Prezidentė pasveikino Vokietiją su šalies suvienijimo metinėmis
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­vo ir vi­sų Lie­tu­vos žmo­nių var­du pa­svei­ki­no Vo­kie­ti­jos Fe­de­ra­ci­nės Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tą Joa­chi­mą Gauc­ką su 25-sio­mis ša­lies su­vie­ni­ji­mo me­ti­nė­mis. Šią die­ną Vo­kie­ti­jo­je mi­ni­ma na­cio­na­li­nė šven­tė – Vie­ny­bės die­na.

Ša­lies va­do­vė pa­brė­žė, jog šie­met Eu­ro­pa ir vi­sas pa­sau­lis mi­nė­jo An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro baig­ties sep­ty­nias­de­šim­ties me­tų su­kak­tį. Pa­sak Pre­zi­den­tės, ši is­to­ri­nė pa­tir­tis lei­do Eu­ro­pai aiš­kiai su­vok­ti, kad že­my­nų skal­dy­mas ir sie­nų sta­ty­mas nė­ra tin­ka­mas is­to­ri­nės rai­dos ke­lias, - ra­šo lrp.lt.

„Vo­kie­ti­jos Fe­de­ra­ci­nė Res­pub­li­ka nie­ka­da ne­pri­pa­ži­no Lie­tu­vos so­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos. Esa­me dė­kin­gi už par­ody­tą so­li­da­ru­mą ir Vo­kie­ti­jos žmo­nių sim­pa­ti­jas Lie­tu­vos lais­vės ko­vai. Mus jun­gia Ber­ly­no sie­nos griū­tis ir Bal­ti­jos ke­lias. Tai du Eu­ro­pos is­to­ri­jai, Vo­kie­ti­jos vie­ny­bei ir Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bei reikš­min­giau­si is­to­ri­niai įvy­kiai“, – ra­šo­ma ša­lies va­do­vės svei­ki­ni­me.

Pa­sak Pre­zi­den­tės, Lie­tu­va ir Vo­kie­ti­ja jau dau­giau nei du de­šimt­me­čius kaip par­tne­rės ir są­jun­gi­nin­kės sėk­min­gai plė­to­ja abi­pu­siu su­pra­ti­mu ir pa­gar­ba grįs­tą po­li­ti­nį dia­lo­gą, ak­ty­viai vys­to pre­ky­bi­nius, kul­tū­ri­nius ir vi­suo­me­ni­nius ry­šius.

Ša­lies va­do­vės tei­gi­mu, šian­die­nos iš­šū­kių kon­teks­te vi­sos Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lys ir gy­ven­to­jai tu­ri pro­gą dar kar­tą įver­tin­ti svar­biau­sius eu­ro­pie­tiš­ku­mo pri­nci­pus, są­mo­nin­gai pa­si­rink­ti puo­se­lė­ti ir stip­rin­ti lais­vės, de­mo­kra­ti­jos ir so­li­da­ru­mo dva­sią.

Pre­zi­den­tė Vo­kie­ti­jos va­do­vui pa­lin­kė­jo stip­ry­bės ir ryž­to puo­se­lė­jant Eu­ro­pos ver­ty­bes, o ša­liai ir vi­siems jos žmo­nėms – vi­sa­pu­siš­ko sau­gu­mo, ge­ro­vės ir vie­ny­bės.