Prezidentė patvirtino S.Skvernelio ministrų kabinetą
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė an­tra­die­nį pa­tvir­ti­no pa­skir­to­jo prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio tei­kia­mą mi­nis­trų ka­bi­ne­tą.

Pre­zi­den­tės de­kre­tu pa­tvir­tin­to­je Vy­riau­sy­bės su­dė­ty­je bus 11 Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos bei 3 so­cial­de­mo­kra­tų pa­siū­ly­ti kan­di­da­tai.

Vy­riau­sy­bė pra­dės dar­bą, kai Sei­mas pri­tars jos prog­ra­mai ir mi­nis­trai duos prie­sai­ką.

Ap­lin­kos ministras pa­tvir­tin­ta­me ka­bi­ne­te – Lie­tu­vos ap­lin­ko­sau­gos or­ga­ni­za­ci­jų koa­li­ci­jos pir­mi­nin­kas Kęs­tu­tis Na­vic­kas.

Ener­ge­ti­kos ministrasŽy­gi­man­tas Vaičiūnas, šiuo me­tu dir­ban­tis Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos at­ašė Briu­se­ly­je.

Fi­nan­sų ministru pa­tvir­tin­tas Vi­lius Šapoka, anks­čiau dir­bęs Lie­tu­vos ban­ko Fi­nan­si­nių pa­slau­gų ir rin­kų prie­žiū­ros de­par­ta­men­to di­rek­to­riu­mi.

Kraš­to apsaugos ministru tu­rė­tų tap­ti da­bar­ti­nis už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras, dip­lo­ma­tas Rai­mon­das Ka­rob­lis.

Kul­tū­ros ministerijai va­do­vau­ti tu­rė­tų ak­to­rė, ver­tė­ja, kul­tū­ros dip­lo­ma­tė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo ministru taps so­cia­li­nių moks­lų eks­per­tas Lie­tu­vos ka­ta­li­kų baž­ny­čios Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jos „Ca­ri­tas“ or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vas Li­nas Kukuraitis.

Su­si­sie­ki­mo ministras – eko­no­mis­tas Ro­kas Masiulis, ka­den­ci­ją bai­gian­čio­je so­cial­de­mo­kra­to Al­gir­do But­ke­vi­čiaus va­do­vau­ja­mo­je Vy­riau­sy­bė­je dir­ban­tis ener­ge­ti­kos mi­nis­tru.

Svei­ka­tos ap­sau­gos ministro par­ei­gas tu­rė­tų ei­ti bio­me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­ras pro­fe­so­rius, Sei­mo na­rys Au­re­li­jus Veryga.

Švie­ti­mo ir moks­lo ministre pa­tvir­tin­ta MOS­TA va­do­vė Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė.

Tei­sin­gu­mo ministru pa­siū­lys bu­vęs tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tras, da­bar Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos agen­tū­ros va­do­vas so­cial­de­mo­kra­tas Ju­lius Pagojus.

Ūkio ministru tu­rė­tų tap­ti so­cial­de­mo­kra­tas Min­dau­gas Sinkevičius, nuo 2011 me­tų ba­lan­džio ei­nan­tis Jo­na­vos ra­jo­no me­ro par­ei­gas.

Už­sie­nio rei­ka­lų ministru pa­tvir­tin­tas ka­den­ci­ją bai­gian­čio­je Vy­riau­sy­bė­je šias par­ei­gas ei­nan­tis so­cial­de­mo­kra­tas Li­nas Linkevičius.

Vi­daus rei­ka­lų ministerijos va­do­vu pa­si­rink­tas Vil­niaus apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jas Ei­mu­tis Misiūnas.

Že­mės ūkio ministerijai va­do­vaus bu­vęs Že­mės ūkio rū­mų pir­mi­nin­kas, ūki­nin­kas Bro­nius Markauskas.

