Prezidentė pateikė Seimui ratifikuoti „Rail Baltica“ susitarimą
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ket­vir­ta­die­nį pa­tei­kė Sei­mui ra­ti­fi­kuo­ti tri­jų Bal­ti­jos ša­lių pa­si­ra­šy­tą su­tar­tį dėl eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­to plė­tros.

Sau­sio pa­bai­go­je Ta­li­ne pa­si­ra­šy­tu su­si­ta­ri­mu pa­brėž­ta, kad pro­jek­tas bū­tų įgy­ven­din­tas iki 2025 me­tų ir nau­ją­ja vė­že bū­tų ga­li­ma nau­do­tis 2026-ai­siais. Lat­vi­ja ir Es­ti­ja šį su­si­ta­ri­mą jau ra­ti­fi­ka­vo.

Pa­sku­ti­niais duo­me­ni­mis, „Rail Bal­ti­ca“ sta­ty­ba, įskai­tant at­kar­pą tarp Kau­no ir Vil­niaus, kai­nuos apie 5,8 mlrd. eu­rų.

Įgy­ven­di­nant pro­jek­tą, nuo Ta­li­no iki Lie­tu­vos sie­nos su Len­ki­ja bus nu­ties­tas grei­ta­sis ge­le­žin­ke­lis. Ke­lei­vi­niai trau­ki­niai šia li­ni­ja ga­lės va­žiuo­ti iki 240 ki­lo­me­trų per va­lan­dą grei­čiu, o kro­vi­ni­niai – iki 120 ki­lo­me­trų per va­lan­dą.