Prezidentė paskyrė naujus valstybės kontrolieriaus pavaduotojus
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­sky­rė nau­jus vals­ty­bės kon­tro­lie­riaus pa­va­duo­to­jus, jais ta­po Ži­vi­lė Si­mo­nai­ty­tė, Aud­rius Mi­se­vi­čius ir Min­dau­gas Ma­ci­jaus­kas.

Taip pat pasibaigus kadencijai atleisti ligšioliniai valstybės kontrolieriaus Arūno Dulkio pavaduotojai Nijolė Mickuvienė, Arūnas Keraminas ir Daiva Bakutienė.

Naujoji pavaduotoja Ž. Simonaitytė yra socialinių mokslų daktarė, Valstybės kontrolėje dirba nuo 2008 metų. Ji šiuo metu yra Valdymo audito departamento direktorė.

Socialinių mokslų daktaras A. Misevičius nuo 2017 metų ėjo Valstybės kontrolės vyriausiojo konsultanto pareigas, jis ilgus metus dirbo Lietuvos banko valdyboje, buvo jos pirmininko pavaduotoju, taip pat patarinėjo buvusiam premjerui Algirdui Butkevičiui.

M. Macijauskas yra viešojo valdymo magistras, Valstybės kontrolėje dirba nuo 2002 metų, šiuo metu yra Audito plėtros departamento direktorius.

Prezidentė prisiekusiems naujiesiems valstybės kontrolieriaus pavaduotojams palinkėjo stiprinti institucijos ekspertinius gebėjimus, jos nepriklausomumą ir objektyvumą.

Valstybės kontrolieriaus pavaduotojus į pareigas penkerių metų kadencijai skiria prezidentas valstybės kontrolieriaus teikimu. Jie gali būti skiriami ne daugiau kaip du kartus iš eilės.