Pre­zi­den­tū­ro­je žur­na­lis­tams pa­skelb­da­ma mi­nis­trų są­ra­šą, D. Gry­baus­kai­tė pa­žy­mė­jo, jog pa­grin­di­niai jos rei­ka­la­vi­mai kan­di­da­tams bu­vo sa­vo sri­ties mi­nis­te­ri­jo­je iš­ma­ny­mas ir ne­prie­kaiš­tin­ga re­pu­ta­ci­ja.

„Kon­sul­tuo­jan­tis su mi­nis­tru pir­mi­nin­ku į vi­sas po­zi­ci­jas pa­vy­ko ras­ti žmo­nes, ku­rie ati­tin­ka pri­nci­pus ir šiuos rei­ka­la­vi­mus“, – sa­kė D. Gry­baus­kai­tė.

Ji tvir­ti­no, kad ka­bi­ne­to su­dė­tis „tei­kia vil­ties, kad ga­li­ma pe­rei­ti prie ko­ky­biš­kes­nio vals­ty­bės val­dy­mo, nei bu­vo iki šiol“.

Ša­lies va­do­vė pa­žy­mė­jo, kad Vy­riau­sy­bės dar­bo sėk­mė pri­klau­sys nuo sklan­daus bend­ra­dar­bia­vi­mo su at­si­nau­ji­nu­siu Sei­mu bei iš­reiš­kė vil­tį, kad bus pa­de­mons­truo­ta ki­to­kia „ko­rek­tiš­kų po­li­ti­nių bio­lau­kų ir vi­sų Lie­tu­vos žmo­nių in­te­re­sais grįs­ta po­li­ti­nė kul­tū­ra“.

„Lin­kiu nau­ja­jam mi­nis­trų ka­bi­ne­tui ir nau­jai iš­rink­tam Sei­mui ir nau­jam mi­nis­trų ka­bi­ne­tui sėk­min­go dir­bo kar­tu ir pa­tei­sin­ti žmo­nių vil­tį tu­rė­ti skaid­riai ir at­sa­kin­gai dir­ban­čią val­džią“, – kal­bė­jo pre­zi­den­tė.

Rin­ki­mus lai­mė­ju­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos į mi­nis­tro pir­mi­nin­ko par­ei­gas de­le­guo­tą Sau­lių Skver­ne­lį pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė pa­sky­rė pra­ėju­sią sa­vai­tę. Prem­je­rą Lie­tu­vo­je ski­ria pre­zi­den­tas Sei­mo pri­ta­ri­mu.

Su­nku­mų ki­lo dėl tei­sin­gu­mo mi­nis­tro po­zi­ci­jos. Pra­džio­je į ją so­cial­de­mo­kra­tai siū­lė bu­vu­sį par­la­men­ta­rą Da­rių Pe­tro­šių. Šis sa­vo kan­di­da­tū­rą at­siė­mė pir­ma­die­nį, po „vals­tie­čių“ at­sto­vo Po­vi­lo Urb­šio iš­aky­tų abe­jo­nių dėl ga­li­mų są­sa­jų su prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mu Tau­ra­gės vers­li­nin­ku Arū­nu Pu­ke­liu, pra­var­de Švi­nius. D. Pe­tro­šius pra­ne­šė taip sie­kian­tis ap­sau­go­tų šei­mą ir bu­si­mą Vy­riau­sy­bę nuo šmeiž­to bei krei­pė­si dėl pa­skleis­tos in­for­ma­ci­jos į tei­sė­sau­gą.

Pir­ma­die­nio ry­tą so­cial­de­mo­kra­tų val­dy­ba bu­vo nu­ta­ru­si į mi­nis­trus siū­ly­ti Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką Ju­lių Sa­ba­taus­ką, bet jo kan­di­da­tū­rą su­kri­ti­ka­vo ir pa­skir­ta­sis Vy­riau­sy­bės va­do­vas S. Skver­ne­lis ir „vals­tie­čių“ ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis, sa­ky­da­mi, jog no­rė­tų ma­ty­ti jau­nes­nį kan­di­da­tą.

