Prezidentė pasirašė pieno rinką reguliuojantį įstatymą
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­si­ra­šė įsta­ty­mą, ku­riuo nuo rugp­jū­čio bus re­gu­liuo­ja­ma pie­no rin­ka. Tai BNS pa­tvir­ti­no pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja Skai­tė Plau­ši­ny­tė.

Že­mės ūkio mi­nis­trės Vir­gi­ni­jos Bal­trai­tie­nės pa­teik­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas su­kė­lė ne­ma­žai prieš­ta­ra­vi­mų, ta­čiau po ko­rek­ci­jų bir­že­lio pa­bai­go­je Sei­mas jį pri­ėmė.

V.Bal­trai­tie­nė pra­ėju­sią sa­vai­tę BNS tei­gė, kad per­dir­bė­jai ty­čia ne­su­da­ro su­pir­ki­mo su­tar­čių su koo­pe­ra­ty­vais ir taip žlug­do pie­no ga­min­to­jus. Per­dir­bė­jų tei­gi­mu, pie­no jie ne­su­per­ka, nes ne­tu­ri tiek pa­jė­gu­mų, o ūki­nin­kams prob­le­ma dėl pie­no per­tek­liaus esą at­si­ra­do, nes Len­ki­jos įmo­nės ne­be­su­per­ka da­lies ža­lia­vi­nio pie­no.

Dėl pie­no per­tek­liaus pra­ėju­sią sa­vai­tę ta­rė­si prem­je­ras, ūki­nin­kai, per­dir­bė­jai ir mi­nis­trė, ta­čiau tuo­met po dis­ku­si­jų spren­di­mai ne­bu­vo pri­im­ti ir nu­spręs­ta grįž­ti prie de­ry­bų sta­lo.

Pa­gal pie­no rin­kos re­gu­lia­vi­mo įsta­ty­mą su­pir­kė­jai įpa­rei­go­ti su­pirk­ti vi­są pie­no kie­kį pa­gal pir­ki­mo-par­da­vi­mo su­tar­tis, o nu­kry­pi­mas ga­li bū­ti iki 10 proc.

Že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ra pri­va­lo svars­ty­ti kiek­vie­ną pie­no pir­ki­mo-par­da­vi­mo su­tar­tį, jei su­pir­ki­mo kai­na bū­tų ma­ži­na­ma dau­giau nei 3 proc., o Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba ste­bės, ar ant per­dir­bi­mo įmo­nių pro­duk­ci­jos nu­ro­do­ma pie­no kil­mės ša­lis. Toks rei­ka­la­vi­mas įsi­ga­lio­tų nuo 2016 me­tų sau­sio.