Prezidentė pasveikino Karalienę Elžbietą II oficialios gimimo dienos proga
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­svei­ki­no Jos Di­de­ny­bę Ka­ra­lie­nę Elž­bie­tą II ofi­cia­lios Ka­ra­lie­nės gi­mi­mo die­nos pro­ga.

„E­sa­te iš­min­tin­ga va­do­vė, tel­kian­ti Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės žmo­nes vie­ny­bei ir stip­ri­nan­ti at­sa­kin­gos ir drau­giš­kos vals­ty­bės įvaiz­dį. Šil­tu bend­ra­vi­mu, nuo­šir­džiu dė­me­siu vi­suo­me­nei ir svar­biau­siems mū­sų lai­kų klau­si­mams pel­nė­te žmo­nių mei­lę, pa­lai­ky­mą ir pa­gar­bą tiek tarp Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės žmo­nių, tiek už­sie­ny­je“, – sa­ko­ma ša­lies va­do­vės iš­pla­tin­ta­me svei­ki­ni­me.

Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, šiais me­tais pri­si­me­na­me prieš de­šimt­me­tį įvy­ku­sį Jos Di­de­ny­bės vi­zi­tą Lie­tu­vo­je ir mi­ni­me jau dvi­de­šimt penk­tą­sias at­kur­tų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos bei Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių me­ti­nes, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Ša­lies va­do­vė Jung­ti­nei Ka­ra­lys­tei ir vi­siems jos žmo­nėms bei bri­tams vi­sa­me pa­sau­ly­je pa­lin­kė­jo kles­tė­ji­mo ir tai­kos, o Ka­ra­lie­nei Elž­bie­tai II bei vi­sai Ka­ra­liš­ka­jai Šei­mai – vi­so­ke­rio­pos sėk­mės, svei­ka­tos ir gy­ve­ni­mo džiaugs­mo.