Da­bar­ti­nį Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos agen­tū­ros va­do­vą J. Pa­go­jų so­cial­de­mo­kra­tai pa­siū­lė an­tra­die­nį, su juo pa­sku­ti­niuo­ju su­si­ti­ku­si D. Gry­baus­kai­tė ir pri­ta­rė Vy­riau­sy­bės su­dė­čiai. Opo­zi­ci­ja kri­ti­ka­vo, jog bu­vęs tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tras į da­bar­ti­nes par­ei­gas ga­lė­jo bū­ti ne­skaid­riai, jį pro­te­guo­jant tei­sin­gu­mo mi­nis­trui Ju­liui Ber­na­to­niui. Šiuos įta­ri­mus ty­rę pro­ku­ro­rai ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) pa­žei­di­mų ne­ra­do ir nu­spren­dė ty­ri­mo ne­pra­dė­ti.

S. Skver­ne­lis patenkintas

Pa­skir­ta­sis prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko esąs pa­ten­kin­tas su­bur­ta mi­nis­trų ko­man­da ir vi­lia­si, kad jai pa­vyks dirb­ti su­telk­tai.

„Kol kas ti­krai ko­man­da pa­ten­kin­tas. O kaip ji dirbs, par­odys rea­lūs dar­bai. Ti­kiuo­si, kad ši­ta Vy­riau­sy­bė ti­krai dirbs kaip vie­na Vy­riau­sy­bė, kaip vie­nas ka­bi­ne­tas ir dar­bų lau­kia la­bai daug“, – an­tra­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė jis.

S.Skver­ne­lis tei­gė ti­kė­ję­sis, kad pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­tvir­tins vi­sus jo teik­tus kan­di­da­tus.

„Bu­vo tei­kia­mos to­kios kan­di­da­tū­ros, ku­rios ti­krai lei­do da­ry­ti prie­lai­dą, kad bus vi­si (pa­skir­ti)“, – sa­kė jis.

Pa­skir­ta­sis prem­je­ras tvir­ti­no siek­siąs, kad tarp Mi­nis­trų ka­bi­ne­to na­rių vy­rau­tų pa­si­ti­kė­ji­mas.

„Vi­są lai­ką sten­giuo­si tai pa­da­ry­ti, kad žmo­nės jaus­tų­si tu­rin­tys tvir­tą ir ma­no par­amą, kad mus sie­tų la­bai aiš­kus, be­tar­piš­kas bend­ra­vi­mas, pa­si­ti­kė­ji­mas. Vi­są lai­ką ver­ti­nu žmo­nių są­ži­nin­gu­mą ir pa­si­ti­kė­ji­mą tol, kol jie ne­pa­ve­da“, – sa­kė S.Skver­ne­lis.

Jis tei­gė, kad ki­tą sa­vai­tę Sei­mui tu­rė­tų bū­ti pa­teik­ta Vy­riau­sy­bės prog­ra­ma. Pir­mi­niais skai­čia­vi­mas, gruo­džio 13 die­ną ją pa­tvir­ti­nus, mi­nis­trai pri­siek­tų ir pra­dė­tų ei­ti par­ei­gas.

S.Skver­ne­lio tei­gi­mu, nors vi­ce­mi­nis­trus rink­sis mi­nis­trai, vi­sų jų kan­di­da­tū­ros tu­rės bū­ti de­ri­na­mos su Vy­riau­sy­bės va­do­vu.

Pa­skir­ta­sis prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis an­tra­die­nį su­si­ti­ko su bū­si­mai­siais mi­nis­trais ap­tar­ti Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos bei so­cial­de­mo­kra­tų Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą.

Su­si­ti­ki­mas po­pie­tę pra­si­dė­jo lai­ki­na­ja­me S.Skver­ne­lio ka­bi­ne­te Vy­riau­sy­bė­je. Pa­skir­ta­sis prem­je­ras žur­na­lis­tams pra­ne­šė, kad po su­si­ti­ki­mo ko­men­ta­rų ži­niask­lai­dai ne­bus.

Pa­sak S.Skver­ne­lio at­sto­vo spau­dai, su­si­ti­ki­mo tiks­las yra ap­tar­ti bū­si­muo­sius dar­bus, bū­si­mą­ją Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą.