Prezidentė paskyrė S. Skvernelį ministru pirmininku
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, va­do­vau­da­ma­si Kons­ti­tu­ci­ja ir at­siž­velg­da­ma į Sei­mo pri­ta­ri­mą, pa­sky­rė Sau­lių Skver­ne­lį mi­nis­tru pir­mi­nin­ku.

Kaip pra­ne­šė Pre­zi­den­tū­ra, ša­lies va­do­vė S.Skver­ne­liui pa­ve­dė ne vė­liau kaip per 15 die­nų su­da­ry­ti Vy­riau­sy­bę ir pa­teik­ti tvir­tin­ti jos su­dė­tį.

Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, pre­zi­den­tas Sei­mo pri­ta­ri­mu ski­ria prem­je­rą, pa­ve­da jam su­da­ry­ti Vy­riau­sy­bę ir tvir­ti­na jos su­dė­tį.

Už tai, jog 46-erių Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos są­ra­šo ved­lys, bu­vęs po­li­ci­jos ir vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos va­do­vas S.Skver­ne­lis bū­tų ski­ria­mas prem­je­ru, an­tra­die­nį bal­sa­vo 90 par­la­men­ta­rų, prieš bu­vo ke­tu­ri, su­si­lai­kė 33. Mi­nis­tro pir­mi­nin­ko kan­di­da­tū­ros ne­pa­lai­kė opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai, taip pat su LVŽS į Sei­mą iš­rink­ta Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė, tuo me­tu opo­zi­ci­ne pa­sis­kel­bu­sios „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos na­riai pa­lai­kė S.Skver­ne­lio kan­di­da­tū­rą. Ją par­ėmė ir Sei­mo ma­žu­mai pri­klau­san­čios Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos frak­ci­jos na­riai.

Įsta­ty­mai nu­ma­to, jog Vy­riau­sy­bė gau­na įga­lio­ji­mus veik­ti, kai Sei­mas po­sė­dy­je da­ly­vau­jan­čių na­rių bal­sų dau­gu­ma pri­ta­ria jos prog­ra­mai.

1970 me­tais Kau­ne gi­męs S.Skver­ne­lis Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­te yra įgi­jęs au­to­mo­bi­lių ir au­to­mo­bi­lių ūkio spe­cia­ly­bę bei me­cha­ni­kos in­ži­nie­riaus kva­li­fi­ka­ci­ją, po dvie­jų de­šimt­me­čių My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te ga­vo tei­sės ma­gis­tro laips­nį.

1994–2013 me­tais S.Skver­ne­lis dir­bo po­li­ci­jos sis­te­mo­je, nuo 2011-ųjų bu­vo pa­skir­tas ge­ne­ra­li­niu ko­mi­sa­ru, 2014-ai­siais ta­po vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tru. Pa­skel­bęs, kad da­ly­vaus Sei­mo rin­ki­muo­se su LVŽS, šių me­tų pa­va­sa­rį jis at­sis­ta­ty­di­no iš mi­nis­tro par­ei­gų.

S.Skver­ne­lis yra nu­ro­dęs, kad mo­ka ang­lų, ru­sų, len­kų kal­bas. Jis yra ve­dęs, tu­ri du­krą ir sū­nų, mėgs­ta spor­tą, so­di­nin­kys­tę, do­mi­si is­to­ri­ja.