­dė­ji­mą vi­siems var­to­to­jams. Pie­no ga­min­to­jai ne­lai­mės nie­ko ir dau­giau už pie­ną ne­gaus. O vi­si ki­ti var­to­to­jai, mes mo­kė­si­me už pie­no pro­duk­tus dau­giau. To­dėl ir Eu­ro­pos Są­jun­go­je ne­nau­do­ja­mas šis bū­das, jis yra drau­džia­mas di­rek­ty­vo­mis ir tai yra tei­sin­ga. Tik kon­ku­ren­ci­ja ir de­ry­bi­nė ga­lia ga­li lem­ti kai­nas, ypač ga­min­to­jų“, – tre­čia­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė D. Gry­baus­kai­tė.

Jos tei­gi­mu, vi­so­je Eu­ro­po­je yra su­sik­los­čiu­si pa­na­ši si­tua­ci­ja. „Ka­da Eu­ro­pa ne­ga­li, pa­vyz­džiui, eks­por­tuo­ti į Ki­ni­ją – su­ma­žė­jęs var­to­ji­mas, į ki­tas ša­lis. Tai bend­ra ten­den­ci­ja, ku­ri da­bar do­mi­nuo­ja pa­sau­ly­je ir Eu­ro­po­je, nes tai yra su­nkme­tis. To­dėl Eu­ro­pos Są­jun­ga ski­ria pa­pil­do­mai dė­me­sį, mū­sų mi­nis­trė krei­pė­si pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo. Grei­čiau­siai bus ski­ria­ma, bet ne tiek, kiek mums no­rė­tų­si“, – kal­bė­jo ša­lies va­do­vė.

Pa­sak jos, ša­lies vi­du­je pie­no ga­min­to­jai pri­va­lo koo­pe­ruo­tis. „Vi­du­je prie­mo­nės yra vie­nin­te­lės. Bū­tent ga­min­to­jai tu­ri la­biau koo­pe­ruo­tis, la­biau vys­ty­ti sa­vo de­ry­bi­nę ga­lią. Lie­tu­vo­je koo­pe­ra­ci­ja yra sim­bo­li­nė, fik­ty­vi, yra la­bai daug tar­pi­nin­kų tarp ga­min­to­jo ir pre­ky­bos tink­lų“, – sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Lie­tu­va sie­kia, kad Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja skir­tų 32 mln. eu­rų par­amos ša­lies pie­no ga­min­to­jams.