Prezidentė: Petro Gražulio siūlymai dėl LRT vadovo „turi antikonstitucinį atspalvį“
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tei­gia, kad Sei­mo na­rio Pe­tro Gra­žu­lio siū­ly­mai dėl LRT va­do­vo sky­ri­mo „tu­ri an­ti­kons­ti­tu­ci­nį at­spal­vį“.

„Mes ma­to­me šios dau­gu­mos lai­ko­tar­py­je, per pus­me­tį, gal ko­kį tre­čią-ket­vir­tą ban­dy­mus ap­ri­bo­ti žo­džio lais­vę. Aiš­ku, kad šie ban­dy­mai vi­si tu­ri an­ti­kons­ti­tu­ci­nį at­spal­vį. Kon­kre­čiai pa­sku­ti­nis pa­siū­ly­mas prieš­ta­rau­ja ir dau­ge­liui ES di­rek­ty­vų, tai­gi, ma­nau, kad to­kių įsta­ty­mų ne­ga­li bū­ti Lie­tu­vo­je, ES ša­ly­je“, – žur­na­lis­tams an­tra­die­nį sa­kė pre­zi­den­tė.

„Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ at­sto­vo P.Gra­žu­lio tei­kia­mo­se Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos įsta­ty­mo pa­tai­so­se siū­lo­ma, kad na­cio­na­li­nis trans­liuo­to­jas ne­tu­rė­tų tei­sės su­da­ry­ti ko­mer­ci­nių su­tar­čių su pro­diu­se­ri­nė­mis ir pa­na­šią veik­lą vyk­dan­čio­mis kom­pa­ni­jo­mis, o LRT Ta­ry­bos su­da­ry­mą pa­ti­kė­ti Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­tui.